Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:48:10Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-09-01en_US
dc.identifier.citationTotland, Ludmila. Det russiske lokaldemokratiet. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26206
dc.description.abstractTemaet for min oppgave er å se på hvorvidt man kan gjøre bruk av vesteuropeiske standarder for demokratiidentifisering på dagens russiske forhold. For dette bruker jeg et paradigme nylig utarbeidet av de norske statsviterne Signy Irene Vabo (HiB) og Jan Erling Klausen (NIBR) av verdier som forskerne definerer som kjennetegn på et godt lokaldemokrati. Dette verdisett utarbeidet av forskerteamet i 2007 ble først og fremst beregnet på demokratistudier i norske kommuner og bydelsstyrer. Imidlertid valgte jeg å teste nettopp deres teori fordi som hovedmålet i mitt prosjekt var å studere Russlands kommunalpolitikk og lokalforvaltning verdihøytralt og tidsnøytralt. Klausen og Vabos variabler samsvarer den instrumentelle tilnærmingen innenfor organisasjonsteoretisk skole og er utarbeidet i tråd med anerkjent demokratilære. Som undersøkelsesområde valgte jeg to russiske selvstyrer et munisipalt (rajonstyre) V og et lokalt (bystyre) R. Innenfor disse to selvstyrene konsentrerte jeg med om tre lokale maktutøvelsesarenaer: valgsystemet, beslutningssystemet og inntektssystemet. Videre tok jeg utgangspunkt i Klausen og Vabos definisjoner på et godt lokaldemokrati utarbeidet for norske forhold (åpenhet, effektivitet, kvalitet, valgmuligheter, rettssikkerhet, inkludering og samordning). Disse kjennetegn ble utarbeidet av forskeren Klausen (2004) på grunnlag av tre demokratiske grunnprinsipper: vitalitet, legitimitet og lokalisme. Jeg samlet inn et omfattende materiale om russisk lovgivning knyttet til lokaldemokrati og om lokaldemokratiet i rajonen V og byen R på internett, foretok flere telefonintervjuer med en høyt ansatt medarbeider i selvstyret R, og dro også selv på en studietur til undersøkelsesenhetene der jeg var til stede på et styringsmøte og foretok en rekke intervjuer med lokalpolitikere og ansatte i forvaltningen. Det innsamlede materialet relaterte jeg til de aktuelle målingsvariabler for et godt lokaldemokrati utarbeidet av Klausen og Vabo. Min forelæpige konklusjon er at paradigmet for studier av lokalt demokrati i Norge som S. I , Vabo og J. E, Klausen (2007) har utarbeidet, også kan brukes i studier av kommunalpolitikk og lokalforvaltning i Russland. I kombinasjon med innsikt i pågående offentlige debatter og komparative analyser knyttet til utvalgte temaer vil det ved hjelp av Vabo og Klausens variabler være mulig å si noe generelt om demokratitilstanden innenfor konkrete lokalpolitiske praksiser. Kopling av basisområdene vitalitet, legitimitet og lokalisme med de tre legitimitetsgrunnlagene, gjennomstrømmingslegitimitet, inntakslegitimitet og utfallslegitimitet, viste seg å være hensisksmessig i forhold til oppgavens formål.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleDet russiske lokaldemokratieten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-11-24en_US
dc.creator.authorTotland, Ludmilaen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::028en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Totland, Ludmila&rft.title=Det russiske lokaldemokratiet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25769en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo94412en_US
dc.contributor.supervisorKolstø Pålen_US
dc.identifier.bibsys102581851en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26206/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata