Now showing items 954-973 of 1576

 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Kullgop id 120004 ble undersøkt ved overflatedokumentasjon og prøverute for å se på konstruksjonsdetaljer samt for uttak av materialet til datering. Kullaget i bunn av gropa var svært tynt og det ble knyttet usikkerhet til ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  16. september 2010 ble det gravd ut en kullgrop (id 124614) på Øihus nordre gbnr 50/14 i Sør-Aurdal kommune i Oppland, i forbindelse med reguleringsplan for E16 Fønhus bru - Dølvesæter. Utgravningen foregikk ved hjelp av ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  En kullgrop på gården Beito Søndre ble undersøkt med overlatedokumentasj on og prøvestikk. Bakgrunn for prosjektet var anleggelse av skiløype. Kullgropa ble toket til å være rektangulær med tilnæmet flat bunn. Kullgropa ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Knyttet til realisering av reguleringsplan for Beitohagin bustadområde foretok KHM utgravning av kullgrop id 40169. 6. november 2007, jf, Riksantikvarens vedtak av 12. oktober 2007. Profilen viste 2-3 bruksfaser, se tegning. ...
 • Rytter, Jens (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Ved utgravningen av kullgrop R1 kunne det kun påvises en brenningsfase i den undersøkte delen. Dette var litt overraskende når vi vet hvor vanskelig det er å grave groper i bakken i dette området. Imidlertid er 27 andre ...
 • Martens, Jes (Research report / Forskningsrapport, )
  Kullgrop med sidegrop undersøkt ved snitting. Form i flate rektangulær. Vold ikke påvist hele veien rundt. Rund bunn. Relativt lite trekull in situ. 14C-datering daterer gropen til middelalder før Svartedauden (AD 1260-1285).
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  17. – 18. august ble det gravd ut en kullgrop på Bæk gbnr 53/39 i Trysil kommune i Hedmark, i forbindelse med reguleringsplan for Innbygda vannverk sør. Utgravningen foregikk ved hjelp av maskinell snitting. Det er tidligere ...
 • Martinsen, Julian P. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Den 5.-6. oktober 2015 undersøkte Kulturhistorisk museum en kullgrop langs Fv 664 ved Harrsjøen i Rendalen, Hedmark. Kullgropen hadde ytre mår på inntil 7x10 meter, og den fremstod som tydelig rektangulær i terrenget med ...
 • Paulsen, Ingvild (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  En kullgrop, R3, ble dokumentert i plan og prøvestukket, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Prestmyrbakken. Kullprøve ble tatt ut i profilen. R3 er brukt til kullbrenning i tidlig middelalder, mellom ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1995)
  Kullgropen ble oppdaget ved flateavdekking ved Akershus fylkeskommune i juni 1994, jfr. registreringsrapport ved Thomas Risan datert 15.08.1994. Registreringen ble foretatt i forbindelse med plan for bygging av eldreboliger. ...
 • Omland, Atle (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Tirsdag 10. til onsdag 11. oktober 2000 gjennomførte Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av en kullgrop fra vikingtid/middelalder ved Torpo. Undersøkelsen av kullgropa bidro til å ...
 • Bernhardt, Hulda B. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I forbindelse med reguleringsplan for gang-og sykkelvei langs fylkesvei 338, parsell Dolstorkrysset -Flatmokrysset gj ennomførte Kultuhistorisk museum, ved Jan Henning Larsen, Karl Kallhovd og Hulda Brastad Bemhardt en ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Knyttet til bygging av hytte ved Otrøvatn ble det gitt dispensasjon for kullgrop id 89731 med vilkår om undersøkelse som ble foretatt av Bernt Rundberget 223. juni 2006. Gropen ble målt opp, ytre diameter 3,2 m, mål ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Kullgropen hadde rektangulær fom. Halve gropen ble gravet, mål 2,5xl,27m, total lengde trolig 5 m. Formen er usedvanlig langstrakt. Det er også uvanlig med rektangulær form i vestre områder (vest for Mjøsa). Treslag er ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  I forbindelse med planer om nydyrking søkte grunneier Kjell Ottar Opsahl om dispensasjon fra kultuminneloven for automatisk fredet kulturminne, en kullgrop (ID 010536). Søknaden var oversendt fra Hedmark fylkeskommune, som ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Kullgropen hadde på overflaten rund fom. Halve gropen ble gravet, og den syntes da å være oval, med mål 3 m x ca. 2 m, dybde opptil 0,75 m. Gropa var gravet ned til fjell. Treslag er bestemt som furu. C14-datering 1000-1040 ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  I forbindelse med planer om nydyrking søkte grunneier om dispensasjon fra kultuminneloven for en kullgrop. I planområdet er det registrert 5 kullgroper. Fire av disse ligger i utkanten av området (fornmnr. 668,670,671,672), ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Rv 255 Lillehammer grense - Segalstad bru der det skal utarbeides utbedringer på veien ble det utført registrering i planområdet ...
 • Simonsen, Margrethe F. (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I forbindelse med at reguleringsplan for Vestby pukkverk ble lagt på offentlig ettersyn, foretok Akershus fylkeskommune kulturminneregistreringer i planområdet i juni 1999. Planen gjelder utvidelse av eksisterende anlegg ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  Kullprøve fra gropen er treslagsbestemt som furu. C14-dateringen ga som resultat 1035-1220 e.Kr. (tidlig/høymiddelalder), den er samtidig med de øvrige gropene gravet i området og faller m.a.o. inn i det kjente ...