Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:58Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:58Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06-30en_US
dc.identifier.citationHomdal, Lis Merethe. Journaliststudent i dag - journalist i morgen?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27814
dc.description.abstractDe fleste journalistikkstudentene som er intervjuet i denne undersøkelsen legger vekt på at de tradisjonelle journalistiske idealene bør stå sterkt i journalistikken. Viktige egenskaper er å informere om politiske saker, overvåke makthavere og avsløre maktmisbruk. Videre ser vi at journalistikkstudentene ønsker å arbeide med dybdejournalistikk, gjerne innenfor stofformrådene feature/magasin. De er skeptiske til å arbeide under tidspress, og ønsker gjerne god tid på sakene. De er derfor kritiske til nettmediet. Svært få av studentene ønsker å arbeide i et nettmedium, og begrunner dette ut i fra en formening om at det vil bety dårlig tid og færre muligheter til å bedrive dybdejournalistikk. De er også skeptiske til å inngå i en turnusordning – på lang sikt. De er skeptiske til å la jobben bli en ”livsstil”, men setter samtidig høyt identiteten som journalist. Vi ser at deres oppfatninger av journalistrollen ikke samsvarer med den økonomiske virkeligheten; i et mediemarked som preges av stadig økt eierkonsentrasjon og markedsmakt, er det ikke rom for den gjengse journalist anno 2011 å ta seg god tid til hver enkelt sak, eller oppfylle ”samfunnsoppdraget” i den grad han gjerne ønsker. Han må vite hva som selger, være allsidig, fleksibel og effektiv. Et økt inntjeningskrav gjør at journalistrollen er i endring. Journaliststudentene er oppmerksomme på de stadige økonomiske kuttene som har blitt foretatt i en rekke redaksjoner landet rundt, og er bekymret for at de ikke vil få den jobben de ønsker seg etter studiene. I denne oppgaven drøfter jeg i lys av teori om eierkonsentrasjon, medieøkonomi og den journalistiske autonomi - hvor jeg undersøker hvordan journaliststudentene (og enkelte redaktører) vurderer betydningen av de økonomiske innstrammingene. Jeg undersøker også hva som er journaliststudentenes ønsker/vurderinger omkring sin egen yrkesframtid, og ser dette opp mot den økonomiske virkeligheten.nor
dc.description.abstractMost journalism students interviewed in this study emphasizes that the traditional journalistic ideals should stand strong in journalism. Key features is to inform about the political issues, monitor those in power and expose abuse of power. We also see that journalism students want to work with in-depth journalism, preferably within feature/magazine. They are hesitant to work under time pressure, and would like to have enough time to work with their cases. They are therefore critical to online media. Very few students want to work in an online medium, and they are justifying this on the basis of a conviction that it will mean little time and fewer opportunities to engage in depth journalism. They are also hesitant to be part of a shift work system - in the long term. They are sceptical to let the job become a "lifestyle", but also rates their identity as a journalist high. We see that their perceptions of a journalists role do not correspond to economic reality, in a media market dominated by ever-increasing ownership concentration and market power, there is no room for the usual journalist anno 2011, to take their time to each individual case, or meet the "social contract "to the extent that they often wish for. The journalist of today must know what sells, be versatile, flexible and efficient. An increased revenue requirement means that the role of journalist is changing. Journalism students are aware of the ongoing financial cuts that have been made in several newsrooms around the country, and are worried that they will not get the job they want after graduation. In this paper I discuss in the light of the theory of ownership concentration, media economics and journalistic autonomy - where I examine how journalism students (and editors) consider the importance of the economic austerity measures. I also examin what journalism students want / reviews about their own professional future, and look at this up against economic reality.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleJournaliststudent i dag - journalist i morgen? : journaliststudenters syn på egen yrkesframtid, og deres vurderinger av økonomisk nedgang i mediebransjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-04-23en_US
dc.creator.authorHomdal, Lis Meretheen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Homdal, Lis Merethe&rft.title=Journaliststudent i dag - journalist i morgen?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29278en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo131196en_US
dc.contributor.supervisorRune Ottosenen_US
dc.identifier.bibsys121268276en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27814/2/MasterLisHomdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata