Now showing items 499-518 of 1255

 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Undersøkelsene på Klepland ble utført i løpet av ti uker fra 31. august - 11.november 2009, i forbindelse med utvidelse av E39. Under den arkeologiske undersøkelsen ble det avdekket i alt rester etter 18 gravminner, to ...
 • Ekstrøm, Hanne (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Gravfeltet på Nordre Odberg har en meget spesiell beliggenhet i landskapet ved at det ligger ved roten av et langt, smalt nes der Lågen slår sine største meanderbuer. Langs hele Numedalslågen er det registrert mange ...
 • Marstrander, Sverre (Research report / Forskningsrapport, 1941)
  Undersøkelser i 1940 på gravfeltet. Sverre Marstrander. Eldre jernalder.
 • Marstrander, Lyder (Research report / Forskningsrapport, 1977)
  Restuareringen foregikk i tiden 1 - 5 november 1977. Deltagere var Barbro Johnsen-Welinder og under­tegnede. Etter en befaring på feltet sammen med bygartner Gabrielsen, ble man enige om å konsentrere arbeidet om haugene ...
 • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  På ettervinteren 1959 ble det foretatt grunnarbeider til den fremtidige Os sentralskole i Rakkestad. Et mineskudd brakte for dagen et nesten fullstendig garnsøkke i kleber med innskåret fure. Funnet ble innrapportert til ...
 • Ekstrøm, Hanne (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Gravfeltet på Nordre Odberg har en meget spesiell beliggenhet i landskapet ved at det ligger ved roten av et langt, smalt nes der Lågen slår sine største meanderbuer. Langs hele Numedalslågen er det registrert mange ...
 • Berge, Sara Langvik (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I forbindelse med undersøkelsen på Mølen 22.09.-26.09.2008 (Berge 2009) ble det 26.09.2008 foretatt en registrering av ødeleggelser/skader på Mølengravfeltet (id52594). Med utgangspunkt i hvor lang tid det tok oss å legge ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med omreguleringen av deler av Valaskjold-Trompeten til bygging av sykehjem og omsorgsboliger gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av området i perioden 28.06-16.07.2010. I 2009 ...
 • Skogstrand, Lisbeth (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Bakgrunnen for unders0kelsen var at grunneier skulle bygge glassveranda pa et eldre vaningshus pa garden. Han hadde gravd ei sjakt 1 m fra husveggen for a fundamentere denne, da det dukket opp en st0rre kullkonsentrasjon ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Av kapasitetsgrunner er denne mindre undersøkelsen blitt liggende urapportert. Noe skyldes uklare ansvarsforhold, men også kapasitet og mangel på presise innmålinger. Mål ble tatt i forhold til pel nr. (senterlinje) Det ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Den arkeologiske undersøkelsen på Flikka ble foretatt i perioden 13.4.-6.5.2015 i forbindelse med tilrettelegging av tun og utvidet bolig på Flikka, 79/12. Det ble undersøkt et gravminne med lang tradisjon i skriftlige ...
 • Nybruket, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1992)
  Høsten 1991 foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk undersøkelse i den planlagte traseen for den nye vannledningen fra Glitrevann i Lier, Buskerud, til Frogn kommune,Akershus.Registreringen ble stedvis foretatt ved ...
 • Derrick, Michael (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Danebogravfeltet ligger øst for den planlagte E18, nær kommunegrensen mellom Sandefjord og Larvik. Under utbygging av veien ble det etter hvert nødvendig å utvide anleggsområdet. Dette ble godkjent under forutsetning av ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med omregulering av tre områder innenfor Deli skog næringsområde i Vestby kommune utførte KHM en arkeologisk undersøkelse i perioden 29.07-20.08.2013. En gravhaug ble påvist innenfor planområdet og denne ble ...
 • Løvset, Arnt (Research report / Forskningsrapport, 1969)
  I slutten av juni 1969 fikk undertegnede i oppdrag av Oldsaksamlingen å grave ut en beskadiget haug på ovenfor nevnte gård. Ved ankomsten til stedet vis· det seg at ved legningen av deoaveien i et påtenkt boligfelt hvor ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Det ble ikke gjort funn ved undersøkelsen. Tiltaket var begrenset til den siden av haugen som allerede var berørt av andre inngrep, og det var ikke mulig å stadfeste med sikkerhet at dette er en gravhaug. Haugen kan være ...
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med boligutbygging på en tomt ved Grøm i Grimstad kommune, ble det i perioden 11.-13.02.2012 foretatt arkeologiske undersøkelser av en tidligere registrert gravhaug. Saksgangens natur resulterte i at ingen ...
 • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1962)
  Da undersøkelsene tok til lå haug 35 på spissen av en halvøy som stakk ut i kommunens grustak. I vest var grustakingen gått så nær at det bare gjensto et par meter til haugens kant, og i nord var allerede en tredjepart av ...
 • Haavaldsen, Per (Research report / Forskningsrapport, 1978)
  I forbindelse med utvidelsen av et steinbrudd på .Håkestad ble fredningen av en gravhaug hevet. Haugen og området omkring steinbruddet var tidligere befart av Chr. Keller (se innberetning i UO top.ark.). Utgravningen viste ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1985)
  Haugen bestod av sandjord og stein, tildels flate heller som ikke var deler av et grav­kammer. Det ble ikke funnet noen konsentrert grav, men mellom steinene korn det for dagen 10 brente beinbiter som trolig er av menneske. ...