Now showing items 1-20 of 22

 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Oslo og Ski utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Roaas 121/1 i Ski kommune, i perioden 14.10. t.o.m. 24.10.2013. Akershus fylkeskommune ...
 • Russ, Helene; Ødegaard, Marie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I 2014 ble det foretatt en arkeologisk utgravning i Trapesveien, Basberg, som følge av omlegging av vann- og avløpsnettet. Tiltaket ligger delvis innenfor gravfeltet Pæltane, id 61840. Vestfold fylkeskommune foretok en ...
 • Russ, Helene; Mjærum, Axel (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Kulturhistorisk museum foretok i tidsrommet 25.–26. april 2012 en undersøkelse på steinalderlokalitet ID 129320 på Skomrak, 173/1, Lyngdal, Vest-Agder. Formålet var å avklare om det var bevart transgrederte boplass-/aktivitetsspor ...
 • Russ, Helene; Ødegaard, Marie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Den 28. mai 2010 varslet fylkeskommunen om oppstart av reguleringsplanarbeid forbindelse på Heddeland industriområde. En arkeologisk registrering ble utført av Vest- Agder fylkeskommune i 2011 (Andreassen 2011). Kulturhistorisk ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord på Bjørge-Liæker i Lunner kommune, Oppland, utførte KHM en arkeologisk utgravning på gården høsten 2014. Oppland fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I forbindelse med utvidelse av kirkegården tilhørende Kråkstad kirke, i Ski kommune ble det utført en arkeologisk utgravning i tidsrommet 13.9.2010- 12.10.2010. Ved utgravningen ble det flateavdekket 1200 kvm, og det ble ...
 • Russ, Helene; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med oppføring av nytt løklager ble et mindre område ved Hveem nordøstre undersøkt i perioden 12.- 25. august 2009. Det ble funnet et fossilt dyrkningslag, 19 kokegroper og 4 stolpehull. Dateringene tyder på ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Undersøkelsene på Klepland ble utført i løpet av ti uker fra 31. august - 11.november 2009, i forbindelse med utvidelse av E39. Under den arkeologiske undersøkelsen ble det avdekket i alt rester etter 18 gravminner, to ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I tidsrommet fra 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og utgravninger knyttet til erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i Bygland, Aust-Agder. Arbeidet ble foretatt i forbindelse ...
 • Russ, Helene; Ødegaard, Marie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I 2010 ble det søkt om å nydyrke en tidligere granskogbeplantet teig på Stange prestegård, gbnr. 83/109, beliggende 200 meter sørvest for Stange kirke i Stange kommune, Hedmark. I området er det kjent mange gravfelt og ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Terrenget er variert og kjennetegnes i nord av våtmark og i sør og vest av svært kuperte rygger og bratte partier, med mye stein og fjell. I øst består innmarka av en større, tidligere drevet flate som inkluderer en steil ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Terrenget er variert og kjennetegnes i nord av våtmark og i sør og vest av svært kuperte rygger og bratte partier, med mye stein og fjell. I øst består innmarka av en større, tidligere drevet flate som inkluderer en steil ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med anlegning av ny kunstgressbane på Valle Hovin, Oslo, ble det utført en arkeologisk utgravning i tidsrommet 2. til 22. mai 2012. Ved utgravningen ble det flateavdekket 2831 kvm, og det ble funnet totalt ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Hartevasstrondi hyttefelt ligger rett sør for Hovden sentrum, øverst i Setesdal, på ca. 860- 900 m.o.h. Området preges av blandet skog med hovedsakelig bjørk og litt furu. I vest avgrenser arealet av Rv 9 og Hartevann ...
 • Sæther, Kathryn E.; Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for Risteigen 11/1 og 2, (Veggli næringspark), i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper av elleve i perioden 03-07 august ...
 • Russ, Helene; Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for Søre Risteigen 10/1, i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av tre kullgroper av elleve i perioden 06-14 august 2015. Planområdet lå omtrent ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Ved den arkeologiske utgravningen på Alm ble det avdekket flere spor av fortidig aktivitet. Statens vegvesen ønsket å utbedre en 2,5 km lang strekning av FV199 mellom Stange kirke og Sørum gård. Utbedring av vegen kom i ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Undersøkelsene av id 162501 ble foretatt av KHM i tidsrommet 30.09 - 8.10. 2013. Akershus fylkeskommune gjennomførte registrering av området vinteren 2012 og det ble da dokumentert to gravhauger, tre mulige gravhauger og ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplanen for del av Torke skog – Åskollvegen (B20) ble det utført en arkeologisk utgravning i tidsrommet 8/7 til 2/8 2013. Reguleringsplanen omfatter den sørøstre delen av Øverbymarka, og området ...