Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:15Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:15Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-10en_US
dc.identifier.citationBergan, Ingvild Iuell. Akutte forgiftninger ved norske sykehus i 2008. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11887
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn og hensikt Detaljert statistikk om akutte forgiftninger mangler i Norge. Norsk pasientregister og Dødsårsaksregistret er nasjonale helseregistere som blant annet inneholder data om akutte forgiftninger. Disse inneholder imidlertid lite detaljert informasjon og sier for eksempel lite om hvilke agens som forårsaker forgiftningene. Forgiftningsepikriser kan gi nyttig informasjon om forgiftningsagens, forgiftningens kliniske forløp og om den forgiftedes omstendigheter. Giftinformasjonen har derfor initiert et epikriseprosjekt som har til hensikt å øke kunnskapen om kliniske aspekter og epidemiologiske forhold ved forgiftninger hos pasienter innlagt ved norske sykehus. Det har tidligere ikke vært utført lignende undersøkelse i Norge, og studien vil således bidra med verdifull informasjon. Masteroppgaven er en del av dette epikriseprosjektet. Hovedhensikten med masteroppgaven var, med bakgrunn i epikrisematerialet, å kartlegge forgiftningsmønster hos pasienter innlagt ved norske sykehus i 2008. Oppgaven fokuserer spesielt på forgiftninger i ungdom, som senere sammenlignes med det totale epikrisematerialet. Materiale og metode Giftinformasjonen sendte i 2007 ut brev til alle de viktigste sykehus i Norge med anmodning om å sende inn epikriser for alle forgiftningspasienter innlagt i 2008 til Giftinformasjonen. Dataene fra epikrisene ble fortløpende registrert i eget skjema utarbeidet i Excel. Epikrisene ble deretter vurdert og tolket, og et mer omfattende sett med opplysninger, inkludert agens, mengde klinisk effekt, behandling og alvorlighetsgrad ble registrert i skjemaet. Det ble samlet inn ca. 2300 epikriser som tilfredsstilte studiens inklusjonskriterier, og som dermed utgjorde vårt totale epikrisemateriale. Masteroppgaven har sett på sammenhenger mellom den forgiftedes demografiske data, sosiale forhold, forgiftningsagens og forgiftningens alvorlighetsgrad. Studien fokuserte spesielt på forgiftninger hos ungdom i alderen 15 – 19 år, og sammenlignet deskriptivt dataene fra ungdomsgruppen med forholdene i totalmaterialet. Resultater Studien viste at etanol var det vanligste agens ved innleggelser på grunn av akutte forgiftninger på sykehus. Paracetamol var det legemiddelet som forårsaket flest forgiftningsopphold på sykehus. Vårt materiale fant visse kjønnsforskjeller i forgiftningsagens. Kvinner hadde oftere legemidler som forgiftningsagens, mens menn oftere hadde rusmidler. Dette er i tråd med de observerte kjønnsforskjellene i forgiftningsårsak, hvor kvinner hadde flest forgiftninger forbundet med selvskading, mens menns forgiftninger i stor grad kunne relateres til rus. De fleste forgiftningene innlagt ved norske sykehus hadde en lett alvorlighetsgrad. Kun fem dødsfall ble funnet i materialet. Ungdom hadde relativt flere forgiftninger hvor alkohol var innblandet enn totalmaterialet. Unge jenter hadde en høyere andel paracetamolforgiftninger sammenlignet med gutter i samme alder og sammenlignet med totalmaterialet. Våre funn viste imidlertid at det også var en rekke forhold som var tilnærmet like hos ungdom og i totalmaterialet. Konklusjon Denne epikrisestudien, som er den første i sitt slag, gir mer detaljert informasjon om akutte forgiftninger behandlet ved norske sykehus enn det som finnes i de nasjonale helseregisterene. Spesielt viser våre funn flere detaljer om forgiftningsagens, årsak og sosiale sammenhenger ved forgiftninger. Det er ønskelig at Giftinformasjonen utfører en liknende epikrisestudie om noen år. Epikriematerialet har bidratt til detaljerte opplysninger om forgiftningsbilde nasjonalt. Erfaringer ble gjort underveis i studien, erfaringer som man kan dra nytte av ved en oppfølgende epikrisestudie.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectgiftinformasjonen helsedirektorateten_US
dc.titleAkutte forgiftninger ved norske sykehus i 2008 : En epidemiologisk undersøkelse basert på epikriser med fokus på ungdomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-07en_US
dc.creator.authorBergan, Ingvild Iuellen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bergan, Ingvild Iuell&rft.title=Akutte forgiftninger ved norske sykehus i 2008&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24799en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102477en_US
dc.contributor.supervisorBerit Muan, Erik Andrew, Jartrud W. Skjerdal, Christian Hagaen_US
dc.identifier.bibsys101552645en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11887/2/ingvild_iuell_bergan.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata