Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:24:14Z
dc.date.available2013-03-12T11:24:14Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-02-29en_US
dc.identifier.citationJones, Hanna Maria. Forestillinger om familien. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24186
dc.description.abstractSammendrag: I undersøkelsen Forestillinger om familien ser jeg på hvordan familietematikken behandles i to samtidsdramatiske teateroppsetninger, Skugge av ein gut av Arne Lygre og Ned til sol av Erlend Sandem. Begge ble uroppført ved Det Norske Teatret våren 2006. Utgangspunkt for undersøkelsen er problemstillingen: Hvordan reflekterer institusjonsteatret familien som en problematisk institusjon i det moderne samfunnet, og kan dette si noe om institusjonsteatret sin funksjon? Jeg utforsker vesentlige trekk ved institusjonsteatret og kjernefamilieidealet, som begge er knyttet til en borgerlig verdensoppfatning. Jeg ser på hvordan institusjonsteatret er tilknyttet et begrep om kunstens autonomi, og hvordan dette tilsynelatende setter kunstens egenverdi opp som en motsetning til institusjonsteatret i et funksjonsperspektiv. Kjernefamilieidealet drøfter jeg i lys av utviklingen av en borgerlig klasse, og hvordan denne klassen formulerer familien i henhold til bestemte forestillinger om kjønn, barndom og familien som en avgrenset og selvstendig enhet. Jeg viser hvordan disse forestillingene har dominert i utviklingen av en familieideologi som gjør seg gjeldende også i dagens norske samfunn til tross for at vi er inne i en endringsprosess i synet på familien. Sammenhengen mellom teatret og familien utforsker jeg innenfor en teoretisk ramme som er basert på Richard Schechners og Victor Turners teorier om at det finnes en nær sammenheng mellom ustabile forhold i et samfunn og dette samfunnets estetisk-kulturelle uttrykksformer. Innenfor en slik tankegang analyserer jeg hvordan familieideologien problematiseres i de to teateroppsetningene. Ved bruk av utvalgte ritualteoretiske perspektiver hos Richard Schechner, Victor Turner og Eric Rothenbuhler argumenterer jeg for hvordan en slik refleksjon i teateret har en potensiell virkning i formingen av samfunnsnormer og individuell identitet, og på den måten belyser mulige aspekter ved institusjonsteatrets funksjon. Abstract: Jones, Hanna Maria. 2008. Representations of the family. Master’s dissertation in Theatre Studies, Department of Cultural Studies and Oriental Languages, University of Oslo. In this dissertation I examine how the family is thematically treated in two Norwegian contemporary plays, Skugge av ein gut by Arne Lygre and Ned til sol by Erlend Sandem. Both were performed for the first time at Det Norske Teatret in Oslo in the spring of 2006. This dissertation addresses the question: How does institutional theatre reflect the family as a problematic institution in modern society, and can this help identify some aspects regarding the function of institutional theatre? I examine some characteristics of institutional theatre and the ideal of the nuclear family, both of which I see in relation to a “bourgeois” world view. Further, I examine how institutional theatre must be seen in the light of an idea about the autonomy of art, and how the value of art for arts sake is seemingly in opposition to art seen from a functional perspective. I then examine the ideal of the nuclear family in relation to the development of a “bourgeois” class, and how this class formulates the family according to given notions of gender, childhood and the family as an independent unit marked off from the rest of society. These notions I see as still underlying contemporary Norwegian society despite of recent changes in conceptions of the family. The connection between the theatre and the family is examined within a theoretical framework based on Richard Schechner’s and Victor Turner’s theories concerning the close connections between society and its aesthetic-cultural expressions. This notion is fundamental for my analysis of how the family is posed as a problem in the performances of the plays Skugge av ein gut and Ned til sol. By using selected perspectives from ritual theory as it is utilised by Richard Schechner, Victor Turner and Eric Rothenbuhler, I argue that such a reflection of the family in theatre has a potential effect on the formation of social norms and individual identity, which in turn sheds light on possible functional aspects of institutional theatre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleForestillinger om familienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-12en_US
dc.creator.authorJones, Hanna Mariaen_US
dc.subject.nsiVDP::170en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jones, Hanna Maria&rft.title=Forestillinger om familien&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19709en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo70671en_US
dc.contributor.supervisorSiren Leirvågen_US
dc.identifier.bibsys082557128en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24186/2/MASTEROPPGAVE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata