Now showing items 801-820 of 1230

 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med nydyrking på Nordre Sætre i Åsnes kommune ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av to kullgroper. Begge ble maskinelt snittet og dokumentert. Begge gropene kan defineres som mellomstore og ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med tilrettelegging av fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Nysetlie/Venehovda/Leveldsåsen, gjennomførte Buskerud fylkeskommune to registreringer som påviste seks kullgroper (ID150824, 25095,54769, 60671, ...
 • Viken, Synnøve (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  De undersøkte kullgropene på Hallingmo var av varierende form og størrelse. Dette kan henge sammen med at gropene har blitt anlagt over et langt tidsrom – fra ca. 900 e.Kr. til nyere tid. Dateringene fra Hallingmo stemmer ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper, utført på tre dager i august 2006. Gropene ble snittet med gravemaskin. Lokaliteten besto av tre kullgroper med noen hundre meters avstand. Ingen var gjenbrukte fangstgroper. ...
 • Boon, Christine (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Tre kullgroper, R1, R4 og R11, ble undersøkt i Skurdalen, Hol kommune, Buskerud. Utgravningsresultatene tyder på at alle kullgropene var rektangulære/kvadratiske og hadde flat bunn. Kullgropene var relativt store, med ytre ...
 • Borvik, Rune (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Undersøkelsen ble utført av Solveig Thorkildsen og Rune Borvik den 04.09.06 til den 08.09.06. Jostein Bergstøl gravde den 06.06.06 en av kullgropene for at tiltakshaver skulle kunne komme i gang med arbeidet. I tillegg ...
 • Wikstrøm, Tone (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Skrindehaugen i Ål kommune ligger ca 5 km nord for Ål sentrum, på Østsiden av Votnedalen, i et område hvor det planlegges ny hyttebebyggelse. Terrenget består a skogkledte høydedrag, omkranset av tjern, myrområder og ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I 1991 ble 4 kullgroper undersøkt på Rindal nedre knyttet til ny lokalvei til Vingrom. Gropene er ikke i Askeladden. Gropene ble undersøkt ved hjelp av gravemaskin fra tiltakshaver. Ytre diameter 2,9-4,8 m. Rydningsrøys ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Reguleringsplanen for Ringhovdstølen i Ål kommune gjeld ei privat utbygging der det skal leggjast til rette for fem nye hyttetomter i eit seterområde ca. fem km nord for Torpo sentrum. Buskerud fylkeskommune registrerte ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Fire kullgroper ble undersøkt, to med gravemaskin og to ved prøvestikk. Tre av gropene ligger på en flat sandmo med bjørkeskog, to runde og en større og firkantet. Landskapet er i dag preget av tidligere beitemark med ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Undersøkelse av to kullgroper ble gjort i forbindelse med regulering av boligfelt på Skogen Vest i Nore og Uvdal kommune. Området befinner seg omlag 1 km vest for Rødberg sentrum og vest for boligfeltet Myrabakken. ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter og hyttetomter i Slåttalivegen 63 og 65 ved Geilo Hol kommune, Buskerud. Området ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med reguleringsplanen før Gudbrandslie, Vang Kommune, ble 33 kullgroper undersøkt, som et ledd i en større undersøkelse i regi av KHM. Av disse var en kullgrop ikke tidligere registrert. To kullgroper ble ...
 • Reitan, Gaute (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Undersøkelsen har sin bakgrunn i en reguleringsendring som omfatter et mindre område av en større reguleringsplan fra 1985 for Holsåsen del 1. Innenfor det aktuelle området er det planlagt 36 nye hyttetomter, og endringen ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Reguleringsområdet omfattet 6 kullgroper som ble helt eller delvis undersøkt. En av disse ble avskrevet som naturdannelse. To av gropene er utgravde med en fjerdedel, to er gravd halve og ei er undersøkt ved prøvestikk. I ...
 • Storrusten, Ellen Margrethe (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I perioden 8.-12. oktober 2007 ble det undersøkt fem kullgroper ved Torehovdammen, Torehovet 145/5, Vinje, Telemark. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med oppgraderingsarbeider på dammen. Torehovdammen ligger veiløst ...
 • Steinskog, Gjermund (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Bakgrunn for den arkeologiske undersøkelsen er fortetting av eksisterende hytteområde ved Tronrudmarka i Nes kommune. Feltarbeidet ble foretatt i tidsrommet 11.-14. juli 2016 og omfattet utgravning av fire kullgroper som ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Trytetjern/Høgeåsen, gjenommførte Buskerud fylkeskommune en kontroll registrering og nyregistrering av planområdet, hvor det ble påvist åtte kullgroper (25070-1 og -2, ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med en reguleringsendring for Vierli terrengpark ble det 24. juli 2012 foretatt en arkeologisk undersøkelse av to kullgroper (ID 96579 og ID 96580). Telemark fylkeskommune hadde allerede i 2002 påvist de to ...