Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:34:05Z
dc.date.available2013-03-12T09:34:05Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationKvam Lisbeth. Ny og tradisjonell på samme tid. Hovedoppgave, University of Oslo, 2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15535
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg to problemstillinger. For det første drøftes jenters og gutters forståelse av kjønn. For det andre drøftes forståelsene av kjønn i et maktperspektiv. Spørsmålet er da om den måten betydning av kjønn kommer til uttrykk på gjenspeiler et maktforhold som kjennetegnes av mannlig dominans og kvinnelig underordning, eller om ungdommenes forståelse av kjønn vil kunne føre til mer likestilling. Ungdommenes forståelse av kjønn vil belyses gjennom tre temaområder som er sentrale for å se kjønn i samspill. Temaene er likestilling, yrke og arbeidsliv, vennskap og kjærlighet og til sist omsorgsoppgaver. Jeg har utført en kvalitativ undersøkelse basert på samtaleintervjuer med fem jenter og fem gutter. Alle informantene var18 år, og elever ved en allmennfaglig videregående skole. I forhold til den første problemstillingen viste undersøkelsen at det er kjønnsforskjeller i måten guttene og jentene fortolker kjønn på. Likestillingsspørsmål var viktigere for jentene enn for guttene. Samtidig var jentene opptatt av at de selv hadde ansvaret for å utnytte de mulighetene de hadde for ønsket utdanning og karriere. Guttene mente i hovedsak at mangel på likestilling skyldtes samfunnsmessige og kulturelle faktorer. Jentene ønsket seg de samme type yrker som guttene, men la mindre vekt på lønn, og større vekt på å trives i jobben enn det guttene gjorde. Jentene ønsket i hovedsak ikke omsorgsyrker. De mente disse yrkene var for slitsomme. Guttene ønsket ikke denne typen yrker fordi de ikke trodde de hadde gode nok omsorgsegenskaper. En annen kjønnsforskjell var at jentene trodde begge kjønn like godt kunne utføre alle typer yrker, mens guttene trodde jentene hadde bedre forutsetninger for omsorgskrevende yrker. I tillegg var jentene opptatt av at karrieren måtte tilpasses det å få barn, men de så barn og yrkeskarriere som sidestilte prosjekter. Guttene koplet ikke barn og jobb. Selv om alle guttene også ønsket familie i framtida så de ikke for seg at dette kunne ha noen innvirkning på mulighetene for karriere og høy lønn. Når det gjaldt utforming av kjønn i nære relasjoner var tendensene at jentene hadde intime vennskapsforhold, der samtalen var viktigst. Guttene fokuserte mer enn jentene på de aktivitetene som bandt dem sammen med vennene. Erfaringen jentene hadde med kjærlighet var at forholdene ikke ble dype nok, mens guttene følte at forholdene ble for bindende. Begge kjønn ønsket mer dybde i framtidige forhold, og hovedinntrykket var at guttene i like stor grad som jentene ønsket relasjoner bygget på en følelsesmessig nær binding. Når ungdommene så for seg at de fikk barn var jentene mer opptatt enn guttene av at omsorgsansvaret måtte fordeles likt, og at begge kjønn er like godt egnet til dette. Samtidig var flere av jentene innstilt på å ta hovedansvar for omsorgen hvis guttene ikke ville eller kunne. Jentene ble delt inn i to kategorier som ble kalt de bekymrede jentene (likestilling kan være skadelig for barn) og de optimistiske jentene (likestilling er bra for alle). Guttene ble også delt inn i to kategorier; de nye fedrene (ønsket omsorgsansvar) og de tradisjonelle guttene (ønsket ikke omsorgsansvar). Både de nye fedrene og de tradisjonelle guttene mente i hovedsak at kvinner er bedre egnet til å ta seg av barn enn menn. I siste del av oppgaven diskuteres den andre problemstillingen. Sett i forhold til tolkningen av resultatene ble det konkludert med at det kan være en endring på gang. Dette kommer til uttrykk ved at ungdommene på noen områder ser for seg en likestilt framtid der kjønn har endret betydning, samtidig som de også uttrykker tradisjonelle forventninger til kvinnelighet og mannlighet. Guttene ser ut som om de har kommet litt kortere enn jentene når det gjelder å fortolke kjønn på en måte som vil kunne føre til mer likestilling, men det finnes tendenser til at også guttene ser for seg at tradisjonelle kvinnelige egenskaper og verdier kan gå inn i en utvidet forståelse av mannlighet. Konklusjonen var dermed at ungdommenes tradisjonelle fortolkning av kjønn kan være med på å opprettholde mannsdominans og kvinnelig underordning, mens jentenes og guttenes nye forståelse av kjønn vil kunne føre til mer likestilling. Min forståelse av materialet var altså at vaklingen mellom tradisjonell og ny forståelse av kjønn tyder på at det foregår en endringsprosess, og at dette kan føre til mer likestilling på sikt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNy og tradisjonell på samme tid : en kvalitativ studie av ungdoms forståelse av kjønn knyttet til likestillingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorKvam Lisbethen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kvam Lisbeth&rft.title=Ny og tradisjonell på samme tid&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2001&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36097
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo3302en_US
dc.identifier.bibsys020413912en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata