Now showing items 838-857 of 1347

 • Demuth, Volker (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I samband med en planlagt nydyrkingstiltak ble 12 kullgroper og en tjæremile arkeologisk undersøkt. Fornminnene lå på to forskjellige lokaliteter i tidligere skog, som ble flatehogget for ca. 3 år siden. I alt ble 23 ...
 • Hårstad, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Sørli massetak ble det i tidsrommet 24.09 – 05.10.2018 gjennomført arkeologiske undersøkelser av seks kullgroper, en fangstgrop, og en tjæremile registrert innenfor ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I 2006 ble det lagt ut en mindre reguleringsplan for boliger sør for Badevegen og vest for et boligfelt ved Brunesvegen ca 700 m øst for Modum Bad, og ca 1,5 km vest for Vikersund sentrum. Buskerud fylkeskommune foretok ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Industriområdet på Lomoen, ved elvemøtet mellom Vinstra og Lågen var opprinnelig regulert gjennom to reguleringsplaner som siden er slått sammen til en. Det ble registrert til sammen 13 groper for kullproduksjon, hvorav ...
 • Damlien, Hege (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I forbindelse med planer om utbygging av nytt renseanlegg på Tresenmoen, Koppang rensepark, utførte Kulturhistorisk museum i perioden 20.-21.september arkeologisk undersøkelse av to kullgroper R1 (lok.id 46576) og R2 (lok.id ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med en reguleringsplan for sanering av planovergang for å trygge ferdsel over jernbanelinjen ved Øyovegen og Bruslettovegen, ble tre berørte kullgroper undersøkt, to ved hjelp av gravemaskin og en ved prøvestikk. ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med reguleringsplan for Fjellbø hyttefelt ble det gjennomført arkeologiske utgravninger av fem kullgroper i august 2010 i Bykle i Aust-Agder. Kullgropene ble undersøkt ved en kombinasjon av flategraving og ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med reguleringsplan for Fjellbø hyttefelt ble det gjennomført arkeologiske utgravninger av fem kullgroper i august 2010 i Bykle i Aust-Agder. Kullgropene ble undersøkt ved en kombinasjon av flategraving og ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med Reguleringsplan for masseuttak på gården Dyrebu 142/1, Flesberg, Buskerud ble det i perioden 14. -16. september 2009 undersøkt fire groper, hvorav to viste seg å være kullgroper, beliggende i et hogstfelt. ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med revidering av eldre reguleringsplan for Glaim 19/11 og 23 i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av fire kullgroper i perioden 11-14 august 2015. Tiltaksområdet ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I perioden 6. – 8. oktober 2010 ble to registrerte kullgroper gravd ut på Pyttesletta utenfor Hvittingfoss i Kongsberg. Begge gropene var blitt sterkt skadet av virksomhet forut for undersøkelsen, men det lot seg likevel ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Hartevasstrondi hyttefelt ligger rett sør for Hovden sentrum, øverst i Setesdal, på ca. 860- 900 m.o.h. Området preges av blandet skog med hovedsakelig bjørk og litt furu. I vest avgrenser arealet av Rv 9 og Hartevann ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen omfatter tilvekstnr C. 56140-46. Alle kullgropene ligger under C.56142, jernframstillingsplasser er katalogisert under C.56140, C.56141, C.56144, C56145 og C.56146. En røsteplass er katalogisert under C.56143. ...
 • Mjærum, Axel (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I forbindelse med reguleringsplanen av Andstorfeltet, Vang, Oppland ble det undersøkt 18 kullgroper, ti ved hjelp av gravemaskin og åtte ved prøvestikking. De som ble undersølst med maskin kan deles inn i to ulike typer. ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med realiseringen av reguleringsplanen for området, ble der i perioden fra d. 7. juli til den 15. juli 2011, gjennomført en arkeologisk undersøkelse av de registrerte kulturminner i planområdet. Under Hedmark ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med omdisponering av landbruksareal, ble det i perioden fra 6. september til 8. september, 2011 foretatt en arkeologisk undersøkelse av lokaliteten. Under Buskerud fylkeskommunes registrering i sommeren 2010 ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan til steinbrudd/massetak, registrerte Buskerud fylkeskommune planområdet ved Ørnehovda i 2010. Det ble da påvist kulturminner i form av tre kullgroper, disse fikk Askeladden id 138191. I ...
 • Sæther, Kathryn E.; Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for Risteigen 11/1 og 2, (Veggli næringspark), i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper av elleve i perioden 03-07 august ...
 • Mjærum, Axel (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I perioden 9. til 20. juli 2007 foretok Kulturhistorisk museum en utgravning av to kullgroper (ID 97795-2 og ID 97797), en mindre del av et rydningsrøysfelt (ID 97798-1 og ID 97798-2) og deler av steinalderlokalitet (ID ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Området, på gården Skoge i Hjartdal kommune, registrerades i samband med att tiltakshaver ansökte att få starta en ny odling. Man återfann då 19 kolgropar och en fångstgrop. Utav dessa strukturer så undersöktes sex stycken ...