Now showing items 726-745 of 1129

 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Kullgropene R1 og R2 var blitt ødelagt ved nedleggelser av kabler og rør i traseen for gang- og sykkelveien. Det ble søkt med gravemaskin i de oppgravde massene, men alle spor etter gropene var borte bortsett fra noen ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I samband med reguleringsplan for turistsenter Moen – Hovet vart det registrert seks kolgroper innanfor reguleringsområdet. I samband med utgravinga av desse vart det registrert åtte nye groper. Sidan det ikkje er registrert ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med nydyrking på Nordre Sætre i Åsnes kommune ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av to kullgroper. Begge ble maskinelt snittet og dokumentert. Begge gropene kan defineres som mellomstore og ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med tilrettelegging av fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Nysetlie/Venehovda/Leveldsåsen, gjennomførte Buskerud fylkeskommune to registreringer som påviste seks kullgroper (ID150824, 25095,54769, 60671, ...
 • Viken, Synnøve (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  De undersøkte kullgropene på Hallingmo var av varierende form og størrelse. Dette kan henge sammen med at gropene har blitt anlagt over et langt tidsrom – fra ca. 900 e.Kr. til nyere tid. Dateringene fra Hallingmo stemmer ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper, utført på tre dager i august 2006. Gropene ble snittet med gravemaskin. Lokaliteten besto av tre kullgroper med noen hundre meters avstand. Ingen var gjenbrukte fangstgroper. ...
 • Borvik, Rune (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Undersøkelsen ble utført av Solveig Thorkildsen og Rune Borvik den 04.09.06 til den 08.09.06. Jostein Bergstøl gravde den 06.06.06 en av kullgropene for at tiltakshaver skulle kunne komme i gang med arbeidet. I tillegg ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I 1991 ble 4 kullgroper undersøkt på Rindal nedre knyttet til ny lokalvei til Vingrom. Gropene er ikke i Askeladden. Gropene ble undersøkt ved hjelp av gravemaskin fra tiltakshaver. Ytre diameter 2,9-4,8 m. Rydningsrøys ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Reguleringsplanen for Ringhovdstølen i Ål kommune gjeld ei privat utbygging der det skal leggjast til rette for fem nye hyttetomter i eit seterområde ca. fem km nord for Torpo sentrum. Buskerud fylkeskommune registrerte ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Undersøkelse av to kullgroper ble gjort i forbindelse med regulering av boligfelt på Skogen Vest i Nore og Uvdal kommune. Området befinner seg omlag 1 km vest for Rødberg sentrum og vest for boligfeltet Myrabakken. ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter og hyttetomter i Slåttalivegen 63 og 65 ved Geilo Hol kommune, Buskerud. Området ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med reguleringsplanen før Gudbrandslie, Vang Kommune, ble 33 kullgroper undersøkt, som et ledd i en større undersøkelse i regi av KHM. Av disse var en kullgrop ikke tidligere registrert. To kullgroper ble ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Reguleringsområdet omfattet 6 kullgroper som ble helt eller delvis undersøkt. En av disse ble avskrevet som naturdannelse. To av gropene er utgravde med en fjerdedel, to er gravd halve og ei er undersøkt ved prøvestikk. I ...
 • Steinskog, Gjermund (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Bakgrunn for den arkeologiske undersøkelsen er fortetting av eksisterende hytteområde ved Tronrudmarka i Nes kommune. Feltarbeidet ble foretatt i tidsrommet 11.-14. juli 2016 og omfattet utgravning av fire kullgroper som ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Trytetjern/Høgeåsen, gjenommførte Buskerud fylkeskommune en kontroll registrering og nyregistrering av planområdet, hvor det ble påvist åtte kullgroper (25070-1 og -2, ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med en reguleringsendring for Vierli terrengpark ble det 24. juli 2012 foretatt en arkeologisk undersøkelse av to kullgroper (ID 96579 og ID 96580). Telemark fylkeskommune hadde allerede i 2002 påvist de to ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I samband med reguleringsplan for Slåttelihaugen registrerte Buskerud fylkeskommune området i 2004. Det vart funne eit jernvinneanlegg og fire kolgroper (ID 89430), eit fangstanlegg med fire groper (ID 89431), og to tufter ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Den 16. juni 1997 fikk Oldsaksamlingen melding frå Buskerud fylkeskommune om funn av kulturminner (kullholdige strukturer) ved anlegg av golfbane i dyrket mark. Etter befaring fremstod det som sannsynlig at det kunne dreie ...
 • Karlberg, Inger (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Bygdøy kongsgårds hovedbygning blir rehabilitert i perioden høsten 2004 til våren 2007, og utgraving i undergrunnen var nødvendig tidlig i prosjektet. Utgravningen ble foretatt vinterstid under oppvarming av huset og med ...