Now showing items 67-86 of 1129

 • Melvold, Stine A. (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av steinalderlokalitet. Lokaliteten ligger på en nordøst-sydvest orientert flate, med utsikt mot syd og øst, ca. 40 - 42 mo.h. I nord avgrenses flata av en lav, langsgående bergrygg, ...
 • Reitan, Gaute (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med industriutbygging ved foten av Hanekleiva vest for Sandebukta ønsket entreprenøren Kjeldaas A/S å etablere et massedeponi på Skarsløkka. Undersøkelsen som omtales i denne rapporten omfattet det som var ...
 • Koxvold, Lucia Uchermann (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I tidsrommet 25.10.10-19.11.10 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en steinalderlokalitet (ID131096) på Skollevoll (36/343) på Lista, Farsund Kommune i Vest-Agder. Boplassen lå på 7-8 moh på en morenerygg i dyrket ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Utgravningen er gjennomført som følge av ny reguleringsplan for området, da anleggene ved Åslia skisenter skal endres og utvides. Denne rapporten tar for seg bosetningsspor og dyrkningsspor på Ås 126/1, mens rydningsrøyser ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak for Solvang skole i form av ny gang- og sykkelvei, registrerte Oppland fylkeskommune området i 2007. Det ble da påvist tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Lokalitet ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til Musdalsæter hyttegrend ble det registrert 8 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. I den delen av traseen som går gjennom dyrket mark, ble ...
 • Johansen, Kristine Beate; Holm, Ingunn (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Flere gjenstander fra steinalderlokaliteten på Langlien, utenom det som ble funnet i forbindelse med registrering og synfaring i 1999 og 2000, ble ikke funnet i løpet av undersøkelsen i 2004. Gjenstandene viser at det har ...
 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med utføring av sikringstiltak for usikret planovergang til Kjellerød foretok Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Ved metodisk prøvestikking ble ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I samband med forslag til reguleringsplan for Kongerød gård registrerte Telemark fylkeskommune området i perioden 24. november – 4. desember 2003. Det vart registrert 41 kokegroper (id 92057) og restar av ei mogeleg grav ...
 • Magnussen, Anja; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med oppføring av et nytt veksthus registrerte Vest-Agder fylkeskommune området i desember 2007. Det ble påvist kulturminner i samtlige sjakter, hovedsakelig kokegroper. Det ble også registrert et område med ...
 • Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I samband med reguleringsplan for Nordre Grini registrerte Telemark fylkeskommune området i september 2006. Det vart registrert 20 kokegroper, busetjingsspor, dyrkingsspor og mogelege graver. KHM foretok ei utgraving i ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Utgangspunktet for undersøkelsen var reguleringsplan for boligfeltet Bakkane syd i Siljan. Lokaliteten på Bakkane utgjør et stort gårdsanlegg med dyrking i alle fall tilbake til yngre romertid. Det ble funnet spor etter ...
 • Grindkåsa, Line (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I løpet av 3 uker ble spor etter forhistorisk, menneskelig aktivitet arkeologisk undersøkt på Refstad 84/186, 187 på Økern i Oslo. I et tidligere dyrket område med mye sekundære fyllmasser ble det påvist 15 kokegroper, 9 ...
 • Stene, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  I denne rapporten foreligger resultatene fra den arkeologiske utgravningen foretatt på Huseby under Sørum prestegård, 32/4, Sørum kommune, Akershus. Det ble gjort funn av boplasspor i form av ildsteder, kokegroper og ...
 • Hansen, Liv E. (Research report / Forskningsrapport, 1997)
  Denne rapporten omhandler en boplassundersøkelse, utført våren 1997 ved Virik skole i Sandefjord kommune (Virik gnr./bnr. 121/35). Undersøkelsen har prosjektnummer 19961024. Området som ble undersøkt er berørt av Sandefjord ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Under anleggsarbeid ved Olav Breivik Eiendom AS på gården Randem Øvre, 8/1, som er regulert til næring, ble det påvist automatisk fredete kulturminner innenfor anleggsområdet i forbindelse med at matjorda ble fjernet. I ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Arkeologisk undersökning genomförd i förbindelse med realiseringen av reguleringplan för Krusebyen. Området registrerades av Akershus fylkeskommune i december 2007 och det påvisades 19 strukturer. Vid KHMs undersökning ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I förbindelse med reguleringsplan för E39 Lene genomförde Vest-Agder fylkeskommune en registrering från den 15. till den 17. december 2008. Det framkom det 15 strukturer på två olika lokaliteter, 11 av dessa var kokgropar, ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Från den 26. oktober till den 21. november 2007 så genomförde Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av området. Detta då Bjørnstad Sameie vill bygga ut med mera bostäder på platsen. Fylkeskommunen återfann ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Bakgrund för undersökningen är byggnation av nya E18 på sträckningen Ørje – Riksgränsen. En nedgrävning registrerad som fångstgrop undersöktes via överflatedokumentation och provstick. Den visade sig snarare representera ...