Now showing items 525-544 of 1524

 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for Tanberglia i Krakstadmarka, utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Tanberg øvre 38/69 i Ringerike kommune, i perioden 30.06- 04.07.2014. Buskerud fylkeskommune gjennomførte en ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Fangstgropen er en av fem groper i et system som ligger omtrent øst-vest i Grimsdalen, på en furumo ca. 820 m o.h. Gropen hadde en diam. på 4,4 x 3,5 m (målt mellom topp voll) og en dybde på 1,75 m. Den har flat bunn og ...
 • Ledsten, Kristine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med fangstgrop id66663 og det ble søkt og innvilget dispensasjon ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  10. juli 2013 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop (id 124286-1) i forbindelse med utbygging av Smådøla kraftverk i Lom kommune i Oppland. Kulturminnet var en del av et større fangstanlegg med ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med utbygging av riksvei 3 Gita bru – Åset nord, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av syv fangstgroper og tre kullgroper i perioden 05.-16. september 2011. De undersøkte gropene befant seg i til ...
 • Ristvedt, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Det ble undersøkt 16 groper: 2 fangstgroper, 3 kullgroper gravet ned i eldre fangstgroper, 2 eller 3 bålgroper trolig også i gjenraste fangstgroper. Dessuten 8 kullgroper, hvorav iallfall 3 av dem hadde 2 bruksfaser. C ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for deler av Høyby 51/1 i Ringsaker kommune undersøkte Kulturhistorisk museum en forhistorisk lokalitet bestående av tre fangstgroper og seks kullgroper i perioden 10-14 juni 2013. ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1994)
  Formålet med undersøkelsen var å finne ut hva de ulike gropene representerte. Det var på forhånd antatt at. R 23, 25 og 26 var fangstgroper. Blant de tallrike øvrige groper kunne noen være svært sammenraste fangstgroper, ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Utgravningen i denne rapporten er gjennomført som en del av Aursjøprosjektet. Prosjektet har vært utført som et samarbeid mellom Oppland og Møre og Romsdal fylkeskommuner og Vitenskapsmuseet ved NTNU og Kulturhistorisk ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse av de to fangstgropene id 133073 (S2) og 120311-24 (S1) gjennomført i perioden 29.08.-02.09. 2011 i forbindelse med bygging av et anlegg for skiskyting ved Hummelfjell i Os. Lokalitetene var begge ...
 • Bergstøl, Jostein; Mathiesen, Per Olav (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Sommeren 2005 undersøkte Per Olav Mathiesen og Jostein Bergstøl to fangstgroper i et større anlegg ved Kverninga ovenfor Unsetgrenda i Rendalen. Bakgrunnen var å få undersøkt noen av de mange gropene som var registrert i ...
 • Melgaard, Hilde M. Sømme (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med bygging av Rosten Kraftverk ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop, en mulig fangstgrop, en kullfremstillingsgrop, en grop med uavklart funksjon og en avskrevet grop i perioden ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Utgravningen ble gjennomført i perioden 21.06-06.07.2011 i forbindelse med utvidelsen av E6 til firefelts motorvei og utvidelse av Dovrebanen til dobbelt jernbanespor på strekningene Minnesund- Hedmark fylkesgrense og ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  This study demonstrates how routes over mountain plateaus and passes connected farms, hamlets and regions. The routes enabled wide social and economic networks and were a prerequisite for regional surplus production in the ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Utgravningen ble gjennomført 8.-12.5.2017 som sikringsundersøkelse etter metallsøkerfunn av skålspenner og glassperler fra vikingtid nær eksisterende gravhauger. Funnstedet lå i forholdsvis steil skråning på sørsiden av ...
 • Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  I perioden 19. til 30. august 2002 ble det i forbindelse med utvidelse av kirkegården på Vestre Moland Kirke i Lillesand foretatt arkeologiske undersøkelser av automatisk fredede kultuminner. Det var tidligere registrert ...
 • Bernhardt, Hulda B. (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med I forbindelse med planlegging av vann og avløpstrase for strekningen Plassbakken – Teslo i Gran kommune, gjennomførte Oppland fylkeskommune en registrering av den foreslåtte traseen. Registreringen påviste ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1995)
  Den undersøkte lokaliteten ligger i åker ca. 175 m S for tunet på Habberstad, 50 m Ø for bygdeveg som her går i en sving, og rett N for en Ø-V-gående ravinedal med bekk i bunnen. Graven ble oppdaget høsten 1993 av stipendiat ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Båkgrunnen for undersøkelsen var et ønske fra Østfold fylkeskommune om omlegging av eksisterende vei samt fiberkabel langs Kalnes Jordbruksskoles opparbeidede hage og eksisterende vei. I denne forbindelse ble det i august ...