Now showing items 685-704 of 1110

 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Området, på gården Skoge i Hjartdal kommune, registrerades i samband med att tiltakshaver ansökte att få starta en ny odling. Man återfann då 19 kolgropar och en fångstgrop. Utav dessa strukturer så undersöktes sex stycken ...
 • Melgaard, Hilde M. Sømme (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Oppland fylkeskommune gjennomførte i juni 2004 en arkeologisk registrering i forbindelse med Reguleringsplan for Synnfjellstugua. 130 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner ble påvist under undersøkelsen, av disse ...
 • Russ, Helene; Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for Søre Risteigen 10/1, i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av tre kullgroper av elleve i perioden 06-14 august 2015. Planområdet lå omtrent ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med del av reguleringsplan for Gardermoen Næringspark, ble det i august og september 2010 undersøkt tre kullgroper, deler av et veifar og tre tjæremiler på området for Coop Østlandslager. Strukturene ble ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse med søknad om nydyrking på eiendommen trinterud nordre, 57/4, 5 i Myset i Votndalen, Ål kommune. Oppland. ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Totteskogen med nedfart til Trøim i Hemsedal, ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser av kullgroper i perioden 20.09 – 01.10.2010. Det ble totalt søkt om dispensasjon ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Bitdalen ligger om lag 6 km i luftlinje nord for Rauland, som en markert sidedal til de åpne flatene på strekningen mellom Totak og Møsvatn. Bitdalen dam demmer opp Bitdalsvatnet. Statkraft er i henhold til endringer i ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen ble igangsatt på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan for Bjerke boligfelt. Det var gitt dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper (ID 105168), med vilkår om arkeologisk utgravning før tiltaket kunne ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Undersøkelse av fire kullgroper ble gjort i forbindelse med regulering for nydyrking av et 215 dekar stort område på Bronken østre, Elverum kommune, Hedmark. Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum kommune, ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med for tilrettelegging for nye hyttetomter i Blomsetlie hyttefelt, ble det påvist 9 kullgroper (138512-15, 138518-21 og 138523) hvor tiltaket kom i konflikt med kulturminneloven. Kulturhistorisk museum foretok ...
 • Unknown author (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Planen gjelder fritidsbebyggelse ved Damtjednet vest i Nord-Aurdal. Innen planområdet er det påvist 6 kullgroper. Riksantikvaren ga i brev av 9. februar 2006 til Oppland fylkeskommune dispensasjon for 5 av disse, nemlig ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med søknad om nydyrking av på gården Fossnes i Kongsberg kommune, foretok Buskerud fylkeskommune en registrering av tiltaksområdet, hvor det ble påvist seks kullgroper (ID157465, 157467, 157468, 157488, 157489 ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I samband med forslag til reguleringsplan for utbygging av bustader på Golbergremmen registrerte Buskerud fylkeskommune området i 2001, og det vart funne 3 kolgroper. Det er registrert mange kolgroper i Gol kommune, men ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter i Gunnarhaugen 63/5 i Leveld, Ål kommune, Buskerud. Området for de nye tomtene ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Geilohovda foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk undersøkelse av området. Det ble registrert 43 kullgroper og en mulig dyregrav. Forut for realiseringen av ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gårdene Heggen 132/1 og Heggestad 132/37 for å legge til rette for boligfelt, ble det fra 25.09.06 - 27.09.06 utført utgravning ved ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med reguleringsplan for ny Fv.40, Helle-Lofthus, ble det i perioden 18-25.9.2012 undersøkt 5 kulturminnelokaliteter. Undersøkelsesområdene lå i skog. Tre kullgroper ble snittet med maskin (ID 146221-2, 146225) ...
 • Røberg, Frank H. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Undersøkelse av to kullgroper og dyrkningslag i forbindelse med område for Reguleringsplan for Holkebygrenda B 3. Det ble undersøkt to registrerte kullgroper og søkte etter et fossilt dyrkningslag. Ved undersøkelsen ble ...
 • Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med fortetting av eksisterende hytteområde med nye tomter og tilhørende infrastruktur i Bykle kommune undersøkte Kulturhistorisk museum to kullgroper med tilhørende sidegroper (id 99093 og id 99329). Med ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med tilrettelegging for utvikling av nye fritidseiendommer ved Hovedstølen, gjennomførte Buskerud fylkeskommune en registrering hvor det ble påvist fire kullgroper som kom i konflikt med reguleringsplanen. ...