Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:15Z
dc.date.available2013-03-12T08:48:15Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-18en_US
dc.identifier.citationBaftiu, Arton. Implementering av terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med refraktær epilepsi. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11993
dc.description.abstractBakgrunn: Til tross for mange forskjellige medikamenter opplever fortsatt over 30 % av epilepsipasientene dårlig kontroll over anfallene. Antiepileptika har utstrakt farmakokinetisk variasjon, og behandlingen bør individualiseres og følges opp. Kirurgi er et behandlings- alternativ som vil kunne føre til anfallsfrihet hos enkelte pasienter med refraktær epilepsi. Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse ulike måter terapeutiske legemiddel- monitorering (TDM) kan implementeres som et verktøy i individualisering av behandling av epilepsi ved 1) å studere betydningen av polyterapi på serumkonsentrasjons- og doseforhold og 2) ved nedtrapping av antiepileptika under utredning for epilepsikirurgi. Metode: Innsamlingen av data foregikk ved Avdeling for kompleks epilepsi, SSE, OUS, i perioden 2010-2011. I forbindelse med den første studien ble det samlet data angående alder, kjønn, vekt, bruk av antiepileptika, doser og serumkonsentrasjoner til 573 pasienter som brukte enten lamotrigin, topiramat, okskarbazepin eller levetiracetam. I den andre studien ble det inkludert 60 pasienter som var til kirurgiutredning og ved bruk av et innsamlingsskjema ble data angående alder, kjønn, epilepsitype anfallsfrekvens, bruk av antiepileptika, døgndose, dosereduksjon, serumkonsentrasjoner og anfall under utredningen samlet inn. Resultater: I den første studien ble det vist at komedikasjon med enzymhemmende eller enzyminduserende antiepileptika ga henholdsvis 150 % økning og 50 % reduksjon i C/D-ratio hos pasientene som brukte lamotrigin. Tilsvarende resultater ble også vist for levetiracetam og topiramat, hvor komedikasjon med enzyminduserende antiepileptika førte til signifikant lavere C/D-ratio, henholdsvis 30 % og 50 %. I den andre studien viser resultatene at nedtrapping av antiepileptika er en sikker og nokså effektiv metode for å fremkalle anfall. Anfallsfrekvensen økte hos de fleste pasientene og EEG-registreringen var vellykket hos halvparten av pasientene. Flesteparten av pasientene brukte polyterapi og det var 32 ulike kombinasjoner av antiepileptika. Nedtrappingen ble foretatt med 12 % pr dag. Det var ikke utalte forskjeller i hvordan nedtrappingene ble foretatt i vellykket og ikke vellykket gruppene, og heller ikke forekomsten av monoterapi og kombinasjonsbehandling. Antall anfall derimot var signifikant høyere i vellykkete gruppen. Konklusjon: Det er store variasjoner i C/D-ratio av nyere antiepileptika som følge av komedikasjon med enzymhemmende eller induserende antiepileptika. Tradisjonelt brukes TDM blant annet for å kunne gjøre dosejusteringer ved kombinasjoner av antiepileptika som gir farmakokinetiske interaksjoner, og dette er også viktig med nye antiepileptika. Nedtrappingen av antiepileptika under kirurgiutredning har vist seg å være en sikker og effektiv måte å øke den naturlige anfallsfrekvensen på. Implementering av TDM i forbindelse med nedtrapping før kirurgiutredning viser en ny anvendelse av TDM og kan bidra også i videre studier til bedre utfall av registreringen.nor
dc.description.abstractBackground: Although many new drugs are available for the treatment of epilepsy, still 30 % of all patients with epilepsy experience recurrent seizures. Antiepileptic drugs (AEDs) exhibit extensive pharmacokinetic variability and treatment with antiepileptic drugs should be individualized for each patient. Surgery is a treatment alternative that could lead to seizure freedom in some patients. Purposes: The purpose of this study was to assess various ways that therapeutic drug monitoring (TDM) can be implemented as a tool for individualization the treatment in patients with refractory epilepsy at the National Center for Epilepsy 1) by studying the influence of co-medication on serum concentration and dose relationships (C/D-ratio) and 2) during tapering of AEDs in pre-surgical evaluation. Methods: In the first study, using a TDM-database, data was retrospectively collected from 573 patients using lamotrigine, topiramate, oxcarbazepine or levetiracetam. Variables included age, gender, weight, use of AEDs, daily doses and serum concentration measurements. In the second study 60 patients who were admitted for pre surgical evaluation, were recruited. Data regarding age, gender, type of epilepsy, seizure frequency, use of antiepileptic drugs, daily doses and serum concentrations were collected using a patient questionnaire, medical records and the TDM-database. All data were handled anonymously. Results: Patients using lamotrigine and co-medicated with either enzyme inducing or enzyme inhibiting AEDs had significantly lower (50 %) and higher (150%) C/D-ratio, respectively. Similar results were shown for levetiracetam and topiramate, where co-medication with enzyme inducing AEDs resulted in significant lower C/D-ratio, respectively 30 and 50 %. In the second study it was shown that drug tapering is a safe and effective method for increasing the seizure frequency, resulting in that 50 % of the patients had a successful outcome of the EEG-registration. The majority of patients used poly-therapy and there were 32 different combinations of AEDs in use. Drug tapering was performed at a rate of 12 % per day on average. There were no major differences in tapering of AEDs, nor occurrence of mono- or poly therapy in patients who had a successful registration compared to the patients with unsuccessful registration. Seizure frequency was significantly higher in patients with a successful registration. Conclusions: As a result of co-medication with either enzyme inducing or enzyme inhibiting, newer AEDs show large variations in C/D-ratios. Traditionally TDM is among other things used for dose adjustments when pharmacokinetic interactions occur, and this is important for the newer generation AEDs as well. Tapering of AEDs is a safe and effective method for increasing the seizure frequency in patients during pre-surgical evaluation. The implementation of TDM during pre-surgical evaluation shows a novel application of TDM and therefore can be helpful in other studies for better outcome of the other registrations.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleImplementering av terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med refraktær epilepsi : Fokus på interaksjoner og nedtrapping før kirurgiutredningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-27en_US
dc.creator.authorBaftiu, Artonen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Baftiu, Arton&rft.title=Implementering av terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med refraktær epilepsi&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31151en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo143155en_US
dc.contributor.supervisorCecilie Johannessen Landmark og Hege Christensenen_US
dc.identifier.bibsys122478924en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11993/6/Masteroppgave_Baftiu_Arton.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata