Now showing items 245-264 of 350

 • Lagerløv, Terje (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Utsagn om erkjennelse og språklig mening er, etter empiristisk oppfatning, bare holdbare for så vidt de lar seg begrunne med henvisning til sanseerfaring. Uaktet hva denne relasjon måtte bestå i, er den gitt Duhem-Quine-tesen ...
 • Solvang, Peder (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Masteroppgave i filosofi Om avhengighet, viljesvakhet og omsorg Av Peder Solvang Sammendrag Et sentralt poeng i denne oppgaven er at avhengighet bør forståes som en intensjonal tilstand. En slik tilstand konstitueres av ...
 • Kversøy, Kjartan (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  I denne oppgaven har jeg analyserert strukturene i den praktiskmoralske diskursen. Med praktiskmoralsk diskurs mener jeg samtaler der to eller flere personer forsøker å bli enige om hva som i praksis er moralsk riktig eller ...
 • Evang, Jon A. Løvstad (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Hovedoppgave i filosofi høsten 2003 Jon A. Løvstad Evang Tittel Om moderne moral – en moralfilosofisk undersøkelse av dens problemer, kilder og mulighetsbetingelser. Stikkord Moderne moral, moralsk endring, moralens ...
 • Steinheim, Tomas (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Denne oppgåva i metaetikk, freistar å identifisera ein eller fleire relasjonar mellom lingvistiske uttrykk og vår førestelling om gildskap. Den gjev vidare ei vurdering av om denne relasjonen er til stades mellom lingvistiske ...
 • Om selvet hos Søren KierkegaardRestricted Access 
  Sunde, Leif Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt selvets funksjon hos Søren Kierkegaard. Ved utgangspunkt i Enten-eller, Uvideskapelige efterskrift ev de philosophiske smuler og Sygdommen til døden har jeg sett på hvilken rolle selvet ...
 • Opheim, Simon Veastad (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  I denne oppgaven diskuterer jeg forslagene til begrepsforandring som vi finner hos de to amerikanske filosofene Sally Haslanger og Richard Rorty. Haslanger argumenterer for at begrepene «kvinne» og «mann» bør defineres som ...
 • Johannessen, Tor Jarle (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  This paper is a sketch of a reading of Wittgenstein s Philosophical Investigations as a search for the essence of human language. Chapter 1 explores what seems like a positive and what looks like a negative conclusion in ...
 • Hertzberg, Sverre Granmo (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  What does it mean to be a good person? According to virtue ethics, being a good person is to possess the moral character traits we call virtues, such as justice, honesty and generosity. These character traits are often ...
 • Tallaksen, Hanne Rennesund (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Hvordan lar filosofiens moralteorier seg påvirke av empirisk basert kunnskap om hvem vi er? Denne oppgaven undersøker én type moralsk naturalisme, nemlig naturalisme som kompatibilisme. Dette innebærer å konstruere teorier ...
 • Gammelsæter, Frøydis (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Synopsis I begin by considering the problem of priority between ought and the other normative forces, as these are distinguished by John Broome. Ought is the strongest normative force but what kind of priority can it have ...
 • Mørch, Hedda Hassel (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Panpsychism is the view that mentality, in some sense of the word, is a fundamental and ubiquitous feature of reality. Physicalism, the predominant view held by philosophers today, asserts that everything is physical; in ...
 • Seim, Maria (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  This thesis deals with the paradox of forgiveness. The presumed outcome of the paradox is that forgiveness is impossible. To determine whether the outcome of the paradox is correct I start by giving an overview of the ...
 • Lains, Christian Pettersen (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Do perceptual constancies and phenomenal consciousness help provide an account of how subjects perceive things in the world? In particular, how can they help make sense of the idea that perceptual content is given in the ...
 • Mortén, Magnus (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Denne oppgaven tar for seg persepsjon og berettigelse. Hvordan kan sanseinntrykk sies å berettige oppfatninger, og er dette avhengig av hvordan man forstår perseptuelle tilstanders innhold? Oppgavens ambisjon er å nærme ...
 • Selseth, Solveig Nygaard (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  How do objects persist? What does it mean to persist? We do perhaps all have an intuitive understanding of what it means for an object to persist. An answer like “an object that persists exists both in the past and the ...
 • Sparrman, Alexius (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  The main question discussed in contemporary debates about personal identity is what to do with indeterminate cases – cases that is, where it appears indeterminate whether some person A at time t1 is identical to a person ...
 • Øverli, Signe Ulimoen (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  In this thesis I look at Chalmers (1995) Hard Problem of philosophy, and discuss some possible solutions to it. In order to come up with an answer to the Hard Problem it is necessary to explain the relationship between ...
 • Kippersund, Max Johannes (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Perhaps the two most important research topics in philosophy of mind today are phenomenal consciousness and intentionality, the central question being how to account for these phenomena in a physical world. Closely connected ...
 • Sjåvik, Eirik (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  In this thesis I have two aims. Firstly, I will attempt to interpret Heidegger’s method in Sein und Zeit as a form of praxis. Secondly, I will try to show that philosophical knowledge for Heidegger is the same as the ...