Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:18:45Z
dc.date.available2013-03-12T12:18:45Z
dc.date.issued1997en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationDyhr-Nielsen, Reidun. På hvilken måte er fenomenet godhet relevant for sykepleien?. Hovedoppgave, University of Oslo, 1997en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28330
dc.description.abstractFormål: Hensikten med denne oppgave er å avklare begrepet godhet for deretter å drøfte betydningen av fenomenet for sykepleien. Teoretisk forankring: Vitenskapsteoretisk er oppgaven forankret i hermeneutikken med et fenomenologisk tilsnitt. Tenkning omkring begrepsanalyser i sykepleien utdypes. Kims hierarki for forskning i sykepleie samt hennes tenkning omkring domener for sykepleiekunnskap, og Carpers områder for kunnskap i sykepleie benyttes. Drøftingen foregår også delvis i forhold til Hendersons definisjon av sykepleie. Metode: Oppgaven består i en semantisk analyse av begrepet godhet ut fra Walker & Avants begrepsanalysemodell. Denne består av åtte trinn, hvorav de syv første benyttes i denne oppgaven. Resultater: Undersøkelsen viser at forutsetning for godhets tilstedeværelse er at det foreligger en relasjon. Retningen mot den andre, akseptasjon av den andre og vilje til å bruke kunnskaper konstruktivt til den andres beste preger begrepet. Godhet framstår videre som en overordnet verdi. Konsekvensene av godhet kommer til syne som opplevelse av frihet, glede og over å bli respektert. Konklusjon: Begrepet viser seg som viktig for sykepleien gjennom å være et verdibegrep, et relasjonsbegrep og et begrep med krav til den som yter godheten. Videre kan kunnskapen om godhet finnes igjen innenfor det etiske, det estetiske og det personlige kunnskapsområdet, med mulighet for bruk av empirisk kunnskap gjennom å yte godhet. Godhet kan finnes igjen i sykepleier-pasient relasjonen, og drøftingen viser likhetstrekk mellom utøvelse av sykepleie og utøvelse av godhet. Det er ønskelig at fenomenet godhet undersøkes ytterligere gjennom empiriske studier.nor
dc.description.abstractPurpose: The aim of this thesis is to clarify the concept of goodness, and to discuss the meaning of the concept for nursing. The theory used as a scientific base of the thesis is hermeneutics colored by phenomenology. Thinking related to conceptual analyses in nursing is elaborated. Kim`s taxonomy for nursing reseach, her thinking related to the typology of four domains, and Carper`s fundamental patterns of knowing in nursing is applied. The discussion is also taking into consideration Henderson`s definition of nursing. Method: The thesis contains a semantic analyses of the concept of goodness, applying Walker & Avant`s conceptual analytic model. There are eight steps in the model, and the first seven of these are used in the present inquiry. Results: The study shows that a prerequisite for the presence of goodness is the existence of a relationship. The orientation towards an other person, the acceptance of the other person and the will to use knowledge constuctively for the benefit of the other person is what distinguish the concept. Goodness further emerges as a superior value. The consequences of goodness appear as experiences of freedom and joy, and from beeing respected. Conclusion: The concept of goodness appears to be important for nursing by being a value concept, a relational concept and a concept with demands toward to the one who provides goodness. Further, the knowledge about goodness can be found within the ethical, estetical and personal areas of knowledge, with possibilities for use of empirical knowledge from providing goodness. Goodness can be found in the nurse-patient relationship, and the discussion shows points of resemblence between performance of nursing and performance of goodness. It is desirable that the phenomenon of goodness can be further studied through empirical enquiries.eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjectGodheten_US
dc.subjectrelasjonen_US
dc.subjectverdien_US
dc.subjectakseptasjonen_US
dc.subjectrespekten_US
dc.subjectfriheten_US
dc.subjectgledeen_US
dc.subjectkunnskapen_US
dc.subjectsykepleieGoodnessen_US
dc.subjectrelationshipen_US
dc.subjectvalueen_US
dc.subjectacceptanceen_US
dc.subjectrespecten_US
dc.subjectfreedomen_US
dc.subjectjoyen_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.titlePå hvilken måte er fenomenet godhet relevant for sykepleien? : en semantisk analyse av begrepet godheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-12-12en_US
dc.creator.authorDyhr-Nielsen, Reidunen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Dyhr-Nielsen, Reidun&rft.title=På hvilken måte er fenomenet godhet relevant for sykepleien?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1997&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37431
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo2682en_US
dc.identifier.bibsys972615237en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata