Now showing items 1-20 of 2022

 • Mørck, Gustav (Research report / Forskningsrapport, 1908)
  Undersøkelse av seks gravhauger på Kuskerud, Sørum, Akershus i 1908.
 • Resvoll, Thekla R. (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 1917)
 • Gjessing, Helge (Research report / Forskningsrapport, 1918)
  Under sommerens ( I9I7) under­søkelser i Vanse blev jeg av hr. Lærer Grostøl anmodet om at undersøke en haug i utmarken til hans eiendom, da han gjer­ne vilde ha den bort.paa grund av nyryd­ning. Efter et tidligere besøk ...
 • Gjessing, Helge; Petersen, Jan (Research report / Forskningsrapport, 1918)
  Innberetning om gravundersøkel­ser foretat i gaarden Vestre Veres utmark (gn. 42) Vanse s. og pgd. Lista sommeren 1918. I utmarken tilhørende gaarden Vestre Vere (matrikkelens Vere midtre gn. 42) ligger en mengde større ...
 • Gjessing, Helge (Research report / Forskningsrapport, 1918)
  Innberetning om arkeologiske undersøkelser i Pennemarken. Penne, Vanse s. og pgd. Vest-Agder sommeren 1918 ved konservator Helge Gjessing.
 • Gjessing, Helge (Research report / Forskningsrapport, 1921)
  Ifølge stud. filol. H. Fosseums innberetning fra hans arkeologisk-topo­grafiske undersøkelser paa Lista somme­ren 1919 skulde der paa gaarden Knut­stad (bruksnr. 1) være flere gravhauger og muligens en hustuft. Da man av ...
 • Bjørn, Anathon (Research report / Forskningsrapport, 1929)
  Lordag den 22. juni meddelte statsgeolog dr, Gunnar Holmsen Univer­sitetets 0ldsaksamlinfg at han i veggen av et grustak ved. Faaset ungdomslokale i Tynset hadde set kull og brente ben liggende på flate stene. Da beskrivel­sen ...
 • Rygge, Sven; Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1931)
  Våren 1931 bevilget Nansenfondets styre undertegnede et bidrag på 900 kroner til undersøkelse av norske gårdsanlegg fra jernalderen. Efter avtale med Samlingens bestyrer,professor dr. A. W. Brøgger, skulde disse undersøkelser ...
 • Bodahl, Oddveig (Research report / Forskningsrapport, 1932)
  Gravhauger undersøkt i 1932.
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1932)
  Ved hjelp av bidrag fra Nansenfondet og Vanse Sparebank har Universitetets Oldsaksamling iår kun­net fortsette undersøkelsene av gamle norske gårdsanlegg på Lista. Utgravninger blev iår fra 4 juli - 22. juli foretatt på ...
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1933)
  Mens de avsluttende un­dersøkelser ennu pågikk på Nordberg begynte vi å stikke av torv i en stor hustuft i Vere fellesmark. Efterat torven var fjernet gikk vi over til å rense op murene med graveskje og samtidig la vi opp ...
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1933)
  Utgravningene av gamle gårds­anlegg på Lista fortsattes sommeren 1933 med bidrag av Instituttet for sammenlignende Kulturforskning og Vanse Sparebank. Det blev undersokt to hustufter, en på Nordberg og en på Vere.
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1934)
  Universitetets Oldsakssamlings undersøkelser av forhistoriske hustufter på Lista fortsattes sommeren 1934 med bidrag av Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning og Vanse Sparebank. Det var oprinnelig tanken å undersøke ...
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1935)
  Utgravningen av hustuften på Nlygård søndre i Saksumdal ble begynt 20. juli 1935. Hustomten ligger på en liten åpen plass i midtlien vest for Hovlandgårde­nes hus like øst for TobiasNygårds bruk. Plassen som kalles "Pinsletta" ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1937)
  Brøgger, A.W: Viking, s. 6<br> Engelstad, Eivind S.: Albrecht Dürer og noen efterligninger i Norge av hans kunst, s. 7<br> Nummedal, Anders: En stenaldersboplass ved Molde, s. 29<br>Hougen, Bjørn og Olsen, Magnus: Runespennen ...
 • Unknown author (Series / Serietittel, 1937)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1938)
  Vreim, Halvor: Tømmer og tømring, s. 1<br>Gjessing, Gutorm: Skjoldehamndrakten. En senmiddelaldersk nordnorsk mannsdrakt, s. 27 <br> Grieg, Sigurd: Samfundsforhold på Hedmark i vikingetiden, s. 83 <br> Engelstad, Eivind ...
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1938)
  Utgravningene på Øvre Dal (gn.170 bn.1) Fåberg s. og pgd., Gudbrandsdal, Opland, begynte mandag 25. juli og avsluttedes onsdag 17de august. På gården (fig.1) er flere hustufter hvorav noen er fra nyere tid. De ligger pa ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1939)
  Blair, Peter Hunter: Olaf the White and the Three Fragments of Irish Anals, s. 1<br> Gjessing, Gutorm: Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen, s. 37<br> Lund, Harald Egenæs: Fra bronsealder til jernalder. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1940)
  Brøgger, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad, s. 1 <br>Hauge, T. Dannevig: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager, s. 41 <br>Hougen, Bjørn: Osebergfunnets billedvev (en farveplansje), s. 85 <br>Johannessen, ...