Now showing items 776-795 of 1362

 • Birkelund, Ole Ivar (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  R4 er et kokegropfelt på 45 kokegroper, hvorav 35 ble undersøkt. Kokegropene hadde som regel rund/oval form og varierte i størrelse fi.a ca 0,5 x 0,5 m, opp til ca 2 x 2 m. Kokegropene var svært dårlig bevart og dybden ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Det ble foretatt maskinell flateavdekking i en åker på Ski-raet, ca. 450 m vest for Ski middelalderkirke. Innenfor det 7,5 dekar store åkerstykket ble ca. 70 % av arealet undersøkt. Det ble avdekket 49 strukturer, de fleste ...
 • Rullestad, Silje Sandø (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med at Fortum Service AS ville legge om høyspentnettet langs RV110/ Oldtidsveien, dvs. fjerne eksisterende luftlinjer og erstatte disse med kabel i bakken, foretok Østfold fylkeskommune en arkeologisk ...
 • Lønaas, Ole Christian (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I forbindelse med maskinell avdekking av åkerjord ble det funnet 15 kokegroper/ildsteder. Noen av kokegropene var store og velbevarte, den største var 2,5xl,5 m. 5 av ele største kokegropene er Cl4-clatert til ca. 250-400 ...
 • Andreassen, Ingvild Solberg (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Utgravning av kokegropsfelt på Bråten søndre, 104/12, Eidsvoll kommune, Akershus. Ni mulige strukturer var registrert av Akershus fylkeskommune i oktober 2001. Etter utgravning ble to avskrevet som fornminner, fire ble ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Undersøkelsen utgjør et fragment av et større område på ca. 150x50 m med kokegroper langs Andelva. Gropene er datert til eldre jernalder, som er det normale for kokegroper i regionen. En av kokegropene fra undersøkelsen ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  I åkeren øst for tunet på gården Voll øvre ble det innenfor et areal på ca. 1000 m2, undersøkt 20 groper, av disse tolkes 9 som kokegroper (hvorav 4 kokegropbunner). De øvrige gropene er vanskelige å tolke. C14-dateringene ...
 • McGraw, Jessica Leigh (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble utført i forbindelse med utvidelse og fortetting av studentbyen Pentagon. Det skal bygges 550 nye studentboliger på den 60 dekar store eiendommen. Det ble åpnet et område på ca. 600 m2 ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med realiseringen av en ny reguleringsplan for område E4 i Flå, ble det i perioden fra 14. juni til 23.juni 2011, foretatt en arkeologisk undersøkelse av et kokegropsfelt. Under Buskerud fylkeskommunes ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Sensommeren 2014 ble det gravd ut deler av et koksteinslag på Bleken i Lillehammer kommune, som med all sannsynlighet kan knyttes til bryggevirksomhet i høymiddelalder. Undersøkelsen ble foretatt som en maskinell flateavdekking ...
 • Sønsterud, Kjell E. (Research report / Forskningsrapport, 1996)
  I forbindelse med en planlagt boligutbygging på Vestre Disen ble det 010796 satt igang arkeologiske undersøkelser i regi av Universitetets Oldsakssamling, Universitetet i Oslo. Med på denne undersøkelsen var det 5 personer ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I samband med reguleringsplan for Strypadn massetak utførte Oppland fylkeskommune ei arkeologisk registrering av planområdet. Det vart påvise to lokalitetar med automatisk freda kultuminne, den eine lokaliteten, ei kolgrop ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Området ligger i granskog med hytter i backen öst om Haglebuvatnet. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle lägga till rätta för vidare utbyggning med vägar m.m. på hyttefältet. Buskerud fylkeskommune har registrerat ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av två kolgropar i Sigdal i Buskerud. Bakgrunden till undersökning var att man skulle lägga till rätta för ett lokalt företag att ta ut massor i området. Registreringen av ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Hedmark fylkeskommune gjorde den 06.07.04 en arkeologisk registrering i området där ett nytt bostadskvarter skulle uppföras och det framkom då sju stycken kolgropar. En av dessa kolgropar hade dock redan nu skadats av ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I samband med forslag til reguleringsplan for Åmothaugen Ormetjønn utførte Telemark fylkeskommune ei registrering av området 2009 og det vart funne 4 kolgroper. Ei kolgrop vart regulert til vern gjennom planen, medan det ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I samband med reguleringsplan for Myhre grustak utførte Oppland fylkeskommune ei registrering av planområdet, det vart påvise 4 kolgroper som er i konflikt med realisering av reguleringsplanen. Kulturhistorisk musem foretok ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I samband med utbetring av Borsæmagasinet utførte Telemark fylkeskommune ei registrering av området hausten 2009 og det vart funne 8 kolgroper. I tillegg vart det funne eit jernvinneanlegg like nordaust for tiltaksområdet. ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I samband med reguleringsplan for utviding av Kleivi industripark utførte Buskerud fylkeskommune ei registrering av planområdet, det vart påvise 2 kolgroper (ID 111439 og 111451) som er i konflikt med realisering av ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I samband med reguleringsplan for utviding av Tingberg industriområdet utførte Oppland fylkeskommune ei registring av området i 2008 og 2009 og det vart påvise fem kolgroper innafor planområdet. Kulturhistorisk museum ...