Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:49Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-04-29en_US
dc.identifier.citationHansen, Cathrine. Frykt for fødsel, psykisk helse og bruk av psykofarmaka i svangerskapet. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11945
dc.description.abstractFrykt for fødsel, psykisk helse og bruk av psykofarmaka i svangerskapet Bakgrunn Studier viser at ca 20 % av alle gravide kvinner opplever frykt for fødsel. Blant gravide kvinner i Oslo-området behandles 5-10 % for fødselsrelatert angst, og antall planlagte keisersnitt som følge av dette har hatt en markant økning de senere år. Hovedformålet med denne studien har vært å undersøke hvordan frykt for fødsel og psykisk helse påvirker bruk av psykofarmaka og analgetika i svangerskapet. Ingen har tidligere studert denne sammenhengen. Vi ønsket i tillegg å se nærmere på hva som karakteriserer kvinner som bruker psykofarmaka og analgetika i svangerskapet. Metode Denne studien er en prospektiv kohortstudie og baserer seg på datamateriale fra norskspråklige kvinner som kom til rutinemessig ultralydundersøkelse ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus (Ahus) i perioden november 2008 til april 2010. Av de 4630 som takket ja, og som hadde født ved Ahus per 01. april 2011, ble i alt 1984 kvinner inkludert i studien. Disse kvinnene har besvart tre selvutfylte spørreskjemaer ved svangerskapsuke 17 og 32 samt åtte uker etter fødsel. Spørreskjemaene innholder spesifikke spørsmål om bruk av legemidler mot hodepine, migrene, søvnvansker, angst og depresjon samt beroligende legemidler og naturmedisin. Frykt for å føde er målt ved bruk av Wijma Delivery Expectancy Scale (WIJMA), et måleinstrument bestående av 33 spørsmål som kvinnen selv fyller ut, og man oppnår en gradering av kvinnens frykt for fødsel. Depresjon og angst er også målt ved bruk av selvutfylte instrumenter, The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for depresjon og The Anxiety Disorder Questionnaire (ADQ) samt angstspørsmålene fra The Hopkins Symptom Check List (SCL-25) for angst. Resultater I løpet av svangerskapet rapporterte 7,3 % av kvinnene frykt for fødsel. I alt hadde 14,3 % og 11,7 % av kvinnene symptomer på angst målt ved henholdsvis Anxiety Disorder Questionnaire og Hopkins Symptom Check List. Symptomer på depresjon ble sett hos 8,1 % av kvinnene. Kvinnene med frykt for fødsel og psykiske plager bruker psykofarmaka og analgetika i større utstrekning enn kvinnene uten psykiske plager. Resultatene viser også at kvinnene med frykt for fødsel benytter psykofarmaka, men ikke analgetika, i samme utstrekning som kvinner med depresjon og angst. Sammenhengen mellom legemiddelbruk og frykt for fødsel kan ikke forklares på bakgrunn av overlapp mellom frykt for fødsel og psykisk helse alene. Kvinnene med lavere utdanning, og kvinnene som røyker ved svangerskapets slutt, har et større forbruk av psykofarmaka og analgetika i svangerskapet enn de med høyere utdanning og som ikke røyker. Andelen kvinner som bruker psykofarmaka og analgetika synker i løpet av svangerskapet, mens andelen som bruker urtemedisin øker. Konklusjon Kvinnene med frykt for fødsel bruker psykofarmaka, men ikke analgetika, i samme utstrekning som kvinner med angst- og depresjonsplager. For å kunne gi kvinner med psykiske plager et tilfredsstillende tilbud også når de er gravide, er det behov for mer kunnskap om hvordan psykiske plager som angst og depresjon utarter seg i svangerskapet. Resultatene indikerer også at frykt for fødsel muligens er en spesifikk form for angst, hvor det er behov for økt forståelse, spesielt fordi man de senere år har sett økt forekomst av keisersnitt som følge av frykt for fødsel. Det er også et stort behov for mer informasjon om sikkerhet vedrørende bruk av legemidler mot psykiske plager i svangerskapet slik at kvinnene som trenger farmakologisk behandling kan få et adekvat og sikkert tilbud også når de er gravide.nor
dc.description.abstractFear of delivery, mental health and psychotropic drug use during pregnancy Background Approximately 20 % of all pregnant women fear giving birth and 5-10 % of all pregnant women in the area of Oslo, Norway, are being treated for childbirth-related anxiety in outpatient maternity wards. The number of planned caesarean sections performed due to childbirth-related anxiety has increased markedly in recent years. The primary aim of this study was to investigate whether there is a relationship between fear of delivery and use of psychotropic drugs and analgesics during pregnancy. To our knowledge no previous studies have investigated this relationship. An additional aim was to assess what characterizes women using psychotropic drugs during pregnancy, with special focus on their mental health. Methods The study is a prospective cohort study and is based on data collected from women who understood Norwegian and came to routine ultrasound screening at Kvinneklikken, Akershus University Hospital (Ahus) in the period November 2008 to April 2010. Of the 4630 women who participated and gave birth at Ahus per 1st April 2011, 1984 women were included in the study. These women had completed three questionnaires, at pregnancy week 17 and 32, as well as 8 weeks after delivery. Specific questions about drugs for headache, migraine, insomnia, depression and anxiety were included in the questionnaires. In addition there was one question about herbal medicines. Fear of delivery was measured by the Wijma Delivery Expectancy Scale which is a self-rating scale consisting of 33 items. Depression was assessed by the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and anxiety disorders were measured by the anxiety items in the Hopkins Symptom Check List (SCL-25) and the Anxiety Disorder Questionnaire (ADQ). Results During pregnancy a total of 7,3 % of the women reported fear of delivery. We found symptoms of anxiety measured by the Anxiety Disorder Questionnaire in 14,3 % of the women and 11.7 % reported symptoms of anxiety measured by the Hopkins Symptom Check List. Symptoms of depression were reported by 8.1% of the women. Women with fear of delivery and mental health disorders used more psychotropic drugs and analgesics than women without such symptoms. The results also showed that women with fear of delivery used psychotropic drugs, but not analgesics, in the same range as women with depression and anxiety. This finding could not alone be explained because of an overlap between fear of delivery and mental health disorders. Women with the lowest grade of education and women who smoked at the end of pregnancy used more psychotropic drugs and analgesics than women who didn’t smoke and had higher grade of education. During pregnancy the amount of women using psychotropic drugs and analgesics decreased, but the amount of women using herbal medicines increased. Conclusion Women with fear of delivery use psychotropic drugs, but not analgesics, in the same extent as women with mental disorders. In order to improve the clinical approach to women who fear delivery, better understanding of such fear is necessary, especially since the number of planned caesarean sections performed due to childbirth-related anxiety has increased markedly in recent years. Information concerning the use of drugs for psychiatric disorders also deserves further investigation.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFrykt for fødsel, psykisk helse og bruk av psykofarmaka i svangerskapeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-05en_US
dc.creator.authorHansen, Cathrineen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Cathrine&rft.title=Frykt for fødsel, psykisk helse og bruk av psykofarmaka i svangerskapet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28419en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo118517en_US
dc.contributor.supervisorHedvig Nordeng og Malin Eberhard-Granen_US
dc.identifier.bibsys112683053en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11945/4/Cathrine_Hansen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata