Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:21Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:21Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-19en_US
dc.identifier.citationSkard, Håkon Thulin. Den maskuline kjønnsrollen og skoleprestasjoner hos gutter. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18554
dc.description.abstractBakgrunn I Norge er det avdekket av gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen og at omtrent samtlige høyere utdanningsløp er i ferd med å få et flertall av jenter. Dette har skapt mye debatt og oppmerksomhet i media. Flere kvalitative studier peker på en kopling mellom den maskuline kjønnsrollen og gutters relative underprestering. Disse studiene hevder at føringer i den maskuline kjønnsrollen, og spesielt en maskulin kjønnsrolle knyttet til lav sosioøkonomisk status medfører skoleavvisning og derved dårligere karakterer og mindre fullført utdannelse hos gutter. Denne studien har undersøkt betydningen av sosioøkonomisk status og en maskulin kjønnsrolle i 1992 for holdninger til skole, lekselesing og karakterer i 1994, samt mengde fullført utdannelse i 2005. Metode Et representativt utvalg av norske gutter og jenter (n = 11985) svarte i 1992 på spørsmål om deres kjønnsrolle. I 1994 svarte de samme respondentene (n = 7751) på spørsmål om holdninger til skolen, tid brukt på lekser og karakterer oppnådd. I 2005 svarte de samme respondentene (n = 2890) på spørsmål om mengde fullført utdannelse. Datainnsamlingen var i regi av "Ung i Norge" – undersøkelsen foretatt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Resultater Det er ingen sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status og en maskulin kjønnsrolle, slik den er beskrevet i denne studien. Den maskuline kjønnsrollen er snarere knyttet til høyere sosioøkonomisk status. Maskuline gutter har mer negative holdninger til skolen, men leser like mye lekser og oppnår bedre karakterer enn andre gutter. Lavere karakterer viser seg å bli predikert av lav sosioøkonomisk status, en udifferensiert kjønnsrolle og negative holdninger til skolen. Mindre fullført utdannelse blir predikert av lav sosioøkonomisk status og lave karakterer. Konklusjon Studien viser ingen sammenheng mellom den maskuline kjønnsrollen og verken karakterer eller mengde fullført utdannelse. Fremtidige studier bør søke alternative mål på kjønnsroller for å avdekke en eventuell sammenheng mellom den maskuline kjønnsrollen og lavere skoleprestasjoner. Metodiske aspekter ved studiet og implikasjoner av resultatene blir diskutert. Nøkkelord Gutter, kjønnsrolle, sosioøkonomisk status, skole, holdninger.nor
dc.description.abstractBackground In Norway, boys achieve lower grades than girls, and girls outnumber boys in almost all institutions of higher education. This has caused intense debate and media scrutiny. A number of qualitative studies have pointed to a potential connection between the masculine gender role and the relative underachievement of boys in school. These studies claim that aspects of the masculine gender role, and especially a masculine gender role associated with low socioeconomic status, lead boys to reject school, thereby leading them to achieve lower grades and take less higher education. This study hat investigated the significance of socioeconomic status and a masculine gender role in 1992 with regards to attitudes towards school, time spent on homework and grades achieved in 1994, as well as level of higher education in 2005. Methods A representative sample of Norwegian boys and girls (n = 11985) responded to a questionnaire pertaining to their gender role in 1992. The same respondents (n = 7751) answered questions about their attitudes towards school, time spent on homework and grades achieved in 1994. In 2005, the same respondents (n = 2890) answered questions about their level of higher education. Data collection was done as a part of the “Young in Norway” –survey, conducted by Norwegian Social Research (NOVA). Results There is no connection between low socioeconomic status and a masculine gender role, as conceptualized in this study. The masculine gender role is rather connected to higher socioeconomic status. Masculine boys have more negative attitudes towards school, but spend the same amount of time on homework and achieve better grades compared with other boys. Lower grades are predicted by low socioeconomic status, an undifferentiated gender role and negative attitudes towards school. Low levels of higher education are predicted by low socioeconomic status and low grades. Conclusion The study shows no connection between a masculine gender role and lower grades, or between a masculine gender role and low levels of higher education. Future studies should seek alternative conceptualizations of gender roles to determine whether there is a connection between a masculine gender role and boys relative underachievement in school. Methodological aspects of the study and implications of the results are discussed. Key terms Boys, gender role, socioeconomic status, school, attitudes.eng
dc.language.isonoren_US
dc.titleDen maskuline kjønnsrollen og skoleprestasjoner hos gutter : en longitudinell studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-23en_US
dc.creator.authorSkard, Håkon Thulinen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skard, Håkon Thulin&rft.title=Den maskuline kjønnsrollen og skoleprestasjoner hos gutter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24333en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo95794en_US
dc.contributor.supervisorIngela Lundin Kvalem / Anders Bakkenen_US
dc.identifier.bibsys100701612en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18554/1/ENDELIGUTKASTTRYKK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata