Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-21T12:13:21Z
dc.date.available2013-11-21T12:13:21Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-07en_US
dc.identifier.citationNæsje, Bjørn. Klagemål over kongens embets- og tjenestemenn. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23739
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er klagemål over kongens embets- og tjenestemenn mellom 1700 og 1730, slik disse er refererte i Danske Kansellis supplikkprotokoller for perioden. Å skrive supplikker, bønneskrifter, til kongen var en vel etablert kommunikasjonskanal mellom befolkningen i Norge og styresmaktene i København. Supplikkene var formelt stilet til kongen, og innholdt for en stor del formelle henvendelser angående saker som styresmaktene, i kongens navn, hadde monopol på å gi tillatelse til, men de kunne også inneholde klagemål over kongens egne betjenter. Slike klagemål var kongen interessert i å få frem, og lovgivningen rundt supplikkene gav ettertrykkelig mulighet til dette. Men ærerørige og ubeviselige klager skulle straffes. Supplikkene ble mottatt i Danske Kanselli, hvis arbeidsfelt hovedsakelig var rettsvesen, kirke, skole samt sosiale spørsmål, og hadde tilsyn med lokal og regional forvaltning og de embetsmenn som hørte herunder: stift- og amtmenn, bymagistrater og ansatte innen kirken og rettsvesenet. Kanselliet var som et sekretariat for kongen, og noe nært tilsvarende et innenriksministerium, og det var her eventuelle klagemål over kongens betjenter ble registrerte og opplysninger om saksforholdet innhentet før klagen ble behandlet eller lagt frem for kongen.. Denne oppgaven tar utgangspunkt i en åpen spørsmålsstilling angående disse klagemålene; hvem klaget, hva klaget de over, og hva ble utfallet av klagene? Oppgaven avgrenser seg til fire utvalgte perioder; 1700-03, 1708-11, 1718-21 og 1727-30, og til to stift; Akershus og Trondheim, og viser på forskjeller mellom stiftene og periodene med henblikk på sakstyper og mengde, art av klagemål, grad av medhold og hvem som sto som avsendere.nor
dc.description.abstractThe theme for this thesis is grievance and complaints over the king's officials between 1700 and 1730, as they are referenced in the Danish Chancerys - “Danske Kanselli” – petition-protocols for the period. Writing petitions to the king was a well established communication-channel between the subjects in Norway and the authorities in Copenhagen. The petitions, which was formally addressed to the king, was to a large extent formal inquiries regarding matters that the authorities, in the king's name, had a monopoly on giving permission to, but they could also contain a grievance/complaint over the king's own officials. The king had an interest in that such grievances were known, and the legislation regarding petitions gave opportunity for this. But persons who made complaints which couldn’t be proved, or were offensive to a person’s honour, were to be punished. The petitions were first received in the Danish Chancery, whose business was primarily judiciary, church, school and social issues, and had an audit of local and regional government and the officials, including among others district governors (amtmenn, stiftamtmenn), town magistrates and employees within the church and the judiciary. The Danish Chancery worked as a secretariat for the king, and was something close to a domestic Ministry, and it was here any grievance over the king's officials was registered and information about the case was obtained before the complaint was processed and/or presented to the king. This thesis is based on an open question regarding these complaints; who complained, what did they complained over, and what was the outcome of the complaints? The thesis restricts itself to four selected periods; 1700/03, 1708/11, 1718/21 and 1727/30, and two districts/regions (stift); Akershus and Trondheim, and on the differences between these districts and periods regarding the complaints and their quantity, their outcome and who actually stood as the sender.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleKlagemål over kongens embets- og tjenestemenn : En kildestudie av norske supplikker inneholdende klagemål over embets- og tjenestemenn mellom 1700 og 1730en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-18en_US
dc.creator.authorNæsje, Bjørnen_US
dc.subject.nsiVDP::070en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Næsje, Bjørn&rft.title=Klagemål over kongens embets- og tjenestemenn&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21014en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86596en_US
dc.contributor.supervisorØystein Rianen_US
dc.identifier.bibsys133425711en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23739/1/Klagemxlxoverxkongensxembets-xogxtjenestemennx-xMasteroppgavex-xBjxrnxNxsje.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23739/2/Klagemxlxoverxkongensxembets-xogxtjenestemennx-xMasteroppgavex-xBjxrnxNxsje.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata