Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:19:31Z
dc.date.available2013-03-12T12:19:31Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-08-15en_US
dc.identifier.citationHage, Trine Wiig. Fed up. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28221
dc.description.abstractFormål: Å utforske og beskrive temaer som sykepleiere som jobber på avdelinger for spiseforstyrrelser anser som viktige for å oppleve jobbtilfredshet. Studiens teoretiske forankring: Relevante teoretiske perspektiver og forskning på jobbtilfredshet, kunnskapsarbeid og miljøterapeutisk behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Metode: Utforskende og beskrivende studie med fokusgruppeintervjuer av sykepleiere som jobber på avdelinger for spiseforstyrrelsesbehandling. Datamaterialet ble transkribert verbatim og deretter analysert med utgangspunkt i Kvales (2009) fremgangsmåte for analyse av kvalitative data. Funn: Tre hovedkategorier fremkom gjennom analyseprosessen: betydningen av rammefaktorer i arbeidshverdagen, å gjøre en god jobb og å jobbe sammen. Den første kategorien handlet om betydning av struktur i behandlingen, arbeidsbetingelsene til sykepleiepersonalet, og innholdet i arbeidsoppgavene. Den andre kategorien omhandlet det å mestre rollen som miljøterapeut og betydningen av anerkjennelse fra kollegaer og pasienter i relasjon til sykepleiernes opplevelse av jobbtilfredshet. Den tredje og siste kategorien beskrev ulike relasjonelle aspekter ved forholdet til pasienter og kollegaer. Konklusjon: Dette er den første studien som undersøker jobbtilfredshet i en spiseforstyrrelse-setting. Temaer relatert til individet, organisajon og relasjonelle aspekter var alle viktige for sykepleiernes jobbtilfredshet. Studien understreker viktigheten av en tydelig behandlingstruktur, god forvaltning av rammebetingelsene og det å tilhøre et sosialt system som oppleves som støttende. Nøkkelord: Jobbtilfredshet, sykepleier, miljøterapi, spiseforstyrrelser, fokusgruppernor
dc.description.abstractPurpose: To describe and explore themes that is seen as important by nurses working on eating disorder units in relation to their sense of job satisfaction. The theoretical framework of the study: Relevant theoretical perspectives and research concerning job satisfaction, knowledge work and the milieu therapeutic treatment of patients with an eating disorder. Method: Exploratory and descriptive research methodology, with focus group interviews of nursing staff working on eating disorder units. The interviews were transcribed verbatim, and the analysis was carried out using Kvale's (2009) approach to analyzing qualitative data. Findings: Three main categories emerged during analysis: the significance of framework in the everyday working life, to do a good job and working together. The first category was about the significance of structure in treatment and the working conditions of the nursing staff. The second category was about how coping with the milieu therapeutic role and being acknowledged by co-workers and patients affected their experience of job satisfaction. The third and last category was about relational aspects with co workers and patients. Conclusion: This is the first study investigating job satisfaction in an eating disorder setting. Themes related to the individual, the organisation and relational aspects were all important for the nurses` job satisfaction. The study underlines the importance of a clear treatment structure, good management of the working conditions and belonging to a social system that is percieved as supportive. Key words: Job satisfaction, nursing staff, milieu therapy, eating disorders, focus groupseng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFed up : Om jobbtilfredshet blant sykepleiere som jobber med pasienter med spiseforstyrrelseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-17en_US
dc.creator.authorHage, Trine Wiigen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hage, Trine Wiig&rft.title=Fed up&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31275en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo133735en_US
dc.contributor.supervisorAnne Moenen_US
dc.identifier.bibsys122235916en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28221/2/Master-TW-Hage.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata