Now showing items 1-7 of 7

 • Derrick, Michael; Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  KHM gjennomførte en arkeologisk utgravning av bosetningsspor, gravminner og en hulvei (Id 140287-140291, 143513 og 143698) i perioden 02.07.2012 - 14.09.2012 ved Melleby 45/1, Riggesum 51/1, Foss 44/1 og Jaren 46/1, i ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs Kjølvegen ble det registrert tre automatisk fredete kulturminnelokaliteter. I tråd med Riksantikvarens dispensasjonsvedtak ble en av lokalitetene – id 119681 – ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelsen med reguleringsplan for næringsområde ved Bjørnstad industriområde, Bjørnstad nordre, 2048/121, ble det arkeologisk undersøkt 3 lokaliteter i område (ID 109136, 133260 og 133262). Bjørnstad ligger på Raet, ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med realisering av nybygg ved Rygge torg, ble det foretatt en mindre utgravning av Id 157110, bosetningsspor, i perioden 9-12.10.2012. Lokaliteten ligger på toppen av Raet sør for E6, i et område rikt på ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med etablering av ny parkeringsplass ved Bøndernes hus på Onsøy gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på gården Kolberg søndre (28/6) i perioden 2. - 26. mai 2012. Utgravningsområdet ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med etablering av ny vannledning langs Nyveien og Rv 152/Drøbakveien ble det registrert syv automatisk fredete kulturminnelokaliteter. I tråd med Riksantikvarens dispensasjonsvedtak ble tre av kokegropslokalitetene ...
 • Sharpe, John C. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med reguleringsplan for ny Fv.40, Helle-Lofthus, ble det i perioden 18-25.9.2012 undersøkt 5 kulturminnelokaliteter. Undersøkelsesområdene lå i skog. Tre kullgroper ble snittet med maskin (ID 146221-2, 146225) ...