Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:46:13Z
dc.date.available2013-03-12T08:46:13Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-01-17en_US
dc.identifier.citationShahzadi, Salma. Betydning av paternell akrylamideksponering for utvikling av det befruktede egget. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11857
dc.description.abstractUfrivillig barnløshet rammer mange par, og ikke velfungerende spermceller er en vanlig årsak. DNA-skader i spermceller kan føre til redusert mannlig fertilitet, og påvirke utvikling av et befruktet embryo. I denne masteroppgaven studeres akrylamid (AA)-induserte DNA-skader i spermceller, og hvordan slike skader påvirker utvikling av embryoer under de første celledelingene. AA er et stoff som dannes under varmebehandling av stivelsesrike matvarer, som gjør at den generelle befolkningen eksponeres for dette stoffet daglig. I kroppen metaboliseres AA til epoksidet, glycidamid (GA), som man antar er den viktigste toksiske metabolitten. AA og GA har vist negative effekter på reproduksjon hos hannmus inkludert paternelle effekter på overlevelse av tidlige embryoer. Stoffene binder kromatin i differensierte mannlige kjønnsceller. På grunn av lav reparasjonsevne i seine stadier av spermatogenesen vil DNA-skader som introduseres ikke bli fjernet, og vil dermed kunne bli overført til embryoet ved fertilisering. I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke stadier i spermatogenesen som gir opphav til høyest nivå av DNA-skade i musesperm etter in vivo AA-eksponering. Det er utfordrende å måle DNA-skader i spermceller fordi spermkromatin er svært tettpakket. Derfor ble arbeidet med å optimalisere den såkalte kometanalysen for å måle AA-induserte DNA-skader i sperm. I tillegg til kometmetoden benyttet vi oss av SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay). Vi målte høyest DNA-skade i sperm 7 dager etter in vivo eksponering, som tilsier at skaden har oppstått i seine spermatider og tidlige spermatozoer. Kometmetoden ble kombinert med Formamidopyrimidin DNA-glykosylase (Fpg) for å detektere mulige oksidative skader i sperm. Bruk av Fpg viste en signifikant økning i skadenivå målt i spermceller eksponert for GA in vitro, men ingen økning i in vivo forsøkene med AA. Sperm isolert 7 dager etter AA-eksponering ble brukt til å befrukte oocytter fra ueksponerte hunnmus in vitro. Det ble ikke observert endringer i befruktningsrate ved fertilisering med eksponert sperm. Imidlertid var det indikasjoner på endret celledelingsrate i tidlige embryoer fra eksponert far. To- og 4-cellede embryoer ble immunfarget for DNA-skaderesponsproteinene, γH2AX og tumorsupressorproteinet p53. Immunfarging antyder et høyere uttrykk av γH2AX i embryoer fra eksponert far, sammenlignet med kontroll. Våre preliminære data på p53 viser dannelse av foci i embryoer fra eksponert far. Sammenlagt har denne oppgaven gitt en forbedret kometmetode, som er følsom nok til å måle AA-induserte DNA-skader i musesperm. Våre resultater viser at AA-eksponering fører til DNA-skade i hele spermpopulasjonen, og ikke bare i en subpopulasjon. Eksponering av seine spermatider og tidlige spermatozoer gir det høyest målte nivået av DNA-skader i sperm. Videre viser vi at AA-eksponert sperm kan påvirke celledelingshastigheten i det tidlige embryoet, og at sentrale DNA-skade-responser trolig blir aktivert. Oppgaven bidrar med å utvikle et batteri av metoder som kan benyttes for å studere cellulære mekanismer som ligger til grunn for kjemikalieindusert paternell embryotoksisitet.nor
dc.description.abstractInfertility affects many couples, and dysfunctional sperm is a common cause. DNA damage in sperm cells can cause reduced male fertility, and effect development of a fertilized embryo. In this thesis we have studied acrylamide (AA) induced DNA damage in sperm cells, and how they contribute to development of embryos during the first two cleavages. AA is a compound that is formed during cooking of starchy food products, this lead to daily exposure of this compound in the general population. In the body AA is metabolised to its epoxide, glycidamide (GA), which is assumed to be the most important toxic metabolite. AA and GA have shown negative effects on reproduction in male mouse and paternally mediated embryo toxicity has been observed. The substances bind to chromatin in differentiated male germ cells. Due to low repair capacity in late stages of spermatogenesis, DNA damage that is introduced will not be removed, and therefore can be transmitted to the embryo by fertilization. In this thesis we have investigated which stages during spermatogenesis that gives rice to highest level of DNA damage in mouse sperm after in vivo AA exposure. It is challenging to measure DNA damages in sperm cells sperm because of the compact nature of sperm chromatin. Therefore we worked to optimise the so-called comet assay to measure AA induced DNA damage in sperm. In addition to comet assay we used Sperm Chromatin Structure assay (SCSA). Our results show maximum DNA damages in sperm 7 days after in vivo exposure, indicating that the damage occurs in late spermatids and early spermatozoa. Comet assay combined with Formamidopyrimidine DNA glycosylase (Fpg) was used to detect possible oxidative lesions in sperm. Use of Fpg showed significant increase in level of DNA damage measured in sperm cells exposed to GA in vitro, but this increase was not detected in in vivo experiments with AA. Sperm isolated 7 days after AA exposure was used to fertilize oocytes from unexposed female mouse in vitro. There were no observed differences in fertilisation rates between exposed and unexposed sperm. However, there were indications of changed cell division rates in early embryos from exposed father. Two and 4 cells embryos were analysed after immune fluorescence stained for DNA damage response proteins, γH2AX and tumor suppressor protein p53. Immune fluorescence staining indicates a higher expression of γH2AX in embryos from exposed father, compared with control. Preliminary data on the expression of p53 shows formation of nuclear foci in embryos from exposed father. In summary, this thesis describes an improved comet assay, sensitive enough to measure AA induced DNA damage in mouse sperm. Our results show that AA exposure lead to increased DNA damage in the entire sperm population, and not only in a subpopulation of exposed sperm. Exposure of late spermatids and early spermatozoa give maximum measured DNA damage in sperm. Further we show that AA exposed sperm can affect cell division rate in the early embryo, and important DNA damage responses seem to be activated. This thesis contributes with the establishment of a battery of assays, which can be used to study cellular mechanisms behind chemical induced paternally mediated embryo toxicity.eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreproduksjonstoksisitet paternelle effekter glycidamid spermatogenesen spermcelle kometmetodenen_US
dc.titleBetydning av paternell akrylamideksponering for utvikling av det befruktede eggeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-31en_US
dc.creator.authorShahzadi, Salmaen_US
dc.subject.nsiVDP::489en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Shahzadi, Salma&rft.title=Betydning av paternell akrylamideksponering for utvikling av det befruktede egget&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21325en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo88671en_US
dc.contributor.supervisorBirgitte Lindeman, Ville Erling Sipinen, Ketil Dag Eriksen Hyllanden_US
dc.identifier.bibsys091895421en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11857/1/MicrosoftxWordx-xSalmaendelig.doc.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata