Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:57Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:57Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-13en_US
dc.identifier.citationJansrud, Tove. Fysiske overgrep mot barn. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22580
dc.description.abstract”Fysiske overgrep mot barn - En kvalitativ studie av barnevernarbeideres forståelse og behandling av saker om fysiske overgrep” Mastergradsavhandling av Tove Jansrud Veileder: Gudrun Brottveit Institutt for kriminologi og rettssosiologi November, 2009 Sammendrag Hovedtemaet for avhandlingen er hvordan barnevernarbeidere kan forstå og behandle saker om fysiske overgrep mot barn under 12 år. Samtidig tar avhandlingen sikte på å belyse hva barnevernarbeidere kan oppleve som problematisk i saksbehandlingsprosessen, og hvordan de søker å løse disse utfordringene. Barnevernarbeiderne virker tilbøyelige til å mene at de har tilegnet seg en tydeligere forståelse av alvoret ved fysiske overgrep, og ikke minst hvilke handlinger som skal forstås som fysiske overgrep. I motsetning til tidligere viser antagelig avhandlingen at barnevernarbeiderne nå i større grad forstår hvor alvorlig både direkte fysiske overgrep er, herunder fysiske overgrep i oppdragelsesøyemed, og indirekte fysiske overgrep hvor barnet vitner til fysiske overgrep mellom dets foresatte. Avhandlingens empiriske forankring gir for det første et innblikk i barnevernarbeidernes refleksjoner og kunnskapssyn om problematikken på et generelt grunnlag. I denne delen presenteres barnevernarbeidernes forståelse av fysiske overgrep og egen yrkesutøvelse, samt deres forståelse av politianmeldelse og politisamarbeid. På samme tid belyses barnevernarbeidernes forståelse av begrepet barnets beste, begrepet brukermedvirkning og deres refleksjoner rundt iverksetting av omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12 c. For det andre gir avhandlingens empiriske forankring en innsikt i barnevernarbeidernes konkrete vurderinger og erfaringer med å behandle saker om fysiske overgrep i meldingsfasen, undersøkelsesfasen og tiltaksfasen jf. bvl. kap. 4. Med andre ord hvordan de møter familien i fasearbeidet, og hvilke utfordringer samarbeidsrelasjonen til barnets foresatte kan avstedkomme. Det kan synes som at barnevernarbeiderne opplever ulike forhold ved behandlingen av fysiske overgrepssaker som vanskelig. Hva barnevernarbeiderne kan oppleve som problematisk og hvordan de kan håndtere disse utfordringene i behandlingen av fysiske overgrep, er følgelig grunnlaget for avhandlingens tre analyseområder. For det første drøftes mulige problematiske forhold relatert til barneverntjenestens handlingsgrunnlag, bvl. § 4-1 om hensynet til barnets beste. Her belyses begrepet barnets beste og det presenteres en tilnærming til forståelsen av begrepene barnets perspektiv og et barneperspektiv. På samme tid gis et innblikk i barnevernarbeiderne som gatebyråkrater, samt de systemutfordringene de står i som følge av sin rolle som sosialarbeider. Utfordringene som barnevernarbeiderne kan stå overfor er overlevelsesstrategien overidentifisering og samarbeidsrelasjonen til foresatte. De problematiske forholdene diskuteres i lys av prinsippet om barnets beste. I denne sammenheng drøftes hvordan man kan forsterke barnets deltakende posisjon i egen barnevernsak. Det skisseres to veier, enten gjennom lovgivning eller gjennom barnevernarbeiderens personlige engasjement med vekt på medmenneskelighet og dialog. For det andre presenteres en diskusjon om barnevernarbeidernes praktisering av politianmeldelse, politisamarbeid, samt barnevernarbeidernes erfaringer med fylkesnemnda. I denne delen av analysen drøftes barnvernarbeidernes vurderinger av fordeler og ulemper ved en rettsliggjøring av barnvernsaken mer inngående. Hvorvidt en strafferettslig tenkemåte forsterker barnevernarbeidernes handlingsrom til å yte hjelp, er dermed et sentralt spørsmål. Avslutningsvis fremstilles en diskusjon om barnevernarbeidere som samfunnskontrollører i et kriminologisk blikk. I denne tilnærmingen belyses begrepene sosial kontroll og kriminalitet, samt nødvendigheten av en strafferettslig tenkemåte i fysiske overgrepssaker. For det tredje diskuteres barnevernarbeidernes samarbeidsrelasjon til foresatte i en maktteoretisk tilnærming. I denne analysedelen benyttes teori som tar for seg Foucaults maktperspektiver om dominans, strategi og regjering. De tre makttilnærmingene forstås som fruktbare for å belyse barnevernarbeidernes ulike posisjoner i saksbehandlingen av denne problematikken. I dominans forsøker avhandlingen å vise hvordan barnevernarbeidernes makt kommer eksplisitt til uttrykk. I strategi derimot forsøker oppgaven å vise at barnevernarbeidernes posisjon til å yte hjelp til barnet utfordres både av foresattes ”forsvar” og selve barnevernloven. Barnevernarbeiderne virker tilbøyelige til å mene at en opplevelse av maktesløshet i å utøve egen yrkesrolle kan føre til at problematiske forhold søkes å løses på ulike, til dels tvilsomme måter. Endelig gis en diskusjon om hvordan barnevernarbeiderne indirekte forsøker å komme i posisjon til å yte hjelp i makttilnærmingen regjering. Regjering som en form for tilslørt maktutøvelse i saksbehandlingen, vektlegger foresatte som handler i tråd med barnevernarbeidernes vurderinger av hva et barns beste er. På samme tid kan regjeringsmakt og hjelp smelte sammen, og legge seg som et diffust slør over samarbeidet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFysiske overgrep mot barn : En kvalitativ studie av barnevernarbeideres forståelse og behandling av saker om fysiske overgrepen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-05en_US
dc.creator.authorJansrud, Toveen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jansrud, Tove&rft.title=Fysiske overgrep mot barn&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23754en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo96833en_US
dc.contributor.supervisorGudrun Brottveiten_US
dc.identifier.bibsys100527736en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata