Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:37:39Z
dc.date.available2013-03-12T09:37:39Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-20en_US
dc.identifier.citationBech, Lars Øyvind. Byrået driver butikk, men vi stiller med lokalene.... Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15789
dc.description.abstractTemaet gravferd er et sosiologisk relevant område av samfunnslivet å undersøke, ganske enkelt fordi temaet berører og angår alle mennesker i et gitt samfunn. I denne oppgaven beskrives den såkalte gravferdsuka, og situasjoner fra denne. Gravferdsuka er en betegnelse som anvendes av gravferdsukas aktører, for eksempel av begravelsesbyrå. Gravferdsuka er konkret den perioden fra noen dør til selve gravleggingen er fullendt. Fokus for denne oppgaven ligger på situasjoner fra gravferdsuka. Situasjonene beskrives gjennom hva som kjennetegner samhandlingene mellom prester (ansatt i Den norske kirke), og begravelsesbyrå ut fra en lokal kontekst. Dette innebærer å redegjøre for måten det samhandles på, men også om å redegjøre for hva som kjennetegner aktørenes roller og posisjoner. I tillegg til dette så tar oppgaven opp noen av de endringer som fenomenet gravferd har gjennomgått i de senere år. Blant annet har det utviklet seg til å bli større rom for at de pårørende utformer og deltar mer aktivt under selve gravferdshandlingen/seremonien, enn hva det har vært rom for tidligere. Dette har kommet til uttrykk gjennom en ny og supplerende gravferdsliturgi fra Den Norske Kirkes side. Teoretisk bakgrunn, eller rammene for oppgaven, hviler mye på Goffmans mikrososiologi. For eksempel de aspekter som angår inndelingen av situasjoner og aktører gjennom såkalte rammer (frames) og samhandlingsritualer (interaction rituals). Bakgrunnen for et slikt mikroperspektiv er tosidig: Først for å belyse hvordan situasjoner er bygd opp som rammer under gravferdsuka, og dernest hvordan aktørene i situasjoner oppfatter og tolker slike rammer. Konsepter som rammebegrepet, og det dramaturgiske perspektiv (teatermetafor på det sosiale liv) er anvendt for å innramme og strukturere situasjonene i gravferdsuka. Oppgaven tar for seg fire av de mest sentrale og viktigste situasjonene fra gravferdsuka. Det vil si situasjoner med tilhørende rammer under det tidsrommet fra et dødsfall inntreffer og frem til gravleggingen: Konferansen (mellom begravelsesbyrået og de pårørende), sørgesamtalen (mellom prest og de pårørende), syningen (der begravelsesbyrået "fremviser" avdøde til de pårørende i kapellet eller bårerommet før begravelsesdagen), og selve gravferden (og rammen for denne seremonien). I tillegg belyses noen enkelt situasjoner. Disse beskrives imidlertid noe mer periferisk, slik som når begravelsesbyrået avhenter avdøde på stedet der dødsfallet inntraff, og avslutningen og gravleggingen ute ved graven. ii Metodologisk bygger oppgaven på kvalitative samtaleintervjuer, i første rekke av prester ansatte i Den norske kirke (Dnk), men også noen intervjuer av enkelte gravferdskonsulenter. Observasjoner (eksempelvis av gravferdsseremonien) er også en del av oppgavens grunnlag. Datamaterialet for denne oppgaven stammer hovedsakelig fra et mellomstort kirkesokn der begravelsesbyrå og kirken i utgangspunktet samarbeider godt. Hver av partene har klare rolleinndelinger, og gitte områder der hvor forholdene de har ansvaret for er oversiktlige og relativt enkle å forholde seg til. Oppgaven legger imidlertid mest fokus på de som har mest makt eller bestemmelsesrett for hvordan gravferden skal bli seende ut og gjennomføres, nemlig prestene. Datamaterialet er forholdsvis begrenset, men det er foretatt dybdeintervjuer av fire forskjellige prester (hvorav den ene av prestene ble intervjuet tre ganger) og fungerte dermed som en slags nøkkelinformant. I tillegg er oppgaven sett i sammenheng med tidligere undersøkelser på fenomenet gravferd, blant annet Taangaards; Jeg vet meg en søvn (1976) og Døving; GRAVFERD - En praksisstudie av profesjoner i forbindelse med død i Oslo (1995) og Danbolt`s Den underlige uka- De sørgende og begravelsesriten (2002). Oppgavens gang er som følger: I innledningen presenteres hovedspørsmål og delspørsmål. Kapittel 2 beskriver døden og gravferdens historiske linjer i korte hovedtrekk. I Kapittel 3 redegjøres metodologiske og metodevalg i oppgaven, samt at refleksjoner og fremgangsmåter for denne oppgaven belyses nærmere. Teoretiske begreper og konsepter som er aktuelle for denne oppgaven er som påpekt primært teatermetaforen og rammebegrepet, men det er i tillegg benyttet innsikter fra Goffmans begreper om rolle og ritual. Alt dette fremlegges i kapittel 4 og 5. I kapittel 6 beskrives aktørenes regler og rammer for samhandling. I kapittel 7 beskrives konferansen mellom de pårørende og begravelsesbyrået. I kapittel 8 er det sørgesamtalen mellom presten og de pårørende som blir sett nærmere på. Kapittel 9 behandler syningen av avdøde, som begravelsesbyået arrangerer for de pårørende, og i kapitlene 10 og 11, avslutningen, blir temaer som endringer for handlinger i forbindelse med døden i institusjonen gravferd diskutert. I tillegg til noen sluttbetraktninger og enkelte slutninger. Spørsmål vedrørende oppgavens sosiologiske og samfunnsmessige relevans blir også berørt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleByrået driver butikk, men vi stiller med lokalene... : rammene for prest og begravelsesbyråets roller og samhandlinger i situasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-08-27en_US
dc.creator.authorBech, Lars Øyvinden_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bech, Lars Øyvind&rft.title=Byrået driver butikk, men vi stiller med lokalene...&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19380en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo76031en_US
dc.contributor.supervisorProf.Dag Albumen_US
dc.identifier.bibsys082012393en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15789/7/Bech.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata