Now showing items 565-584 of 1114

 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av kantrännor i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu existerande bilväg för att göra det säkrare för ...
 • Skre, Dagfinn; Brink, Stefan; Stylegar, Frans-Arne; Pilø, Lars; Pedersen, Unn; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge I.; Stabell, Bjørg; Bukholm, Kristine M.; Bonde, Niels; Barrett, James; Hall, Allan; Johnstone, Cluny; Kenward, Harry; O’Connor, Terry; Ashby, Steve; Milek, Karen B.; French, Charles A. I. (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2007)
  In this, the first of six volumes, the main results of the excavations which the University of Oslo carried out at Kaupang 1998–2003 are presented. A completely new picture is put forward of the port that Ohthere (Óttarr) ...
 • Landmark, Torbjørn (Research report / Forskningsrapport, 1995)
  Fastsetting av særskilt fredningssone og avsluttning av ordinær drift av kleberbruddet i Åsåren gjordt det påkrevd å foreta en arkeologisk undersøkelse for å bringe klarhet i hva som fortsatt var bevart av kulturspor etter ...
 • Demuth, Volker (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I et tidsrom av 8 dager ble det undersøkt ca. 300 qm. Halvparten av feltet ble med gravemaskin flateavdekket til den sterile undergrunnen, hvor to strukturer (en kokegrop S-1 og en udefinert nedgraving S-2) kunne dokumenteres. ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med utplanering av en morenehøyde på Ytre Vatne, 93/10, i Hægebostad kommune utførte KHM en utgravning av en kokegrop og et svilag i perioden 30.6- 04.07.2014. Planområdet bestod av dyrket mark som lå på ...
 • Steinskog, Gjermund; Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Precis söder om Søndre Bondi gård skulle det byggas sex nya bostadshus och inför denna byggnation genomfördes en arkeologisk registrering av Akershus fylkeskommune. Det framkom då fyra kokgropar, ett röse, ett veifar och ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I forbindelse med opparbeiding av parkeringsplass for buss ved Kirkekretsen skole i Hurdal, ble det gitt beskjed til Akershus fylkeskommune om funn av en kokegrop i forbindelse med fjerning av matjordlaget. En befaring ...
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  I perioden 5. og 6 september 2000 foretok Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av en kokegrop på Vidarshov. Det ble tatt ut 4 kullprøver til datering. T-14934: AD390-540.
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med oppgradering av et eldre strømnett mellom Carlberg og Ekeby i Rygge kommune, ble det i perioden fra 28. juni til 5. juli, 2011 foretatt en arkeologisk undersøkelse av fire bosetningslokaliteter. Under ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med anleggelse av en rundkjøring og sykkelvei i Olrudkrysset, like nord for Hamar by, foretok Hedmark fylkeskommune en arkeologisk registrering våren 2005. Det ble påvist kokegroper, ildsteder og uspesifiserte ...
 • Berge, Sara Langvik (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Saken gjaldt dispensasjon fra kulturminneloven for deler av kulturminnet id 116287 (3 av 11 kokegroper, 1 kulturlag og 1 mulig grav). Tiltaket gjaldt bygging av en barnehage, en del av en plan som omfatter regulering til ...
 • Reitan, Gaute (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I anledning utvidelse av Øvre Hoen grustak på Krillåsen i Øvre Eiker, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse høsten 2014. Undersøkelsen omfattet flere delområder langs foten av Krillåsen. Et ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I perioden 31. august – 11.september 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med reguleringsplan for Husebybakken aktivitetspark, Huseby, 29/115, Oslo. Planområdet utgjør et friområde på ca. 22,8 ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av kirkegården til Ottestad kirke i Stange kommune utførte KHM en arkeologisk utgravning i planområdet i perioden 19.05-20.06.2014. Planområdet omfattet deler av innmarken ...
 • Damlien, Hege (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I forbindelse med reguleringsplan for Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene gjennomførte Buskerud fylkeskommune registrering av den planlagte traseen i 1994, 2004 og 2008. Ved maskinell flateavdekking ble det påvist en lokalitet ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I perioden 12. – 16. juli 2010 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Brandbu sentrum. Lokaliteten (ID-130608) lå på en morenehøyde ca. 60 meter nordøst for tunet ...
 • Damlien, Hege (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med reguleringsplan for Kirkenær skole og Furnes kirke, gjennomførte Hedmark fylkeskommune en registrering av planområdet i 2005 og 2006. Ved maskinell flateavdekking ble det blant annet funnet en lokalitet ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for Børstad idrettspark i Hamar, ble det undersøkt en lokalitet med bosetningsspor (id 113556) og en rydningsrøys (id 70999-22). Det var påvist fem strukturer på id 113556, hvorav to var ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Rapporten omhandler arkeologisk utgraving av et kokegropfelt og to steinansamlinger/ rydningsrøyser på Gården Arstad (17/1 og 104) i Stange kommune, Hedmark. Bakgrunnen for undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet på Råholt i Eidsvoll kommune gjennomførte KHM i juni 2017 en arkeologisk utgravning av deler av lokalitet id 141464. Hele den berørte delen av lokaliteten ble gravd ut ...