Now showing items 384-403 of 1112

 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Wikstrøm, Tone; Grindkåsa, Line; Gollwitzer, Martin; Storrusten, Ellen Margrethe; Østmo, Mari Arentz (Series / Seriehefte, 2012)
  E18-prosjektet Gulli-Langåker er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum. Bakgrunnen for utgra­vingsprosjektet er utvidelse til firefelts motorvei fra Gull i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Grindkåsa, Line; Storrusten, Ellen Margrethe (Series / Seriehefte, 2012)
  På den om lag fem km lange strekningen fra Undelstvedt i Stokke til Fevang i Sandefjord ligger E18 rett på innsiden av den store raryggen. Dette har resultert i at veien i hovedsak går lavt i terrenget, på flater og i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Viklund, Karin; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Cannell, Rebecca J.S.; Svensson, Nils-Olof; Regnell, Joachim; Eigeland, Lotte; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel (Series / Seriehefte, 2012)
  «Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organisasjon i forhistorisk tid og middelalder» har vært prosjektets overordnede mål, jf. prosjektplanen (Lønaas 2009). I prosjektplanen var ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I tilknytning til vedtatt reguleringsplan for ”Almemoen”, hvor det er planlagt 200-250 nye boenheter, foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering i september 2004. Det ble gjort 15 registreringer tolket som ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  På Ringsby, 77/2, ble det i juli 2013 undersøkt en skadet fangstgrop for å sikre vitenskapelig informasjon. Fangstgropen ble dokumentert med foto og tegning i plan og profil, og snittet maskinelt. I bunnen av fangstgropen ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for Tanberglia i Krakstadmarka, utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Tanberg øvre 38/69 i Ringerike kommune, i perioden 30.06- 04.07.2014. Buskerud fylkeskommune gjennomførte en ...
 • Ledsten, Kristine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med fangstgrop id66663 og det ble søkt og innvilget dispensasjon ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  10. juli 2013 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop (id 124286-1) i forbindelse med utbygging av Smådøla kraftverk i Lom kommune i Oppland. Kulturminnet var en del av et større fangstanlegg med ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med utbygging av riksvei 3 Gita bru – Åset nord, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av syv fangstgroper og tre kullgroper i perioden 05.-16. september 2011. De undersøkte gropene befant seg i til ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for deler av Høyby 51/1 i Ringsaker kommune undersøkte Kulturhistorisk museum en forhistorisk lokalitet bestående av tre fangstgroper og seks kullgroper i perioden 10-14 juni 2013. ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Utgravningen i denne rapporten er gjennomført som en del av Aursjøprosjektet. Prosjektet har vært utført som et samarbeid mellom Oppland og Møre og Romsdal fylkeskommuner og Vitenskapsmuseet ved NTNU og Kulturhistorisk ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse av de to fangstgropene id 133073 (S2) og 120311-24 (S1) gjennomført i perioden 29.08.-02.09. 2011 i forbindelse med bygging av et anlegg for skiskyting ved Hummelfjell i Os. Lokalitetene var begge ...
 • Bergstøl, Jostein; Mathiesen, Per Olav (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Sommeren 2005 undersøkte Per Olav Mathiesen og Jostein Bergstøl to fangstgroper i et større anlegg ved Kverninga ovenfor Unsetgrenda i Rendalen. Bakgrunnen var å få undersøkt noen av de mange gropene som var registrert i ...
 • Melgaard, Hilde M. Sømme (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med bygging av Rosten Kraftverk ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop, en mulig fangstgrop, en kullfremstillingsgrop, en grop med uavklart funksjon og en avskrevet grop i perioden ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Utgravningen ble gjennomført i perioden 21.06-06.07.2011 i forbindelse med utvidelsen av E6 til firefelts motorvei og utvidelse av Dovrebanen til dobbelt jernbanespor på strekningene Minnesund- Hedmark fylkesgrense og ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Utgravningen ble gjennomført 8.-12.5.2017 som sikringsundersøkelse etter metallsøkerfunn av skålspenner og glassperler fra vikingtid nær eksisterende gravhauger. Funnstedet lå i forholdsvis steil skråning på sørsiden av ...
 • Bernhardt, Hulda B. (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med I forbindelse med planlegging av vann og avløpstrase for strekningen Plassbakken – Teslo i Gran kommune, gjennomførte Oppland fylkeskommune en registrering av den foreslåtte traseen. Registreringen påviste ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Den 6. mai 1994 meldte maskinfører Olav Kristiansen fra til Østfold fylkeskommune at han hadde funnet en flatmarksgrav i forbindelse med gravemaskinsarbeid på gårdsplassen foran driftsbygningen på Ulrikstad. Funnstedet var ...
 • Storrusten, Ellen Margrethe (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Kulturhistorisk museum foretok sommeren 2009 en arkeologisk undersøkelse av en kullmile på Julsrud 42, 5,6 i Eidsvoll kommune, Akershus. Undersøkelsen ble utført i tilknytning til flere utgravninger i utmark og i dyrket ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan for Tobienborg i Kristiansand kommune, Vest-Agder, og det ble påvist en fler-faset boplass fra vikingtid (800-1050 e. Kr.) med seks hus og en mulig fegate ...