Now showing items 994-1013 of 1558

 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse med søknad om nydyrking på eiendommen trinterud nordre, 57/4, 5 i Myset i Votndalen, Ål kommune. Oppland. ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Totteskogen med nedfart til Trøim i Hemsedal, ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser av kullgroper i perioden 20.09 – 01.10.2010. Det ble totalt søkt om dispensasjon ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Bitdalen ligger om lag 6 km i luftlinje nord for Rauland, som en markert sidedal til de åpne flatene på strekningen mellom Totak og Møsvatn. Bitdalen dam demmer opp Bitdalsvatnet. Statkraft er i henhold til endringer i ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen ble igangsatt på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan for Bjerke boligfelt. Det var gitt dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper (ID 105168), med vilkår om arkeologisk utgravning før tiltaket kunne ...
 • Grimsrud, Ole (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  I forbindelse med endring av en eldre stadfestet reguleringsplan for Veggli sentrum foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering i området 28.05. 1998. Det ble da funnet 28 automatisk fredete kultuminner. ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Undersøkelse av fire kullgroper ble gjort i forbindelse med regulering for nydyrking av et 215 dekar stort område på Bronken østre, Elverum kommune, Hedmark. Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum kommune, ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med for tilrettelegging for nye hyttetomter i Blomsetlie hyttefelt, ble det påvist 9 kullgroper (138512-15, 138518-21 og 138523) hvor tiltaket kom i konflikt med kulturminneloven. Kulturhistorisk museum foretok ...
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Kullgropene på Brattegård viser hvor omfattende jernfremstillingen var i de indre fjellstrøk på Østlandet i forhistorien. Jernfemstillingen som pågikk over flere hundre år må i enkelte perioder vært den aller viktigste ...
 • Unknown author (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Planen gjelder fritidsbebyggelse ved Damtjednet vest i Nord-Aurdal. Innen planområdet er det påvist 6 kullgroper. Riksantikvaren ga i brev av 9. februar 2006 til Oppland fylkeskommune dispensasjon for 5 av disse, nemlig ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med søknad om nydyrking av på gården Fossnes i Kongsberg kommune, foretok Buskerud fylkeskommune en registrering av tiltaksområdet, hvor det ble påvist seks kullgroper (ID157465, 157467, 157468, 157488, 157489 ...
 • Wikstrøm, Tone (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Arkeologiske registreringer i Vestlia, Geilo, har påvist ni kullgroper og to gravhauger. Åtte kullgroper er frigitt med vilkår om arkeologiske utgravninger. Planområdet utgjør i overkant av 860 daa., og ligger like sør for ...
 • Stokke, Jo-Simon F. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Sommeren 2017 undersøkte arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo 6 kullgroper i forbindelse med utviklingen av et hyttefelt ved Skurdalstølane i Skurdalen i Hol kommune. Samtlige av kullgropene var anlagt i slakt ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I samband med forslag til reguleringsplan for utbygging av bustader på Golbergremmen registrerte Buskerud fylkeskommune området i 2001, og det vart funne 3 kolgroper. Det er registrert mange kolgroper i Gol kommune, men ...
 • Csisar, Tryggve (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med utbygging ved Grindalsmoen vest, Elverum kommune, utførte Kulturhistorisk museum 30. og 31. august 2006 arkeologisk undersøkelse av fem kullgroper, R1 (ID91743-1), R2 (ID91743-2), R4 (ID91743-4), R5 ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter i Gunnarhaugen 63/5 i Leveld, Ål kommune, Buskerud. Området for de nye tomtene ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Geilohovda foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk undersøkelse av området. Det ble registrert 43 kullgroper og en mulig dyregrav. Forut for realiseringen av ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gårdene Heggen 132/1 og Heggestad 132/37 for å legge til rette for boligfelt, ble det fra 25.09.06 - 27.09.06 utført utgravning ved ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med reguleringsplan for ny Fv.40, Helle-Lofthus, ble det i perioden 18-25.9.2012 undersøkt 5 kulturminnelokaliteter. Undersøkelsesområdene lå i skog. Tre kullgroper ble snittet med maskin (ID 146221-2, 146225) ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Undersøkelse av to kullgroper og dyrkningslag i forbindelse med område for Reguleringsplan for Holkebygrenda B 3. Det ble undersøkt to registrerte kullgroper og søkte etter et fossilt dyrkningslag. Ved undersøkelsen ble ...
 • Skullerud, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I tidsrommet 10. september-21. september 2001 foretok Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), 0ldsaksamlingen, en undersøkelse og utgraving av 36 kullgroper på Bøven-Ellingseter i Sør-Aurdal kommune i Oppland. ...