Now showing items 818-837 of 1492

 • Johansen, Jannie S (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I åkerområde er det foretatt maskinell flateavdekking som har resulte11 i funn og utgravning av til sammen 33 strukturer, herav 30 kokegroper. 24 kokegroper utgjorde et kokegropfelt på østsiden av et dalsøkk, nær ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Rv 4 Roa-Jaren i Lunner og Gran kommuner utførte Kulturhistorisk museum en utgravning i perioden 18. - 26. juni 2013. Planområdet lå i Viggadalføret på Hadeland, og i ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  I forbindelse med anleggsarbeid i traseen for en gang- og sykkelveg i Nannestad sentrum oppdaget oppmerksomme naboer kull og kokstein. Kommunen ble varslet og ga beskjed til Akershus fylkeskommune 15. juli 1999. Derfra ble ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I forbindelse med planer om utvidelse av Heer skole foretok Akershus fylkeskommune registrering av. planområdet 21.-23. oktober 1997, jfr. rapport ved Kjartan Fønstelien. På lekeplassen sør for skolen ble det foretatt ...
 • Lyby, Solveig Synnøve (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Utgravingen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan som legger til rette for etablering av dagligvarebutikk (Rema1000) med parkeringsplasser på Penningrud Søndre. Det ble avdekket 1400 m² og funnet ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med utvidelse av kommunal vei 770 i Re kommune ble tre kokegroper beliggende på Rød, 152/1, undersøkt den 25. og 26. april 2005. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, i en svak nordhelling nord og Øst for ...
 • Johansen, Jannie S. (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Bakgrunn for undersøkelsen er Statens vegvesens tiltaksplan for utbedring av fylkesveg 206, parsell Skjelve – Arneberg i Stange kommune, Hedmark. I den forbindelse foretok Hedmark fylkeskommune en arkeologisk registrering ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med planer for utvidelse av kirkegården ved Skjønne kirke ble det undersøkt 4 kokegroper på en terrasseflate øst for Numedalslågen, 3-4 m over, ca 2 km øst for Rødberg. De representerer trolig ytterkanten av ...
 • Hårstad, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Fv213 Steinsvingen ble det i perioden 16.10.-27.10.2017 foretatt arkeologiske undersøkelser av et kokegropfelt beliggende innenfor planområdet. Feltet ligger ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Under graving av grøfter for kabel og informasjonsskilt ved midlertidig nedkjørsel til Oppland distriktshøgskole var det kommet for dagen kokegroper og kullkonsentrasjoner. Undersøkelse ble foretatt24.-25. september, 5 ...
 • Midtgard, Erling (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I perioden 3. til 7. september 2007 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av kokegroper og udefinerte nedgravninger på gården Sverdstad, 22/1, Svelvik kommune, Vestfold. Bakgrunn for undersøkelsen er regulering av ...
 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med reguleringsplan for nytt bo- og behandlingssenter ved Sørvald alderspensjonat ble det gjennomført en arkeologisk utgraving av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Utgravningsområdet var 782 m² ...
 • Demuth, Volker; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Det ble undersøkt en flate på 1548,5 kvm, som orienterte seg etter de strukturene som ble registrert av fylkeskommunen. Hele arealet mellom og omkring de registrerte strukturene ble flateavdekt og undersøkt. Det ble funnet ...
 • Unknown author (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  01.09.-18.09.2008 ble det i forbindelse med ny overføringsledning for vann mellom Hamar og Stange kommuner foretatt en undersøkelse av tre forskjellige lokaliteter langs vannledningstraseen. De undersøkte lokalitetene var ...
 • Løken, Pia Skipper (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Unders0kelsen hadde som malsetning a avklare om de registrerte stolpehullene kunne pa.vise hus, i tilfelle hvilke bygninger og fa en datering av bosetningen. Videre ville en avklare brukstid pa kokegropene og om kulturlaget ...
 • Storrusten, Ellen Margrethe (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  På Siggerud 152/1,6 i Eidsvoll kommune, undersøkte Kulturhistorisk museum 14 kokegroper og rester av kokegroper i dyrket mark. De fleste av kokegropene var grunne og strekt skadet av pløying. Kokegropene lå samlet og dannet ...
 • Bjørkli, Birgitte (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  På Lund store 82/ 1 på Onsøy, Fredrikstad kommune i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum en lokalitet med 8 kokegroper og spredte flintavslag (17 stk). Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell flateavdekking (om lag ...
 • Loktu, Lise (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med boligutbygging på deler av Hystad østre i Sandefjord kommune, utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning i tidsrommet 17. juni – 5. juli 2013. Vestfold fylkeskommune registrerte planområdet ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med omregulering av planområdet til omsorgsboliger og høyspenttrasé, ble det av UKM i perioden 3.5.-23.06. 2004 gjennomført en arkeologisk utgravning omfattende et kokegropfelt og et overpløyd gravfelt. Området ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Den arkeologiske undersøkelsen på Guåker nordre, 95/1, ble foretatt i forbindelse med Reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Rv222 Sannervegen-Ottestad kirke. Et annet prosjekt som delvis ble samkjørt med gang-og sykkelvegen ...