Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:25:08Z
dc.date.available2013-03-12T09:25:08Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-02en_US
dc.identifier.citationBroe-Andersen, Trine Øveraas. Norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14544
dc.description.abstractOppgaven har tatt for seg Norges utenrikspolitikk overfor Zimbabwe, gitt tre spesifikke hendelser i Zimbabwes politiske historie. Formålet med oppgaven har vært å analysere hva som ved disse hendelsene har vært de bakenforliggende motivasjonene for den norske utenrikspolitikken i forhold til Zimbabwe. Det har også vært et formål med oppgaven å få svar på om det kan sies å ha vært en helhetlig politisk linje i den norske utenrikspolitikken overfor Zimbabwe. Til analysens formål ble det tatt utgangspunkt i tre teorier i internasjonal politikk. Disse ble formulert som tre hypoteser ut fra antakelsen om at de hver for seg, eller sammen, kunne bidra til å forklare motivasjonene bak norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe. Den første teorien var idealisme, med en antakelse om at norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe har vært motivert av å ”praktisere og fremme universelle verdier og idealer, uten først og fremst å legge egeninteresser til grunn”. Den andre teorien var realisme, med antakelsen om at norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe har vært motivert av å ”oppnå noe som er i statsens interesse eller å øke statens innflytelse – det være seg økonomisk, sikkerhetsmessig eller politisk”. Den tredje teorien var basert på en tese om salgbarhet, der norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe har vært motivert av ”pragmatiske overveielser, der en til enhver tid har lagt seg på en lite kontroversiell linje og har handlet ut fra hvilken politikk en antok ville være mest salgbar”. I gjennomgangen av empirien for Norges håndtering av Zimbabwe-politikken, viste det seg at Norge hadde kommet fram til ulike utenrikspolitiske beslutninger i hvert av de tre tilfellene, noe som ikke var overraskende, men heller som forventet – etter som det var tre ulike situasjoner i Zimbabwe, og på ulike tidspunkt i historien. I analysen ble det argumentert for at alle de tre hypotesene hadde ulik grad av forklaringskraft i forhold til de empiriske funnene. Samtidig pekte én av de tre hypotesene eller teoriene seg ut som den mest helhetlige forklaringen på hva som hadde motivert de norske utenrikspolitiske motivasjonene overfor Zimbabwe. Det var hypotesen som var basert på teorien om salgbarhet. Årsaken til dette var at teorien anerkjente og tok opp i seg elementer av både idealisme og realisme som motivasjoner for utenrikspolitikken, men uten å behandle disse som to motstridende motivasjoner, i form av enten idealisme eller realisme. Det ble på dette grunnlaget heller ikke funnet tilstrekkelig empirisk støtte i materialet til å kunne hevde at Norge verken hadde vært en renskåren idealist eller en renskåren realist i utenrikspolitikken overfor Zimbabwe ved å se på de tre hendelsene i Zimbabwes historie under ett. Ut fra dette konkluderte oppgaven med at det ikke hadde vært en enhetlig norsk, utenrikspolitisk linje overfor Zimbabwe. I den grad en kunne snakke om en enhetlig linje i utenrikspolitikken, så det heller ut som om Norge ved alle tre tilfellene i undersøkelsen gjennomgående hadde orientert seg mot- og handlet langs den minst kontroversielle linjen i omverdenen, både på den internasjonale scene og innenrikspolitisk.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNorsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe : motivert av idealisme, realpolitikk eller salgbarhet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-31en_US
dc.creator.authorBroe-Andersen, Trine Øveraasen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Broe-Andersen, Trine Øveraas&rft.title=Norsk utenrikspolitikk overfor Zimbabwe&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16852en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo58233en_US
dc.contributor.supervisorJanne Haaland Matlaryen_US
dc.identifier.bibsys071582738en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14544/1/58233.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata