Now showing items 308-309 of 309

  • Stiansen, Frode (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Problemstillingen er todelt: På hvilken måte bruker skoleledere web2.0 i sitt daglige arbeid og hvordan påvirker bruken deres ledelsespraksis? med underpunktet: På hvilken måte og av hvem utøves ledelse? Hensikten med ...
  • Henriksen, Ann-Mari (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    I prosjektet stiller jeg spørsmål om yrkesetikk er et forsømt område i ledelse av yrkesfaglig videregående skole og vurderer om det er samsvar mellom sentrale styringsdokumenter for skolen, viktige trekk ved arbeidslivet ...