Now showing items 1-20 of 20

 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen, foretok arkeologiske undersøkelser i forbindelse med realiseringen av reguleringsplan for Sole skog IV – Sole skog skole og idrettsanlegg, i perioden 06.09.2010 til 24.09.2010. ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med realisering av reguleringsplan for bedring av trafikksikkerheten ved Røyse skole i perioden 31. mai til 3. juni 2010. Det flateavdekkede arealet var på 366 m2, hvor 7 strukturer ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med realisering av reguleringsplan for videreutvikling av Postens terminalområde på Alnabru. 614m2 ble avdekket, 23 stolpehull ble funnet hvorav 6 var de tidligere registrerte ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for Holt park ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 10.- 20. oktober 2011 av fem lokaliteter (id 116034, id 20986, id 116038, id 116035 og id 119647). Lokalitetene lå ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med etablering av VA-anelgg for Leium hyttefelt ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 25.- 27. april 2012 av et veifarsystem bestående av ett hulveiløp, en steinlagt skogsvei og en sti ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med realisering av reguleringsplan for opparbeiding av en miljøpark for behandling av avløpsslam og organisk nedbrytbart avfall for en større region i Nedre Romerike. Ca. 300 m2 ble ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med en reguleringsplan for sanering av planovergang for å trygge ferdsel over jernbanelinjen ved Øyovegen og Bruslettovegen, ble tre berørte kullgroper undersøkt, to ved hjelp av gravemaskin og en ved prøvestikk. ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført 12.8-13.9.2013 i forbindelse med reguleringsplan for Campus Ås. Reguleringsplanen berørte flere automatisk fredete kulturminner, hvorav fire (id.146374, 146384, 146388 og ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført 12.8-13.9.2013 i forbindelse med reguleringsplan for Campus Ås. Reguleringsplanen berørte flere automatisk fredete kulturminner, hvorav fire (id.146374, 146384, 146388 og ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I tråd med Riksantikvarens vedtak om tildeling av tilskudd gjennom statsbudsjett (kap.1429, post 78) for sikringsundersøkelser, ble en gravhaug (id. 62209-5) undersøkt i tidsrommet 30-31. oktober 2012 for skader påført ved ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 6.juni til 8.juli 2011 i forbindelse med gjennomføring av regulering for ny gang- og sykkelvei, hvilket berørte en registrert steinalderlokalitet (id 22698). ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Tiltaksområdet ligger i til dels bratt terreng i et smalt nord-sør gående belte med tidligere oppdyrket mark. I stort består landskapet av en øst-vest-orientert breelvavsetning eller morene fra siste istid, som danner et ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 25.juli til 26.august 2011 i forbindelse med bygging av bolighus på parsell 1/362, hvilket berørte en av to nærliggende registrerte steinalderlokaliteter (id 106184). ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I tidsrommet 21. mai til 10. juni 2013 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en steinalderlokalitet (id 119055) på Martineåsen, Anvik (4067/9) i Larvik, Vestfold. Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med utbygging ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 16. mai 2013, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for boligfelt på Lågerødåsen, Stokke, Vestfold. Lokaliteten lå 64–68 moh., på en > 9000 m2 ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan for «Svingen boligfelt», i perioden 8. august-5. oktober i 2012. Planområdet lå i et tidligere hogstfelt i nærheten av et noe ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31.august til 9. september 2011, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for fortetting av småhusområder i Oslo ytre by. Lokaliteten lå på ca.55 moh. på ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Reguleringsplanen for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark, i den nordlige delen av Ekebergskrenten. Tre steinalderlokaliteter ble undersøkte, hvorav en ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I tidsrommet 14.oktober til 20.desember 2013 foretok KHM en arkeologisk utgravning av to steinalderlokaliteter og et område med løsfunn (id. 171112, id.171113 og id. 171217) på Elgsrud (175/1, 8) i Oslo. Utgravningen ble ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført 19. september 2011 i forbindelse med reguleringsplan for del av Nordbyveien. Planområdet lå mellom E18 og Ski sentrum i et allerede utbygget område med eldre gårder, moderne ...