Now showing items 545-564 of 1112

 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for utbedring av Fv 269 Rudi – Volbu i Øystre Slidre kommune, gjennomførte Oppland fylkeskommune i mai 2008 kulturminneregistreringer i området. Undersøkelsene resulterte i funn av to ...
 • Gundersen, Ingar M. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I løpet av tre uker i juli 2010 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av et jernvinneanlegg og en enkeltliggende kullgrop på Beitostølen Helsesportsenter i Øystre Slidre. På jernvinneanlegget ble ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Området registrerades av Buskerud fylkeskommune från den 24. september till den 26. oktober 07. Man fann då en stor mängd strukturer så som kolgropar, tufter och järnvinneanlägg. Denna rapport berör dock bara en del av ...
 • Gran, Magnar Mojaren (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med utbygging av E-16 mellom Øye i Vang, og Borlaug i Lærdal, utførte Kulturhistorisk Museum i tidsrommet 26. august – 20. september 2013, en arkeologisk undersøkelse av ni lokaliteter. De ni lokalitetene ...
 • McGraw, Jessica Leigh (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I perioden 20.07–25.09.2015 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger som del av reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune. Reguleringsplan innbefattet omregulering av skogmark til hyttetomter, skiløyper og infrastruktur ...
 • Storrusten, Ellen Margrethe (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Sommeren 2008 ble det registrert to uavhengige lokaliteter med automatisk freda kulturminner på et jorde på gården Holen 131/1 i Follebu, Gausdal. På begge lokalitetene var det registrert esser og spor etter jernbearbeiding. ...
 • Wenn, Camilla Cecilie; Gundersen, Ingar (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Utgravningen ble gjennomført som del av reguleringsplan for Hafjell skianlegg. Planområdet omfattet et kupert landskap med sandige morenerygger omgitt av myrlendt terreng. Store dreneringsgrøfter skar det lavereliggende ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Siden Hauge foretok sine undersøkelser, er det gjort mange utgravninger av jernvinneanlegg og kullgroper i Valdres, og disse er knyttet er hovedsakelig fra middelalderen. Av anlegg fra eldre jernalder er det bare datert ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Ved registrering av reguleringsplanen for området var anlegget blitt oversett. Fylkeskonservatoren i Oppland fikk melding om at det på stedet for planlagt hytte lå groper. Ved befaring ble det konstatert at det på tomten ...
 • Mjærum, Axel (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I perioden fra 25. april til 20. mai 2005 ble et jernvinneanlegg undersøkt i Fagstadlia, Fagstad, Lillehammer kommune, Oppland. Anlegget har tidligere vært undersøkt (Holme 1920, Hauge 1940, 1946). Ved utgravningen i 2005 ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I juli 1991 ble jeg kontaktet av Arne Emil Christensen som da var ansvarlig for Buskerud på Oldsaksamlingen. Han hadde en C14-datering fra Nore og Uvdal som viste at min hypotese om at jernvinneanlegg med store slaggblokker ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Det ble gjennomført store undersøkelser av jernvinneanlegg i Gudbrandslie i 2005-2006. Ved oppstart av anleggsarbeidene viste det seg at det var nødvendig med «hasteundersøkelse» av kullgropene R27 (id 89618) og R30 (id ...
 • Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I perioden 13.-31. august 2018 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av to jernvinneanlegg med kullgroper og 12 enkeltliggende kullgroper på Hingsa i Hol kommune, Buskerud. Ovnene kan kategoriseres ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Ved behandlingen av planen ble det konstatert at de to jernvinneanleggene allerede var ødelagt. Anleggene ble frigitt ved brev av 3. oktober 1995 fra Oldsaksamlingen til firma Bygg og transport a/s som bekostet utgravningen. ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I juni 1996 oppdaget Buskerud fylkeskommune at det var ødelagt et jernvinneanlegg på nedsiden av den nye pumpestasjonen (mellom denne og vannet). Ved brev av 18. juni 1996 ble arbeidet stoppet. Området ble regnet som godt ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Terrenget er variert og kjennetegnes i nord av våtmark og i sør og vest av svært kuperte rygger og bratte partier, med mye stein og fjell. I øst består innmarka av en større, tidligere drevet flate som inkluderer en steil ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Terrenget er variert og kjennetegnes i nord av våtmark og i sør og vest av svært kuperte rygger og bratte partier, med mye stein og fjell. I øst består innmarka av en større, tidligere drevet flate som inkluderer en steil ...
 • Rødsrud, Christian L. (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Nycoveien 1 ligger på en flate og er i dag en næringseiendom eid av GE Healthcare. Eiendommen avgrenses av Nycoveien i vest, Vitaminveien i nord og eiendommene 77/127 og 77/138 i øst og sør. Tomta er en inngjerdet eiendom ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av kantrännor i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu existerande bilväg för att göra det säkrare för ...
 • Skre, Dagfinn; Brink, Stefan; Stylegar, Frans-Arne; Pilø, Lars; Pedersen, Unn; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge I.; Stabell, Bjørg; Bukholm, Kristine M.; Bonde, Niels; Barrett, James; Hall, Allan; Johnstone, Cluny; Kenward, Harry; O’Connor, Terry; Ashby, Steve; Milek, Karen B.; French, Charles A. I. (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2007)
  In this, the first of six volumes, the main results of the excavations which the University of Oslo carried out at Kaupang 1998–2003 are presented. A completely new picture is put forward of the port that Ohthere (Óttarr) ...