Now showing items 235-254 of 349

 • Stabell, Espen D. (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  I oppgaven gis en kritikk av det jeg kaller det dualistiske naturbegrepet. Dette begrepet om naturen impliserer en betraktning av naturen som menneskets ”absolutte andre”. Videre ser det forholdet mellom mennesket og naturen ...
 • Rønning, Magnus Stavik (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Jerry Fodor’s Theory of Content Fodor’s project is that of providing a naturalistic account of meaning. The way in which he proposes to do this is by providing a sufficient condition for the content of mental states. This ...
 • Lundh, Lisa-Sophie (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
 • Grødum, Kari (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
  Det har i de siste tiårene vært en fornyet interesse for de filosofiske aspektene ved den klassiske negative teologi. Dette gjelder i særlig grad Pseudo-Dionysios Areopagitens negative eller apofatiske teologi, slik den ...
 • Tellum, Sigurd (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
 • Føreland, Are Reichelt (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  The thesis presents and discusses James Conant's and Richard Rorty's competing views on truth and objectivity in the context of their respective interpretations of George Orwell's "Nineteen Eighty-Four". I attempt to meet ...
 • Alvik, Åsmund (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  In ethical theory one deals with questions about what is good or rational to do by referring to practical reasons. Bernard Williams's Internalism is such a theory of practical reasons. His main claim is that practical ...
 • Hermansen, Atle Sperre (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  The theme of this here essay is the notion of ‘cause’ as it is expressed by the fragments on the Presocratic philosopher Anaximander of Miletus (ca. 610 – ca. 546). I wish to argue that the idea of natural events implicitly ...
 • Okkenhaug, Øyvind (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
  Kulturbegrepet romantikk forbindes av de fleste bare med en kunstepoke som bredte seg utover Europa på 1800-tallet. Men den utløsende faktor for denne bevegelsen var resepsjonen av Kant og Fichtes transcendentale filosofi, ...
 • Haraldsen, Joakim Kaland (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Essayet tar for seg opphavsessensialismen, en tese fremmet av Saul Kripke i Naming and Necessity. Den går ut på at opphavet til et objekt er essensielt for dette objektet, og er assosiert med bemerkelsesverdige påstander ...
 • Lagerløv, Terje (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Utsagn om erkjennelse og språklig mening er, etter empiristisk oppfatning, bare holdbare for så vidt de lar seg begrunne med henvisning til sanseerfaring. Uaktet hva denne relasjon måtte bestå i, er den gitt Duhem-Quine-tesen ...
 • Solvang, Peder (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Masteroppgave i filosofi Om avhengighet, viljesvakhet og omsorg Av Peder Solvang Sammendrag Et sentralt poeng i denne oppgaven er at avhengighet bør forståes som en intensjonal tilstand. En slik tilstand konstitueres av ...
 • Kversøy, Kjartan (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  I denne oppgaven har jeg analyserert strukturene i den praktiskmoralske diskursen. Med praktiskmoralsk diskurs mener jeg samtaler der to eller flere personer forsøker å bli enige om hva som i praksis er moralsk riktig eller ...
 • Evang, Jon A. Løvstad (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Hovedoppgave i filosofi høsten 2003 Jon A. Løvstad Evang Tittel Om moderne moral – en moralfilosofisk undersøkelse av dens problemer, kilder og mulighetsbetingelser. Stikkord Moderne moral, moralsk endring, moralens ...
 • Steinheim, Tomas (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Denne oppgåva i metaetikk, freistar å identifisera ein eller fleire relasjonar mellom lingvistiske uttrykk og vår førestelling om gildskap. Den gjev vidare ei vurdering av om denne relasjonen er til stades mellom lingvistiske ...
 • Om selvet hos Søren KierkegaardRestricted Access 
  Sunde, Leif Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt selvets funksjon hos Søren Kierkegaard. Ved utgangspunkt i Enten-eller, Uvideskapelige efterskrift ev de philosophiske smuler og Sygdommen til døden har jeg sett på hvilken rolle selvet ...
 • Opheim, Simon Veastad (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  I denne oppgaven diskuterer jeg forslagene til begrepsforandring som vi finner hos de to amerikanske filosofene Sally Haslanger og Richard Rorty. Haslanger argumenterer for at begrepene «kvinne» og «mann» bør defineres som ...
 • Johannessen, Tor Jarle (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  This paper is a sketch of a reading of Wittgenstein s Philosophical Investigations as a search for the essence of human language. Chapter 1 explores what seems like a positive and what looks like a negative conclusion in ...
 • Tallaksen, Hanne Rennesund (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Hvordan lar filosofiens moralteorier seg påvirke av empirisk basert kunnskap om hvem vi er? Denne oppgaven undersøker én type moralsk naturalisme, nemlig naturalisme som kompatibilisme. Dette innebærer å konstruere teorier ...
 • Gammelsæter, Frøydis (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Synopsis I begin by considering the problem of priority between ought and the other normative forces, as these are distinguished by John Broome. Ought is the strongest normative force but what kind of priority can it have ...