Now showing items 1-13 of 13

 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning; Bebre, Viktorija; Inga, Donina; Arturs, Viksna (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  The technology of bloomery iron production in Latvia is a little-studied topic. Only a few excavations have been undertaken, mostly during the 1950s and 60s in connection with hydropower development along the river Daugava. ...
 • Sætre, Anja N.; Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Planområdet består av en sørgående, gresskledd helling. Området blir i dag slått, men er tidligere dyrket. Området ligger like ved Tislegård ungdomsskole. Området ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting. Målet var å ...
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Mjærum, Axel; Stamnes, Arne Anderson; Bergstøl, Jostein; Eriksen, Kristin; Gundersen, Ingar M.; Jouttijärvi, Arne; Kile-Vesik, Jakob; Larsen, Jan-Henning; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Post-Melbye, Julian; Rundberget, Bernt; Røstad, Ingunn M.; Skogheim, Vegard; Melgaard, Hilde Marie Sømme; Winther, Torgeir (Series / Seriehefte, 2020)
  Utgravningsprosjektet rv. 3/25 ble gjennomført i perioden 2015–2019. Statens vegvesen finansierte prosjektet, som er utført av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Undersøkelsen ved Fjære kirke var basert på tre registrerte strukturer, to kokegroper og et stolpehull. Mulighet for utvidelse av feltet mot SØ gjorde at en så potensial for ytterligere strukturer. Ved utgravingen ble ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Rapporten omhandler arkeologisk utgraving av et kokegropfelt og to steinansamlinger/ rydningsrøyser på Gården Arstad (17/1 og 104) i Stange kommune, Hedmark. Bakgrunnen for undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Det ble påvist to kullgroper ved fylkeskommunenes registrering. En av disse lå i traseen for ny gang og sykkelvei. Kullgropa hadde tykke kullag og det anslått at gropa kunne være bare delvis tømt. Ved undersøkelsen viste ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Kullgop id 120004 ble undersøkt ved overflatedokumentasjon og prøverute for å se på konstruksjonsdetaljer samt for uttak av materialet til datering. Kullaget i bunn av gropa var svært tynt og det ble knyttet usikkerhet til ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  En kullgrop på gården Beito Søndre ble undersøkt med overlatedokumentasj on og prøvestikk. Bakgrunn for prosjektet var anleggelse av skiløype. Kullgropa ble toket til å være rektangulær med tilnæmet flat bunn. Kullgropa ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen omfatter tilvekstnr C. 56140-46. Alle kullgropene ligger under C.56142, jernframstillingsplasser er katalogisert under C.56140, C.56141, C.56144, C56145 og C.56146. En røsteplass er katalogisert under C.56143. ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen besto av prøvestikking av to kullgroper; Kg.1 (id 99470) og Kg.2 (id 99153). Det framkom at kullgropene trolig hadde forskjellig form, Kg.1 var tydelig oval mens kullgrop Kg.2 hadde klare trekk av være ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen omfatter 4 kullgroper. Alle kullgropene er gravd, to med gravemaskin og to med prøvestikk. Kullgropene varierer i størrelse; to er store og to er små. En av de maskingravde gropene hadde to bruksfaser hvorav ...
 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. Borse; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Forenius, Svante; Jouttijärvi, Arne; Voss, Olfert; Stenvik, Lars F.; Kotivuori, Hannu; Jørgensen, Roger; Lavento, Mika; Lyngstrøm, Henriette; Mjærum, Axel; Magnusson, Gert; Espelund, Arne (Series / Seriehefte, 2013)
  Norden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier ...
 • Rundberget, Bernt; Stene, Kathrine; Damlien, Hege; Hill, David (Series / Seriehefte, 2007)
  Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravnings­prosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for prosjektet ...