Now showing items 725-744 of 1110

 • Steinskog, Gjermund (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Bakgrunn for den arkeologiske undersøkelsen er fortetting av eksisterende hytteområde ved Tronrudmarka i Nes kommune. Feltarbeidet ble foretatt i tidsrommet 11.-14. juli 2016 og omfattet utgravning av fire kullgroper som ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Trytetjern/Høgeåsen, gjenommførte Buskerud fylkeskommune en kontroll registrering og nyregistrering av planområdet, hvor det ble påvist åtte kullgroper (25070-1 og -2, ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med en reguleringsendring for Vierli terrengpark ble det 24. juli 2012 foretatt en arkeologisk undersøkelse av to kullgroper (ID 96579 og ID 96580). Telemark fylkeskommune hadde allerede i 2002 påvist de to ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I samband med reguleringsplan for Slåttelihaugen registrerte Buskerud fylkeskommune området i 2004. Det vart funne eit jernvinneanlegg og fire kolgroper (ID 89430), eit fangstanlegg med fire groper (ID 89431), og to tufter ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Den 16. juni 1997 fikk Oldsaksamlingen melding frå Buskerud fylkeskommune om funn av kulturminner (kullholdige strukturer) ved anlegg av golfbane i dyrket mark. Etter befaring fremstod det som sannsynlig at det kunne dreie ...
 • Karlberg, Inger (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Bygdøy kongsgårds hovedbygning blir rehabilitert i perioden høsten 2004 til våren 2007, og utgraving i undergrunnen var nødvendig tidlig i prosjektet. Utgravningen ble foretatt vinterstid under oppvarming av huset og med ...
 • McGraw, Jessica Leigh (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med etablering av våtrom med etterisolering i et tilbygg av våningshuset på Kravik Mellem, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i en mindre sjakt på 16,5 m2 ved husets SV hjørne. Undersøkelsen ble ...
 • McGraw, Jessica Leigh (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med etablering av våtrom med etterisolering i et tilbygg av våningshuset på Kravik Mellem, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i en mindre sjakt på 16,5 m2 ved husets SV hjørne. Undersøkelsen ble ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Undersøkelsen ble foretatt på bakgrunn av ønske om endring av planstatus fra LNF-område til byggeområde – allmennyttig formål, kombinert med spesialområde bevaring for eksisterende hovedbygning. Under utgravningen ble det ...
 • Berge, Sara Langvik (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med bygging av ny kårbolig ble det foretatt en kulturhistorisk registrering på Hove nedre, 67/3, i Sør-Fron kommune. Det ble gjort funn av et lag med bryggestein, kull og slagg, samt et lag som ble tolket som ...
 • Pettersson, Susanne; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med grøfting for ny høyspentkabel ved Østensjøvannet i Ås kommune, overvåket Akershus fylkeskommune anleggsarbeidene i januar 2007, og det ble funnet tre området med forhistoriske bosetningsspor, id 106262, ...
 • Løken, Pia Skipper; Berg-Hansen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Navneberget barnehage, på eiendommen Navneberget av Lindstad (97/126), Stange kommune, Hedmark, foretok Hedmark fylkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet ...
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I perioden 19.- 25. august 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Oslo. Ved maskinell flateavdekking ble det åpnet et område på ca. 115 m² og avdekket to tidligere registrerte ...
 • Stene, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I denne rapporten foreligger resultatene fra den arkeologiske utgravningen foretatt på Fusk Nordre, 44/1, Askim kommune, Østfold, i perioden 15.–26. januar, og dokumentasjon av sjakteprofiler 25. mai, 13. juni og 3. august ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av ett kulturlager och flera andra bosättningsspår i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till denna undersökningen var att en privat tiltakshaver skulle bygga ett nytt ...
 • Winther, Torgeir (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I perioden 19. oktober – 30.oktober 2015 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vikshagen, med formål å legge til rette for boligbygging i randsonen av dagens ...
 • Berge, Sara Langvik (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Det ble i 2007 bedt om at arkeologiske undersøkelser måtte gjennomføres i forbindelse med realiseringen av vedtatt reguleringsplan for ny amerikansk ambassade i Morgedalsveien. Den arkeologiske undesøkelsen på Huseby ble ...
 • Wang, Tone (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  En utstilling er et landskap. Det er et bygd landskap, et landskap en rekke fagfolk har investert tungt i. Blod, svette, tårer, tid og penger er lagt ned i rikt monn for å gi publikum kunnskap og opplevelser. Besøkende som ...
 • Jaksland, Lasse; Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med reguleringsplan for Kjørbo magasinleir undersøkte Kulturhistorisk Museum perioden 4-22. september 2006 en steinalderlokalitet på Kjørbo 52/46 i Bærum, Akershus. Funnstedet lå på en liten bergkolle i ...
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Kulturhistorisk museum gjennomførte fra 1. til 19. juni 2015 arkeologisk utgravning på en steinalderlokalitet på tomten Rådyrbakken 5 i forbindelse med byggingen av en enebolig. Lokaliteten befant seg på en sørvendt flate ...