Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:01:09Z
dc.date.available2013-03-12T11:01:09Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-11en_US
dc.identifier.citationAsmyhr, Mali Gulbrandsen. Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel.. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22453
dc.description.abstractI oppgaven retter jeg søkelyset mot strukturell diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsplassen. Oppgavens hovedproblemstilling er ”Hvilke barrierer opplever minoritetskvinner som hinder for likestilling på sin arbeidsplass, og hvordan har diskrimineringsvernet i norsk rett betydning for å bryte ned disse?” Underproblemstillinger er: 1) Hvordan fungerer aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel i arbeidslivet? og 2) Hvordan etterlever arbeidsgiver aktivitets- og rapporteringsplikten i forhold til minoritetskvinner, og hvilket utbytte har kvinnene av disse tiltakene? Oppgaven befinner seg innenfor et av rettssosiologiens kjerneområder på to måter. Jeg viser hvordan samfunnet og sosiologisk kunnskap har innvirkning på retten. Samtidig tar jeg tak i et bestemt rettslig virkemiddel, aktivitets- og rapporteringsplikten, og viser hvordan denne virker i samfunnet. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærmingsmåte. Data har blitt samlet inn gjennom intervjuer med sju yrkesaktive minoritetskvinner. De arbeider i ulike virksomheter i en bydel i Oslo og i en privat bedrift i Osloområdet. Jeg har også intervjuet HR-sjefen i den private bedriften og en representant fra bydelsadministrasjonen. For å supplere intervjuene har jeg gjort noe feltarbeid. Etter likestillingsloven og diskrimineringsloven har offentlige myndigheter og arbeidsgivere en plikt til å arbeide aktivt, planmessig og målrettet for å fremme likestilling i forhold til henholdsvis kjønn og etnisk bakgrunn. Med arbeidsgivers aktivitetsplikt følger en rapporteringsplikt. Arbeidsgiver skal redegjøre for det aktive, målrettede og planmessige arbeidet som blir lagt inn i arbeidet for å fremme likestilling på arbeidsplassen. Redegjørelsen skal innlemmes i virksomhetens årsberetning eller årsbudsjett, og kontrolleres av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Gjennom arbeidet med prosjektet har jeg oppdaget at tilretteleggingstiltakene finnes, men at budskapet likevel ikke alltid når fram. Betyr dette at lovgivningen som skal fremme like muligheter uavhengig av kjønn og etnisitet mislykkes i sitt oppdrag? Ligger problemene i selve utformingen av regelverket, i måten det blir tatt i bruk i den enkelte virksomhet eller er den å finne hos kvinnene selv? Jeg vil tro det er en kombinasjon. For å fremme reell likestilling, må kvinnene møtes på det nivået de er og som de individene de er, både utdanningsmessig og i forhold til mottaklighet. Stereotypier og generelle forestillinger om minoritetskvinner som en homogen gruppe må legges til side. For at virksomhetene skal kunne oppfylle aktivitetsplikten på best mulig måte, må retningslinjene for plikten være gode. Det viser seg også at det kreves mer ressurser fra statlig side for at arbeidsgivere skal kunne etterleve plikten på en god måte. Hensikten med regelverket er ikke at alle skal bli like. Hensikten er at man uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn skal ha de samme mulighetene som andre det er naturlig å sammenlikne seg med. Arbeidsgivere har etter diskriminerings- og likestillingslovene plikt til å arbeide for å fremme dette formålet. Det samme gjelder offentlige myndigheter. I oppgaven viser jeg hvordan jeg, på bakgrunn av mine informanters erfaringer og opplevelser, mener at dette kan gjøres bedre enn i dag.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-11-11en_US
dc.creator.authorAsmyhr, Mali Gulbrandsenen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Asmyhr, Mali Gulbrandsen&rft.title=Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24933en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102522en_US
dc.contributor.supervisorLeif Petter Olaussenen_US
dc.identifier.bibsys102480583en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata