Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:38Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:38Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-09en_US
dc.identifier.citationLindstad, Siri. Når det personlige aldri blir politisk.. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27827
dc.description.abstract«Vi skal være stolte over det vi har oppnådd, men alle mål er ikke nådd.» Det skriver daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i forordet til Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hva som skjer i det likestillingspolitiske mellomrommet som Lysbakken her tegner opp, det vil si det rommet som eksisterer mellom en mulig påstand om at «noe gjenstår» og en like mulig påstand om at «vi er der nå». Med utgangspunkt i fem utvalgte innslag fra NRK radios nyhetsmagasin Ukeslutt ser jeg på hvordan redaksjonen gjør journalistisk bruk av dette rommet mellom «noe gjenstår» og «vi er der nå». Den diskursanalytiske nærlesningen finner sted i skjæringspunktet mellom kjønnsteori og nyhetsteori, der det å identifisere likestillingsdiskursens hjelpere er et sentralt punkt. Diskusjonene som finner sted i Ukeslutt, handler i liten grad om hva man egentlig legger i ordet likestilling, men i stedet om å forsøke å bli enige om hvor langt det er igjen til mål, og hvem som har skylden for eventuelle forsinkelser. Det finnes tydeligvis stemmer i Ukesluttredaksjonen som ønsker å utfordre eksisterende forestillinger om kjønn og makt. Et flertall av innslagene inneholder originale og potensielt kritiske innfallsvinkler til etablerte nyhetssaker. Likevel ender innslagene gang på gang med å bekrefte rådende forestillinger om kjønn og likestilling i stedet for å utfordre dem. Enkeltpersoners fortellinger løftes aldri opp til et overordnet strukturnivå, og det personlige blir dermed aldri politisk. Det som foreslås av endringer hører i all hovedsak hjemme på et individnivå, og det som tilbys av lindring og løsninger, er ulike former for terapi.nor
dc.description.abstractIn the preface of the Government's action plan for gender equality, «Gender Equality 2014», Audun Lysbakken, former Minister of Children, Equality and Social Inclusion writes: «We should be proud of what we have achieved, but all objectives have not been reached.» In this paper I examine what happens in the gender equality gap Lysbakken here points at, that is the space that exists between a possible assertion of «not yet there» and an equally possible claim that «we’re there now». Based on five selected slots from NRK Radio’s news magazine «Weekend» («Ukeslutt») I explore how the editorial team makes journalistic use of the space between «not yet there» and «we’re there now». I make use of discourse analysis in a close reading that takes place at the intersection between gender theory and news theory, where a central focus is to identify «the helpers» in the gender equality discourse. Only to a limited extent do the discussions in «Weekend» treat how the concept of gender equality is actually understood. Instead attempts are made to reach an agreement on how far ahead the finish line is, and who is to blame for possible delays. Apparently there are voices in the editorial team of «Weekend» that want to challenge existing notions of gender and power. A majority of the episodes includes original and potentially critical approaches to established news stories. Nevertheless, the slots end up by repeatedly confirming prevailing notions of gender and gender equality rather than challenging them. Individuals’ stories are never lifted up to a general structural level, and the personal thus never becomes political. The changes proposed belong mainly at an individual level, and what is provided in form of relief and solutions are different forms of therapy.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNår det personlige aldri blir politisk. : En analyse av diskusjoner om kjønn og likestilling i fem Ukeslutt-innslag.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-18en_US
dc.creator.authorLindstad, Sirien_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lindstad, Siri&rft.title=Når det personlige aldri blir politisk.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31428en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo159475en_US
dc.contributor.supervisorKristin Skare Orgeret og Lin Prøitzen_US
dc.identifier.bibsys123958458en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27827/2/Masteroppgave_SirixLindstad_Journalistikk_v2012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata