Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:19:37Z
dc.date.available2016-04-13T22:30:43Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-15en_US
dc.identifier.citationForbord, Solfrid. Jordmødres refleksjoner vedrørende samhandling med fødekvinnen ved valg av epiduralbedøvelse. . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28199
dc.description.abstractFormål: 1) Å utforske jordmorens refleksjoner og opplevde handlingsrom knyttet til faktorer som påvirker bruk av epiduralbedøvelse ved normal fødsel og beskrive hvordan brukermedvirkning ble reflektert. 2) Å drøfte sammenhengen mellom medvirkning og økt teknologisering ved fødsel. Funnene fra den empiriske studien er presentert i artikkelform. Drøfting av sammenhengen mellom medvirkning og teknologisering er presentert i en refleksjonsoppgave. Teoretisk forankring: I tillegg til forskningslitteratur om brukermedvirkning og bruk av teknologi under fødsel ble Thompson's modell om pasientinvolvering benyttet til å belyse problemstillingen i den empiriske studien og refleksjonsoppgaven. Metode: Syv dybdeintervju med jordmødre ansatt ved fire forskjellige sykehus i Norge ble gjennomført i 2009. Diskursanalytisk tilnærming ble brukt for å utforske hvordan jordmødrene forholder seg til underliggende normer eller diskurser som påvirker deres praksis. Analysen viste et spenningsfelt mellom medvirkning og bruk av epiduralbedøvelse. Dette spenningsfeltet ble valgt som tema i refleksjonsoppgaven, hvor Thompson's klassifikasjon av pasientinvolvering ble benyttet til å drøfte sammenhengen mellom medvirkning og økt teknologisering ved fødsel. Funn: Jordmødre arbeider innenfor to konkurrerende diskurser; brukermedvirkning versus profesjonell autonomi, og fødsel som en naturlig eller en medisinsk hendelse. Diskursene som støttet synet på fødsel som en medisinsk hendelse var kontroll-, redsel og effektivitet. Jordmødrene trakk frem risikoen ved bruk av epiduralbedøvelse under fødsel. Dette funnet støttet synet på fødsel som en naturlig hendelse. I refleksjonsoppgaven benyttes litteraturen for å identifisere og utdype mekanismer bak en sammenheng mellom medvirkning og økt teknologisering av fødsler. Konklusjon: Funnene i studien og refleksjonene omkring disse tydeliggjør behovet for en økt oppmerksomhet og en kritisk diskusjon i eksisterende fagmiljøer om effekten av brukermedvirkning. Nøkkelord: Jordmor, epiduralbedøvelse, fødsel, brukermedvirkningnor
dc.description.abstractAim: 1) To explore midwives reflections in factors that influences the choice of using epidural analgesia (EDA) in normal labour and to describe how user participation was reflected. 2) To discuss the relation between user participation and increased use of technology in labour. Results from the empirical research are presented in a scientific paper. Discussion of the relation between user participation and increased use of technology is presented in an essay. Literature Review: In addition to research literature on user participation and use of technology in labour, Thompson's taxonomy on patient involvement was used to discuss the question of interest in the empirical study and the essay. Method: In-depth interviews were conducted with seven midwives working in four hospitals in Norway in 2009. The analysis in this study was inspired by a discourse analytical approach to explore how midwives relate to underlying norms or discourses that contribute to their practices. The analysis showed the tension between user participation and use of EDA. This tension was chosen as subject for the essay, where Thompson's taxonomy of patient involvement was used to discuss the relation between user participation and increased use of of technology in labour. Results: The findings from the study indicate that contemporary midwives work within the intersection of two competing discourses; user participation versus professional autonomy, and labour as medical or natural event. The discourses that supported midwives seeing labour as a medical event appeared and were control, fear and efficiency discourses. The risks associated with use of EDA in labour supported midwives seeing labour as a natural event. In the essay the literature was used to identify and scrutinize mechanisms between user participation and increased use of technology in labour. Conclusion: The findings of the study and the discussion in the essay highlight the need for professionals to promote a critical discussion of the effect of user participation. Key words: Midwife, Epidural analgesia, Childbirth, User participationeng
dc.language.isonoben_US
dc.titleJordmødres refleksjoner vedrørende samhandling med fødekvinnen ved valg av epiduralbedøvelse. : En kvalitativ studie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-30en_US
dc.creator.authorForbord, Solfriden_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Forbord, Solfrid&rft.title=Jordmødres refleksjoner vedrørende samhandling med fødekvinnen ved valg av epiduralbedøvelse. &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27608en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo109955en_US
dc.contributor.supervisorHovedveileder Christina Foss og biveileder Ellen Blixen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28199/2/Forbord_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata