Now showing items 1-1 of 1

  • Wang, Zelong; Yuan, Bin; Ye, Chenshuo; Roberts, James M.; Wisthaler, Armin; Lin, Yi; Li, Tiange; Wu, Caihong; Peng, Yuwen; Wang, Chaomin; Wang, Sihang; Yang, Suxia; Wang, Baolin; Qi, Jipeng; Wang, Chen; Song, Wei; Hu, Weiwei; Wang, Xinming; Xu, Wanyun; Ma, Nan; Kuang, Ye; Tao, Jiangchuan; Zhang, Zhanyi; Su, Hang; Cheng, Yafang; Wang, Xuemei; Shao, Min (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Isocyanic acid (HNCO) is a potentially toxic atmospheric pollutant, whose atmospheric concentrations are hypothesized to be linked to adverse health effects. An earlier model study estimated that concentrations of isocyanic ...