Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:47Z
dc.date.available2013-03-12T10:03:47Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-27en_US
dc.identifier.citationBråthen, Helge. Mestring i motvind. Hovedoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17918
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært og se om Bonanno`s (2004) teori om resiliens kunne utvides som forklaringsmodell, i forhold til kritisk medieomtale. Sentrale problemstillinger var: 1) Kan det å bli utsatt for negativ medieomtale forklares ut fra de samme faktorene som har vist seg innen forskning på tilpasning til tap og traumer? 2) Kan negativ medieomtale faktisk oppleves som tap eller traume hos individer som utsettes for dette? 3) Hvilke faktorer kan føre til at noen er mer resiliente mot den belastningen som negativ medieomtale kan være? 4) Hvilke veier til resiliens ble mest benyttet i møte med kritisk medieomtale? Undersøkelsen var en del av prosjektet ”I offentlighetens søkelys”, under ledelse av professor Fanny Duckert ved Psykologisk Institutt i Oslo. Datainnsamlingen ble gjort over en femårs periode (2002-2007) hvor til sammen 68 personer som hadde vært utsatt omfattende kritisk medieomtale hadde blitt studert gjennom en generell kartlegging og semistrukturerte intervjuer. Utvalget i min studie besto av 7 menn og to kvinner som hadde hatt mindre enn 30 % nedgang i livskvalitet under den negative medieomtalen. Grunnlaget for analysene var transkripsjoner av semistrukturerte intervjuer, foretatt av tidligere studenter på prosjektet. Den kvalitative metoden som ble valgt var retningsbestemt innholdsanalyse. De forhåndsbestemte kategoriene hardførhet, selvforsterkning, unngående mestring og positive emosjoner, var deduktivt utformet ut fra Bonanno`s (2004) resiliens teori. Analysene ble gjennomført i forhold til de trinn retningsbestemt innholdsanalyse beskriver. I min studie ble det funnet støtte for at negativ medieomtale kan oppleves som tap eller traume, i tillegg til at personer utsatt for negativ medieomtale utviste resiliens slik det er definert i forhold til teorien. I alt ble de fire forhåndsbestemte kategoriene delvis bekreftet i min studie, og gav dermed noe støtte til antakelsen om at teorien kunne forklare resiliens mot kritisk medieomtale. Det kom også frem funn som kan tyde på at det er en sammenheng mellom fleksibel tilpasning (hardførhet og positive emosjoner) og valg av pragmatisk mestringsstrategi (selvforsterkning og undertrykkende mestring). Videre fant undersøkelsen evidens for at de sosiokontekstuelle faktorene sosial støtte, rettferdiggjøring, tidligere erfaring, og rolledifferensiering, hadde en viktig funksjon for resiliens mot kritisk medieomtale. Til tross for at undersøkelsen fant støtte for at fleksibel tilpasning var den faktoren som tydeligst fremmet resiliens blant informantene, tyder data på at det er i et samspill med sosiokontekstuelle faktorer. For at teorien skal kunne forklare hendelser hvor sosiale konsekvenser er en fremtredende del av belastningen, kan disse funnene tyde på at teorien kanskje må utvides for å kunne forklare resiliens på en adekvat måte. Funnene kan altså ha implikasjoner for en eventuell utvidelse av Bonanno`s teori. I denne sammenhengen vil longitudinelle studier av hvordan de sosiokontekstuelle faktorene virker sammen med ulike personvariabler kanskje kunne gi et mer nyansert bilde. En teoretisk utfordring i forhold til utvidelse av Bonanno`s resiliens teori, vil være å implementere den fleksibiliteten som min studie viste i forhold til sosiale roller. Et felt som kunne vært interessant i denne sammenhengen er resiliens i forhold til mobbing.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMestring i motvind : en kvalitativ studie av resiliens hos personer utsatt for kritisk medieomtaleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-18en_US
dc.creator.authorBråthen, Helgeen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bråthen, Helge&rft.title=Mestring i motvind&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26222en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo101682en_US
dc.contributor.supervisorFanny Duckerten_US
dc.identifier.bibsys111602521en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17918/1/HelgexBrxthen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata