Now showing items 393-412 of 1558

 • Orvik, Kristin; Sæther, Kathryn; Iversen, Frode (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av fem lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke, i forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på jernbaneparsellen fra (A) ...
 • Jacobsen, Harald; Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1988)
  Registeret omfatter alle fornminner som er registrert i, og i nærmiljøet rundt det nye Dam Dokkfløyvatn. Foruten disse er lokalitetene ved Dokka- og Torpakraftverk, Mjogsjøen, og Dokkvatnet med i listene. I alt omfatter ...
 • Vogt, David; Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Høsten 2012 ble det foretatt en avdekking og dokumentasjon av et skålgropsfelt på gården Stubberud i Frogn kommune (Id 12278). Lokaliteten ligger på en bergknaus i gårdstunets ytterkant. I Askeladden oppgis at lokaliteten ...
 • Eriksen, Marianne Hem (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Understanding ‘counter archaeologies’ as taking a counterpoint and challenging normative perspectives, this paper considers infancy in Iron-Age Scandinavia through an examination of children deposited in settlements and ...
 • Rødsrud, Christian Løchsen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Jeg vil i denne artikkelen legge vekt på tre gjenstandskategorier: romerskproduserte glass med påførte gullbeslag og reparasjoner, keramikkbegre som imiterer glass samt keramikk der glasskår er satt inn i karveggen; såkalte ...
 • Iversen, Frode (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Dronning Margrete Valdemarsdatter (1353–1412) er Skandinavias middelalderdronning par excellence. 79 Mange tidligere og senere dronninger har hatt stor innfytelse i politikken. Ingen har likevel utøvd samme grad av direkte ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkinga var knytt til etablering av traktorveg over eit jorde mot Onsakervika. Etter reinsing og snitting vart mange av dei registrerte strukturane avskrivne, me reknar fire av kulturminna som automatisk ...
 • Kile, Jone Røst (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Arkeologisk undersøkelse av dyrkningsspor i forbindelse med bygging av en anleggsvei for å frakte fyllmasser til utbygging av ny E39 mellom Vigeland og Fardal. Lokaliteten (ID 138742) ligger i tidligere innmark/beitemark ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk undersökning av dyrkningsspår och aktivitetsspår i Gjøvik i Oppland. Bakgrunden till utgrävningen är att Statens vegvesen Region Øst sökte om dispensation för reguleringsplan för gång- ...
 • Melheim, Lene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for Sørbakkveien øst, Mogreina, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 24.-27. juni 2011 av en lokalitet med dyrkningsspor og kullgrop (ID118174). Lokaliteten lå i 50-70 ...
 • Engebretsen, Cathrine S. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Undersøkelsesområdet ligger på en dyrket flate, ca 25 moh. inntil høydedragene Kirkerudbakken og Tanumplatået. I området fins blant annet en middelalderkirke, gravhauger, gamle veifar, fossile dyrkningsspor og kalkovner. ...
 • Loktu, Lise (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med utvidelsen av ny jernbaneundergang og gang- og sykkelveg langs Fv35 ved Jutebrua, utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på lokalitetene id 155111-2 og - 3, i perioden 13.05-16.05.13. Det ble undersøkt ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av dyrkningsspår i Vang i Oppland. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång- och cykelväg jämte nu existerande bilväg. Registreringen av området ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I förbindelse med av Rv 7 skulle byggas ut registrerade Buskerud fylkeskommune i trakten från den 2. augusti till den 3. september 2010. De registrerade då ett stort område längs vägens sträckning och fann stora mänger ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I förbindelse med att man skulle anlägga en ny konstgräsbana så genomförde Byantikvaren den 21. augusti till den 05. september 2008 en registrering i området och fann då tolv strukturer varav en var ett möjligt stolphål ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av dyrkningsspår i Sel i Oppland. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu existerande bilväg för att göra det säkrare för bland ...
 • Holm, Ingunn (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Smestad, som blant annet omfattet bygging av boliger og barnehage, ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av en fossil åker. Det ble gravd ei lang sjakt, hvor den ...
 • Østmo, Mari Arentz (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med omregulering av planområdet til et masseuttak for leire ble det i perioden 16. til 31. mai 2007 utført arkeologiske undersøkelser av de automatisk fredete kulturminnene ID 99783 og ID 99957. Det ble ...
 • Orvik, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I forbindelse med oppføring av enebolig i Nils Lauritssønsvei 24 ble det gjennomført en utgravning av to små felt vest og sørøst for den eksisterende eneboligen på tomten. Det ble totalt åpnet 311 kvm. Det vestre feltet ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for Holt park ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 10.- 20. oktober 2011 av fem lokaliteter (id 116034, id 20986, id 116038, id 116035 og id 119647). Lokalitetene lå ...