Now showing items 496-515 of 1140

 • Sjurseike, Ragnhild (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Innberetning etter undersøkelse av gravrøys på Ås østre gnr.41/2, Sande, Vestfold. Undersøkelsen pågikk i flere perioder i tidsrommet 18.august til 19.november 1997. Omkring 50% av røysen er undersøkt. Massene ble såldet. ...
 • Melby, Ola J. (Research report / Forskningsrapport, 1975)
  Som følgje av til dels alt iverksette planar om industri- og bustadutbyggjing på Sandbumoen (jfr. Melby 1975 a:l), der det var meldt om - og påvist - minst ei røys som etter alt å dømma kunne vera leivingane etter ei noko ...
 • Russ, Helene; Ødegaard, Marie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I 2010 ble det søkt om å nydyrke en tidligere granskogbeplantet teig på Stange prestegård, gbnr. 83/109, beliggende 200 meter sørvest for Stange kirke i Stange kommune, Hedmark. I området er det kjent mange gravfelt og ...
 • Berge, Sara Langvik (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  22.09.-26.09.2008 ble det foretatt en undersøkelse med påfølgende rekonstruksjon av seks mellomstore røyser på Mølengravfeltet på Værvågen, 4088/34. Røysene var blitt utsatt for slitasje og ødeleggelser gjennom bruk av ...
 • Mikkelsen, Egil (Research report / Forskningsrapport, 1984)
  Etter henvendelse fra konservatoren for Trysil -Engerdalregionen, Kåre Sveen, Ønsket en å under­søke en antatt fangstgrop på området for nytt villmarksmuseum på Blokkodden, Drevsjø. Gropa ligger i svakt skrånende, glissen ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I samband med reguleringsplan for Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune vart det gjennomført ein arkeologisk registrering. Det vart registrert ei kolgrop (id 101207) som vert rørd av tiltaket. Riksantikvaren ga i brev dagsett ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I oktober 1991 ble det foretatt utgravning av enkelte groper på Furumo. Gropene var antatt å være kullgroper og fangstgroper, men var svært diffuse. To C14-dateringer ble utført. I ettertid fremstår det som klart at gropene ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Under ØK-registrering i Bygland 10. oktober 1983 ble det funnet groper i kantene på utgravd tomt på Nese mellom gravfeltene 12124 og på odden av Nese id 51541, og lokalisert 50 m Ø for tunet på gården. I samsvar med vanlig ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med utvidelse og ombygging av Børstad vannpumpestasjon i Hamar kommune, utførte KHM en arkeologisk utgravning i dyrket mark på gården Børstad i mai 2015. Planområdet lå like nordøst for Hamar sentrum i et ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse utført i tidsrommet 26.-29.09. 2011 i forbindelse med bygging av gang og sykkelvei langs fylkesvei 43. Planområdet ble undersøkt ved sjakting av Vest-Agder fylkeskommune i mai 2011, og det fremkom ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I perioden 25.-29. august 2008 ble det foretatt en arkeologisk utgravning ved Ullerøy kirke. Det ble funnet 14 grøfter. Alle grøftene gikk i NNV-SSØ retning fra kirkegården. De var konsentrert på et 21 m bredt område, og ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med restaureringsarbeid i en treroms stuebygning (id 181039) på gården Gjellerud Søre i Flesberg kommune utførte Kulturhistorisk museum en undersøkelse av bygningens gulvlag i tidsrommet 18. mai - 7. juni og ...
 • Neumann, Iver Brynild (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Drawing on identity and prototype theory, the article sets out to analyse the historically dominant monumentalizing ways in which polities try to shore up their own Selves by halting their Others in time. The first part ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I perioden 30.05-10.06 2005 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på Presterød 151/3. Undersøkelsesområdet sto under vann i vikingtiden og middelalderen, og ligger ved innseilingen til Oseberg. I oktober ...
 • Røkkum, Arne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  This is a commentary article on existing anthropological views on headhunting practices. Its focus is an article by Mikkelsen (2017) in this journal, ‘Facehunting: Empathy, Masculinity and Violence among the Bugkalot.’ The ...
 • Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  This is an accepted version of a chapter published in the book Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. © 2017 Routledge
 • Viken, Synnøve (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommene 3/6- 4/7 med forlengelse 29/7-2/8 2013. Forlengelsen skyldtes et uforutsett funn et keramikkproduksjonsanlegg. Det ble da søkt Riksantikvaren om bruk av uforutsette ...
 • Berg-Hansen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging av Hovedvannledning Staver - Bryn som skal sikre reservevannforsyningen i Bærum. Til sammen sju automatisk fredete kulturminner ble utgravd. To lokaliteter ble ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Isi miljøpark, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning og sikring på Isi 71/1 i perioden 20.10 – 30.10.2008. Akershus fylkeskommune utførte en ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med etablering av VA-anelgg for Leium hyttefelt ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 25.- 27. april 2012 av et veifarsystem bestående av ett hulveiløp, en steinlagt skogsvei og en sti ...