Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:18:33Z
dc.date.available2013-03-12T09:18:33Z
dc.date.issued1991en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationKristoffersen, Kari Marie. Organisasjonskonsulenter under egen lupe. Hovedoppgave, University of Oslo, 1991en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/13777
dc.description.abstractORGANISASJONSKONSULENTER UNDER EGEN LUPE. EN STUDIE AV ORGANISASJONSENDRINGEN I R-DIREKTORATET, 1985-90. Tema og problemstilling Temaet for denne hovedoppgaven er reorganiseringen av Statens Rasjonaliseringsdirektorat (R-direktoratet) - nå Statskonsult, Direktoratet for forvaltningsutvikling. Nærmere bestemt tar oppgaven for seg to aspekter ved denne omorganiseringen: For det første vil det bli foretatt en analyse av den reorganiseringsprosessen som fant sted fra 1985 da det såkalte Lupe-prosjektet startet opp og frem til vedtaket om ny organisasjonsstruktur ble formelt fattet av Regjeringen i Statsråd den 30.05.86 med virkning fra 01.12.86. For det andre omhandler oppgaven effektene av endring i den formelle organisasjonsstrukturen i R-direktoratet. Problemstillingene/hovedspørsmålene er: 1. Hva var det som karakteriserte beslutningsprosessen som førte frem til omorganiseringen av R-direktoratet? 2. Hvilke faktiske konsekvenser fikk omorganiseringen for R-direktoratets virkemåte? Hovedvekten i oppgaven legges på det første spørsmålet. Teori - metode Det tas utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske perspektiver på reorganiseringsprosesser: Det rasjonelle, det naturlige og det anarkiske perspektivet. De samme perspektivene brukes til å beskrive forholdet mellom formell organisasjonsstruktur og faktisk adferd. I oppgaven brukes et kvalitativt analyseopplegg med innholdsanalyse av offentlige og interne dokumenter i tillegg til informant-intervjuer. Empiri Den interne reorganiseringsprosessen i R-direktoratet 1985-86 beskrives inngående. Dessuten tar vi for oss FADs og Stortingets behandling av R-direktoratets omorganisering. Effektene av omstruktureringen beskrives frem til 1990. Analyse Analysen av reorganiseringsprosessen viser at det var den administrative ledelsen i R-direktoratet som tok initiativet til Lupen. Aktiviseringsprosessen var preget av aktører som deltok i prosessen ut fra deltagelsesrettigheter. Det var dessuten en bred intern deltagelse i direktoratet. De interne arbeidsgruppene som diskuterte forslag til ny organisasjonsstruktur, hadde ikke den forventede mål-middel- tenkningen. En slik organisasjonstenkning preget derimot styringsgruppens avsluttende diskusjoner om valg av strategi og struktur. Departement og Storting var ikke aktive i denne organisasjonsendringen. Alt i alt viste analysen av reorganiseringsprosessen at det rasjonelle perspektivet hadde forklaringskraft. I analysen av konsekvensene av omorganiseringen fremkom særlig to hovedtrekk. For det første førte reorganiseringen til at man utviklet en mer tradisjonell hierarkisk organisasjon som fikk betydning for de ansattes adferd og direktoratets virkemåte. For det andre medførte organisasjonsendringen endring i spesialiseringsprinsipp (fra klient til formål). Dette bidro til at arbeidsoppgavene endret karakter fra konkrete rådgivningsoppdrag til mer strategisk valgte oppgaver ut fra en pådriverrolle R-direktoratet ble tildelt i henhold til Moderniseringsprogrammet. Man fikk også en standardisering av oppdragene, og man mistet dermed mye av sektorkunnskapen. Samtidig som ny organisasjonsstruktur ble innført, fant det sted et lederskifte. Dette har trolig også hatt konsekvenser. Oppsummeringsvis viste effekt-analysen at formell struktur hadde betydning for adferd og virkemåte i R-direktoratet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOrganisasjonskonsulenter under egen lupe : en studie av organisasjonsendringen i R-direktoratet 1985-90en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-02-29en_US
dc.creator.authorKristoffersen, Kari Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kristoffersen, Kari Marie&rft.title=Organisasjonskonsulenter under egen lupe&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1991&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34454
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27en_US
dc.identifier.bibsys911537562en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata