Now showing items 272-291 of 1527

 • Paulsen, Ingvild (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Gipsen er en storgård som ligger på selvdrenert og lettdrevet jordbruksland på Raet sør for Vansjø i Rygge. Tidligere er det funnet flintgjenstander fra yngre steinalder og bronsealder i området (bl.a.id.50277), og det er ...
 • Stene, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Bosetningsspor, kokegroper, ildsteder, stoplehull, veggrille, eldre jernalder.
 • Engh, Ann Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  På bakgrunn av reguleringsplanen om å omgjøre Gnolden gartneri til boligformål påviste Østfold fylkeskommune ved flateavdekking 7 stolpehull og 2 kokegroper fordelt på 3 lokaliteter i tidsrommet 3.-7. mai 2004. En av ...
 • Wikstrøm, Tone (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Undersøkelsesområdet ligger i et svakt vestvendt hellende terreng, med undergrunn av fin gul morenesand med gode dreneringsmuligheter. En rekke automatisk fredete kulturminner finnes i nærheten. Flere har blitt arkeologisk ...
 • Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Ved flateavdekking i åkerjord ble det funnet to kokegroper og ett ildsted. Treslagsbestemmelser av kull fra kokegropene viser at det hovedsakelig var benyttet bjørk som brensel, med litt innslag av hegg/rogn og i den ene ...
 • Skullerud, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  Området med bosettingsspor lå i dyrka mark, og ble avdekket med maskin. Det ble funnet i alt fire kokegroper og bunnen av et ildsted, samt mulige spor/rester etter andre tilsvarende strukturer. Tre av kokegropene (S 1, S2, ...
 • Kjos, Ole (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Tiltakets fomål var å bygge et nytt kjøpesenter. Østfold Fylkeskommune registrerte området i 2004. Prosjektplanen antok med bakgrum i registreringsrapporten at muligheten for å lokalisere huskonstruksjoner var stor. ...
 • Hauge, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Ved ankomst til utgravningsområdet viste seg at tiltaket allerede var påbegynt og at matjorda i hovedsak var fjernet fra kulturminneområdet R1 og området omkring. Det lå små hauger av matjord igjen spredt i området. Det ...
 • Cannell, Rebecca; Lønaas, Ole Christian (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Utgravningen var knyttet til bygging av nytt driftsbygg ved Hedrum kirke. Selve feltet utgjorde cirka 1 dekar, men moderne forstyrrelser preget deler av området. Undergrunnen var blant annet i stor grad ødelagt av to brede ...
 • Damlien, Hege (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I forbindelse med Råde Graveservice AS oppstart av reguleringsplan for Heimdal syd (68/8) og Dilling søndre (68/1), Rygge kommune gjennomførte Østfold fylkeskommune en registrering av området i 2006. Det ble avdekket i alt ...
 • Johansen, Lise-Marie Bye (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Boplassfunn i form av kokegroper, avdekket ved maskinell flateavdekking av KHM, 9-10 mai 2004. Utgravningsområdet ligger på Gaupen, like nord for Nes, ca 7 km sør for Moelv og ca 4 km sør for middelalderkirken i Ringsaker. ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  forbindelse med plan om utvidelse av Tovdal kirkegård foretok Aust-Agder maskinell flateavdekking 21. oktober 1994. Det kom da for dagen groper, stolpehull og konstruksjoner som kunne tyde på at det var spor etter forhistoriske ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1993)
  I forbindelse med anlegging av golfbane ble det oppdaget kull og skjørbrent stein. Reguleringsplanen var stadfestet17.06 og 09.091992. Beskjed ble gitt Akershus fylkeskommune, som kontaktet Oldsakssamlingen.
 • Opdahl, Silje (Research report / Forskningsrapport, 1996)
  Det ble undersøkt flere strukturer som var beskrevet som kokegroper, dessuten kulturlag under dagens åkerjord. Undersøkelsen viste at «kokegropene» var uklart avgrenset og svært grunne, slik at de ikke kan betegnes «groper», ...
 • Berg, Evy (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Bakgrunnen for undersøke]sen var vedtatt reguleringsplan for bygging av gang-og sykkelvei langs Rv 303. Det meste av feltarbeidet ble utført i 1997, jfr. rapport ved Heid Gjøstein Resi og lsa Trøim datert juni 1998. Et ...
 • Koxvold, Lucia Uchermann; Orvik, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med utfylling av sørlig del av Husebyjordet ble det anlagt en midlertidig anleggsvei i nord-sørgående retning vest for Presthagaveien. Matjorden var i forbindelse med arbeidet blitt skavet av. Akershus ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Buskerud fylkeskommune varslet telefonisk om funn av kullag med skjørbrente stein i grøft på tunet på gårdeni oktober 1991. Ved befaring 8.10.91 ble profilen renset og kullprøver sikret. Bryne/slipestein fra funnstedet ble ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med etablering av ny parkeringsplass ved Bøndernes hus på Onsøy gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på gården Kolberg søndre (28/6) i perioden 2. - 26. mai 2012. Utgravningsområdet ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med reguleringsendring på gårdene Kolstad i Onsøy 52/5 og 7, 53/6, Bakke av Rød østre 52/7, Rød av Rød østre 52/5 og 9, og Oksenvik 53/6, Fredrikstad kommune, for å ...
 • Rynning, Isabel Cunen (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Undersøkelsen omfatter en flateavdekking på Hoffsvangen hvor det ble dokumentert 50 strukturer. Av disse ble 2 tolket som sikre kokegroper, 8 som mulige ildsteder, 2 som sikre stolpehull samt 21 som mulige stolpehull. Det ...