Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:19:20Z
dc.date.available2013-03-12T12:19:20Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-21en_US
dc.identifier.citationLarsen, Toril. Fra ekspert til samarbeidspartner?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28341
dc.description.abstractHensikt: I de senere årene har det vært et økende fokus på brukermedvirkning i helsetjenesten. Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan brukermedvirkning beskrives og praktiseres i helsestasjonsvirksomheten. Oppgaven søker å vise hvordan helsesøstre legger til rette for at brukerne får innflytelse på sitt hjelpetilbud, og de prosessene som foregår i den individuelle hjelperelasjonen. Den har også til hensikt å belyse hvordan ledere i helsestasjonsvirksomheten organiserer medvirkningsprosesser med sikte på at hjelpetilbudet skal bli mer brukerorientert. Teoretisk forankring: Helsefremmende arbeid beskrives som ramme for helsesøstres og lederes oppgaver i den kommunale helsestasjonsvirksomheten. Oppgaven sees i forhold til teori om empowerment, spesielt i et maktperspektiv og et pedagogisk perspektiv. Metode: I undersøkelsen er det er valgt et beskrivende design. Det er anvendt en kvalitativ metode med semistrukturerte intervjuer fordelt på to utvalg. Utvalg 1 består av fire ledere i helsestasjonsvirksomheten, og utvalg 2 består av åtte helsesøstre. Informantene kommer fra fire helsestasjoner fordelt på tre kommuner i tre ulike fylker. Data analyseres ved hjelp av innholdsanalyse. Funn: Intensjonene om større grad av brukermedvirkning er godt kjent. På tross av dette framstår brukermedvirkning som et diffust begrep. Helsesøstrene legger vekt på brukermedvirkning i konsultasjoner med brukerne på individnivå og gruppenivå, mens brukermedvirkning på systemnivå betraktes av helsesøstrene som en lederoppgave. Helsesøstrene vektlegger evnen til å etablere gode relasjoner til brukerne ved tilrettelegging for brukermedvirkning, og dialog betegnes som en egnet arbeidsmetode. Det er få betenkeligheter knyttet til prinsippet om økt brukermedvirkning, men helsesøstrene peker på at det er en fare for at brukerne kan få for stort ansvar, slik at de ikke får den hjelpen de trenger. Kravet om økt brukermedvirkning gir nye utfordringer i praksis. Det kan være vanskelig å finne en balanse mellom ”ekspertrolle” og ”veilederrolle”. Retten til selvbestemmelse kommer av og til i konflikt med helsesøstrenes kontrollfunksjon. Det representerer en situasjon hvor det kan være lite rom for brukermedvirkning. Lederne knytter brukermedvirkning til kommunale plan- og beslutningsprosesser, samt å legge til rette for kompetanseutvikling. Kommunikasjonsferdigheter, inkludert veiledningsferdigheter og relasjonskompetanse betraktes av lederne som viktige ferdigheter hos helsesøster for å fremme brukermedvirkning. Konklusjon: På tross av at brukermedvirkning betegnes som viktig både av helsesøstre og ledere, kan det synes som om brukernes innflytelse på helsestasjonstilbudet er relativt liten, og at premissene for brukermedvirkning i liten grad er avklart. Klargjøring av begrunnelsene og premissene for brukermedvirkning er derfor nødvendig. Denne undersøkelsen har tatt utgangspunkt i fagutøvernes perspektiv på brukermedvirkning. Det er usikkert om brukerne er kjent med at det forventes at de skal ha en aktiv rolle i møte med helsestasjonen. Det er heller ikke kjent hvilke forventninger de har til brukermedvirkning. Det er derfor behov for mer forskning på dette området. Nøkkelord: Brukermedvirkning, helsefremmende arbeid, empowerment, helsesøsterpraksis SAMMENDRAG PÅ ENGELSK From expert to partnership? A study of user participation in the child health services Purpose: In recent years there has been an increasing focus on user participation in the public health service. The purpose of this paper is to examine how user participation is described and put into practice in child health centres. The paper seeks to demonstrate how public health nurses enable users of the centres to influence what services are offered to them, and the processes which take place in the individual relations between helper and user. Furthermore it is intended to illustrate how supervisors in child health services organise procedures for user participation with the purpose of providing more user-friendly services. Theoretical background: Health promotion is described as the framework for public health nurses and their supervisors in the community health services. This paper is based upon theories of empowerment. The theory is examined from an authority perspective and from a pedagogical perspective. Design and method: A descriptive design was chosen for the purpose of the study. A qualitative method was employed together with semi-structured interviews carried out on two groups. Group 1 consists of four child health centre supervisors, and group 2 consists of eight public health nurses. The informants come from four health centres in three different local authority areas in three different counties. The data collected was analyzed by qualitative content analysis. Findings: The intentions of a greater degree of user participation, is well established. In spite of this, user participation appears to be a diffuse concept. Public health nurses emphasize user participation in consultations with users on an individual and on a group level, whereas user participation on a structural level is looked upon as the responsibility of management. The nurses emphasize the ability to establish good relations with users by facilitating user participation, and dialogue is described as a suitable working method. There are few reservations associated with the principle of increased user participation, but the risk of users being burdened with too much responsibility, and thus not getting the help they need, is described by the public health nurses. The requirement of increased user participation presents new challenges when put into practise. It can be difficult to find the balance between the role of “expert” and the role of “counsellor”. The right to self-determination can now and again come into conflict with the public health nurse’s control function. It represents a situation where there may be little room for user participation. Supervisors associate user participation with community plan and decision-making processes, as well as facilitating skills-development. The supervisors consider communication skills, including counselling skills and the ability to build relationships, as important in public health nurses in order to promote user participation. Conclusion: In spite of user participation being described as important by public health nurses as well as by supervisors, it would appear that the users’ influence on the services available through the health centres, is relatively small, and that the conditions for user participation are only made clear to a very small degree. Child health services are traditionally based on a model of “expert” giving advice to a “non-expert”. The clients may be ignorant to their new status as well as the expectations on them to find solutions to their own problems. The findings of the present study underline the need for further research on the subject of user participation in the child health services. Key words: User participation, health promotion, empowerment, public health nursing, child health servicesnor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFra ekspert til samarbeidspartner? : En undersøkelse om brukermedvirkning i helsestasjonenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-01-21en_US
dc.creator.authorLarsen, Torilen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Larsen, Toril&rft.title=Fra ekspert til samarbeidspartner?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17260en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo55148en_US
dc.contributor.supervisorBodil Ellefsenen_US
dc.identifier.bibsys080088074en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28341/1/Hovedoppg_toril_larsen_2007.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata