Now showing items 292-311 of 1541

 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I forbindelse med planlagte utbyggingen av Langhus skole foretok Akershus fylkeskommune 13.-17. november 2000 registrering i form av maskinell flateavdekking av åkerarealet samt leting på overflaten etter synlige kulturminner ...
 • Lislerud, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Ved den arkeologiske utgravingen på Lille Børke, Børke nordre 30/3, Ringsaker kommune ble det gjort funn av minst 2 glass fra folkevandringstid hvorav 1 har gullbeslag, 42 stolpehull tilhørende 3 langhus, 170 andre stolpehull, ...
 • McGraw, Jessica Leigh (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med omregulering av en lomme med dyrket mark på Løken Søndre 54/8 til boligformål, ble det i tidsrommet 8/10-16/10.2012 utført en arkeologisk utgravning. Tiltaksområdet ligger i et bølgende jordbrukslandskap ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1997)
  Gropa ble avdekket ved registrering av Akershus fylkeskommune ved maskinell sjakting i åkeren hvor det skulle legges ned rør. Sjaktene forbi Melby var funntomme med unntak av grop S38 i sjakt 12. Gropa ligger omtrent midt ...
 • Grimsrud, Ole (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Utgravningen i 2000 var en utvidelse av undersøkelsen som ble foretatt i 1997-98 (rapport ved T.S.Guttormsen). Den første undersøkelsen avdekket deler av et gårdsanlegg fra romertid/folkevandringstid, som besto av flere ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Aas gård golf- og hotellprosjekt i Hakadal ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse i perioden 1. – 11. juni 2004. I alt ble 15 strukturer i form av mulige avfallsgroper, ...
 • Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 1994)
  Hedmark Fylkeskommune fikk fredag 11.6.93 telefonisk beskjed fra Statens Vegvesen, Hedmark om at en hadde støtt på skjørbrente stein i forbindelse med veiforbedringsarbeid på Nashaug gård. På vegne av Hedmark Fylkeskommune ...
 • Melvold, Stine A. (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med anleggelse av ny vannledning til Grue kommune i Hedmark, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på Nes 93/17 i Grue kommune. Utgravningen foregikk i perioden 09.–20.10.2006, og ble ...
 • Resi, Heid Gjøstein (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I sin uttalelse av 11.9.1991 til Statens Vegvesen, Oppland vegkontors detaljplan for Riksveg E68, HP06 (EV16) , Ulnes Sør- Ulnes Nord (oversendt til Oppland fylke 25.7.1991), understreker fylkeskulturetaten i Oppland fylke ...
 • Sørensen, Lars Søgaard (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med en videreutvikling av et boligområde på Oddemarka, Kristiansand kommune, ble det i perioden 07. - 15.11.2011 foretatt en arkeologisk undersøkelse av flere spor etter forhistorisk bosetning i planområdet. ...
 • Birkelund, Ole Ivar (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  R6 er et bosetningsområde med spredte kokegroper. To områder av lokaliteten ble utgravd. 36 av 50 strukturer ble undersøkt, hvorav 9 er tolket som sikre stolpehull tilhørende hus 1. Totalt er 16 strukturer relatert til ...
 • Eikrem, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I tidsrommet 28.08.-08.09.2006 ble det undersøkt bosetningsspor ved maskinell flateavdekking på Opstad søndre (2073/7,146). Det ble påvist 125 mulige forhistoriske strukturer, deriblant et treskipet langhus, 8 kokegroper, ...
 • Bøckman, Jørgen (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med legging av vann- og avløpsledning Ottarsrud/Heer ble det undersøkt 3 lokaliteter i dyrket mark (R1-R3). På lokalitet R2 ble det undersøkt ei kokegrop som er datert til overgangen mellom eldre og yngre ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 335 fra Pytten til Rygge kirke, ble det funnet bosetningsspor under arkeologisk registreringer ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I forbindelse med reguleringsplan for Skjærpåkeren på Lindstad nordre, 97/6, Stange kommune, Hedmark, ble området arkeologisk undersøkt av Universitetets Oldsaksamling den 20.-24.09.98. Søknaden fra Stange kommune om ...
 • Nistad, Dorthe; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Bakgrunnen for undersøkelsen var Opplysningsvesenets fonds planlagte oppføring av velferdsbygg på Ringsaker prestegård. Hedmark fylkeskommune gjennomførte registreringer 15.-16. oktober 2007, og det ble påvist et bryggesteinslag ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Under utgravninger på gården Roe Lille (57/1) i Råde, Østfold, ble det avdekket flere bosetningsspor i fom av stolpehull, ildsteder, nedgravninger og kokegroper. Stolpehullene tilhørte inntil tre separate hus, mens kokegropene ...
 • Omland, Atle (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  På gården Romundgaard overvåket Oppland fylkeskommune, v/Irene Skauen, den 20. og 21. oktober 1998 gravingen av en kabelgrøft (se befaringsrapport). Langs strekning 3 ble det påvist en rekke automatisk fredete kulturminner ...
 • Gustavsen, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  I åkeren sørvest for gården Rostad ble det i forbindelse med utskifting av vannledning undersøkt 4 stolpehull, 2 mulige kokegroper og det som tolkes som et fossilt åkerlag innenfor et areal på ca. 1100 m2. Området som ble ...
 • Birkelund, Ole Ivar (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  På lokaliteten R3 ble det funnet rester av en mindre gård. Hovedaktiviteten på gården var på 1700- tallet, da den trolig var et selveid bruk. Det ble funnet tufter av 5 bygg og rester av minst 2 til. Av tuftene er det ...