Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:55:01Z
dc.date.available2013-03-12T09:55:01Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationKleivdal, Kari. Dereguleringen av elektrisitetsmarkedet i EU. Hovedoppgave, University of Oslo, 2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17206
dc.description.abstractAv politiske, økonomiske og lovmessige grunner har EU innført et direktiv om deregulering av elektrisitetsmarkedet. Innen den Europeiske Unionen skal det være fri flyt av varer tjenester og personer, og elektrisk kraft blir definert som en vare. Det skal fungere som et integrert marked, hvor det ikke eksisterer barrierer mellom de 15 medlemslandene. Intensjonen er ikke å skape 15 adskilte liberaliserte markeder, men et felles integrert marked. Målet er å produsere elektrisitet til lavest mulig kostnader, sikre tilgangen av varen, gi incentiver til nye investorer, og avslutte monopolene. Resultatet vil forhåpentligvis være lavere priser for konsumentene, noe som igjen kan redusere kostnadene til industrien. Unionen konkurrerer med land med lavere pris på elektrisitet, for eksempel USA. Forbedret konkurransedyktighet krever bla. lavere kostnader på innsatsfaktorene i industrien. For å integrere disse 15 markedene må det etableres nettpriser på tvers av landegrensene, og det må etableres organer som kan regulere den fysiske kraftstrømmen mellom landene. De fleste EU-landene har nå utarbeidet og offentliggjort særskilte nettpriser, slik at det er mulig for store utvalgte kunder å kjøpe selve kraften fra andre enn den lokale netteieren. I de fleste land er nå også nettvirksomhet og produksjon skilt i ulike selskaper. Frankrike utmerker som et av de landene i EU hvor dereguleringen har vært en vanskelig prosess. Det franske kraftmarkedet har vært og er dominert av statseide Electricité de France. EDF har vært monopolister både på produksjonssiden og på nettvirksomhet, men etter press fra EU har sentralnettet blitt skilt ut i et eget selskap, le Réseau de Transport de l electricité, RTE, og er formelt ikke lenger under EDFs kontroll. Det er også blitt utnevnt en uavhengig kommisjon, Commision de Regulation de l Electricité, CRE, som skal overvåke elektrisitetsmarkedet, og sikre konkurranse uten diskriminering. Frankrike har som andre land vært med på en "liberaliseringsbølge" de siste årene. Næringer som det var utenkelig å liberalisere for noen år tilbake har blitt åpnet for konkurranse, som luftfart og telekommunikasjon. Til tross for en delvis endring i synet på regulerte markeder har åpningen av elektrisitetsmarkedet vært et kontroversielt politisk spørsmål. Den franske koalisjons regjeringen ledes av den sosialistiske statsministeren Lionel Jospin, og Frankrikes president er gaullisten Jaques Chirac. Denne maktdelingen mellom to ulike politiske ståsted har gjort prosessen mot et deregulert marked langsom. I tillegg har det vært ulike hensyn å ta innad i regjeringen som også har hindret reformen. Under hele den politiske prosessen har EU presset, og dereguleringen av det franske markedet har skjedd gradvis. I tråd med EUs krav hadde franske myndigheter som mål at 28% av markedet skulle være åpent innen utgangen av år 2000, dette målet ble innfridd da markedet var åpnet med 30 % av utgangen av 2000. Markedet åpner seg for den delen av industrien som bruker over 16 TWh per år, de kan kjøpe elektrisitet fra hvilken produsent de vil. I praksis vil dette innebære 1200 til 1300 industrielle enheter. EDF derimot hadde en litt mer optimistisk holdning og trodde at 33% av all produsert kraft vil være omsatt under fri konkurranse innen 2000. EU direktivet krever at målet om 33% åpning skal være innfridd innen år 2003. Videre er målet om en åpning på 70 % innen 2007. Da reformen er innført for å løse problemene i det gamle systemet er det viktig å forstå den politiske konteksten som drev reformen frem. Ikke minst er dette viktig for å øke forståelsen av den reformen som er foreslått. Deretter se hvorvidt det nye systemet ivaretar det offentlige gode som elektrisitetsforsyning er. Jeg vil i første del av oppgaven min se på hvem som tok initiativet og hvorfor. I hvilken grad reformen ble drevet frem av politisk ideologi? Og om det eksisterte opposisjon mot reformen? Dette vil være en generell beskrivelse strukturen i elektrisitetsmarkedet og videre en beskrivelse av EUs direktiv. Det har som sagt kommet klart frem under hele prosessen at Frankrike har stilt seg motvillig til reformen. I kapittel to vil jeg presentere økonomisk teori som kan belyse denne problemstillingen. Hvordan tilnærme seg analysen av økonomisk politikk? I Avinash Dixits "The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics perspective" blir det lagt frem flere alternative tilnærminger til analysen av økonomisk politikk og sentrale teorier innen området. I tillegg søker Dixit å utfylle denne teorien ved å legge frem sine egne betraktninger. Videre har Nils-Henrik M. von der Fehr og Jose Jaime Millán utarbeidet et analyseverktøy som systematisk går igjennom problemstillingen. Med bakgrunn i dette vil jeg analysere Frankrikes nasjonale interesser med hensyn til reformen pålagt av EU. Kapittel tre er en analyse av Frankrike. Her forsøker jeg både å se på de formelle sidene av markedet, men også, i tråd med teorien lagt frem i kapittel to, se hvilke interesser som indirekte og direkte ligger der. Ut i fra dette skal det være mulig å forstå hvorfor Frankrike tok den stillingen de gjorde, og siste del av oppgaven trekker jeg en konklusjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDereguleringen av elektrisitetsmarkedet i EU : en positiv analyse av Frankrikes nasjonale interesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorKleivdal, Karien_US
dc.subject.nsiVDP::210en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kleivdal, Kari&rft.title=Dereguleringen av elektrisitetsmarkedet i EU&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2001&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-5475en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo3582en_US
dc.contributor.supervisorNils Henrik M. von der Fehren_US
dc.identifier.bibsys011896876en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata